Projekty společného zájmu v oblasti elektrické energie – 2. část

První část článku vysvětluje pojem ‚Projekty společného zájmu‘ (PCI) a definuje podmínky, jež musí projekty splnit, aby byly do této kategorie zařazeny. Zároveň blíže představuje projekt vnitrostátního vedení Vernéřov-Vítkov PCI 3.11.1.

Ve této části jsou postupně představeny zbývající projekty PCI v ČR.

2. Vnitrostátní vedení Vítkov-Přeštice PCI 3.11.2

a) Rozvodna Vítkov, nová rozvodna 420 kV

Nová rozvodna 420 kV Vítkov bude umístěna na území Karlovarského kraje jižně od města Sokolov. Umístění je voleno v těsném sousedství stávající transformační stanice 220/110 kV, z důvodů vyhovění požadavkům na ochranu životního prostředí a zároveň co nejhospodárnější technické provedení stavby.

Výstavbou této rozvodny bude posílena přenosová soustava západních Čech a tím bude umožněn postupný přechod ze systému 220 kV na 400 kV. Rovněž bude posíleno propojení soustavy mezi ČR a Německem, což napomůže přenosu elektrické energie v severojižním směru z Německa na jih Evropy.

Výstavba rozvodny Vítkov je z pohledu posuzování vlivů na životní prostředí povolena. Nyní probíhá příprava realizace akce, ke které by mělo dojít mezí lety 2018 a 2020

b) V490/V491 Vítkov-Přeštice

Nové dvojité vedení 400 kV Vítkov – Přeštice s provozním označením V490/V491 s celkovou délkou přibližně 87 km bude přestavěno ze stávajícího dvojitého vedení 220 kV označeného jako V221/V222 spojující rozvodny Přeštice a Vítkov.

Trasa nového vedení V490/V491 bude umístěna na území Karlovarského a Plzeňského kraje a bude v maximální možné míře využívat koridor stávajícího vedení V221/V222.

Výstavbou tohoto vedení dojde k posílení přenosové soustavy, zvýšení stability provozu a zvýšení spolehlivosti dodávek v západních Čechách i v případě výstavby obnovitelných zdrojů energie na Karlovarsku.

K tomuto projektu již bylo vydáno souhlasné stanovisko EIA (o dopadech do životního prostředí) a také je tento projekt zahrnut v Zásadách územního rozvoje Plzeňského a Karlovarského kraje. Výstavba by se měla realizovat v letech 2020 až 2021.

3. Vnitrostátní vedení Přeštice-Kočín PCI 3.11.3

a) Rozvodna Kočín, komplexní rekonstrukce

Rekonstruovaná rozvodna 420 kV bude situována na stávajících pozemcích společnosti ČEPS a z části na nových pozemcích východně od stávajícího areálu rozvodny.

Už dnes je rozvodna Kočín významným uzlem české přenosové soustavy, zejména proto, že zajišťuje vyvedení výkonu jaderné elektrárny Temelín do sítě 400 kV, ale také proto, že přes transformační vazbu 400/110 kV v přilehlé rozvodně 123 kV zajišťuje napájení části distribuční sítě společnosti E.ON a rezervní napájení vlastní spotřeby JE Temelín.

Připravovaný projekt výstavby 3. a 4. bloku JE Temelín, i když není jisté zda bude realizován, vyvolává potřebu významného posílení přenosové soustavy a také značný nárůst zkratových poměrů v blízkém okolí rozvodny Kočín. Z těchto dvou důvodů je nutné obě rozvodny (420 kV a 123 kV) nejen rozšířit, ale i komplexně modernizovat.

Nyní probíhá příprava realizace rekonstrukce a projekční práce. Rekonstrukce a rozšíření rozvoden je v současné době plánováno na období 2016 – 2020.

Dostavba JE Temelín

Podoba JE Temelín v případě provedení dostavby 3. a 4. bloku.

b) V429/V432 Kočín – Přeštice

Vedení V432/V429 bude mít délku přibližně 118 km a povede na územích Plzeňského a Jihočeského kraje. Trasa bude v maximální možné míře kopírovat trasu dnešního jednoduchého vedení V432, které také vede z rozvodny Přeštice do rozvodny Kočín. Pouze 4 km trasy nového dvojitého vedení  400 kV  bude mimo stávající koridor.

Posílení existujícího přenosového profilu Přeštice – Kočín pomůže usměrnit toky výkonu z míst výroby do míst spotřeby (ze západu na východ). Tyto výkonové toky vznikají i kvůli tranzitním tokům protékajícím přes Českou republiku z Německa do Rakouska.

Toto zdvojení stávajícího vedení V432 také zvýší spolehlivost vyvedení výkonu z případných nových bloků JE Temelín a dále přispěje ke splnění přísného kritéria N-2, které je nutné splnit pro vyvedení výkonu do přenosové soustavy u jaderných elektráren.

Zdvojení vedení V432 je plánováno v termínu 2022 – 2024.

4. Vnitrostátní vedení Kočín-Mírovka PCI 3.11.4

a) Rozvodna Mírovka, komplexní rekonstrukce a rozšíření

K rozšíření rozvodny se využijí volné pozemky v majetku společnosti ČEPS ve stávající rozvodně 420 kV Mírovka, která leží u Havlíčkova Brodu v kraji Vysočina.

Stávající rozvodna tímto bude rozšířena o nová pole pro vedení, která jsou nezbytná pro bezpečné vyvedení výkonu z případných nových jaderných bloků v elektrárně Temelín. Ale zároveň dojde i k zlepšení toků výkonů přes českou přenosovou, díky novým vedením, které budou popsány v zápětí (V406/V407, zasmyčkování V413 a zdvojení V422).

V současnosti probíhá příprava realizace akce a termín realizace se předpokládá mezi léty 2016 a 2020.

b) V406/V407 Kočín – Mírovka

Nové vedení 400 kV s označením V406/V407 bude mít délku přibližně 121 km a bude procházet Jihočeským krajem a krajem Vysočina. Vedení povede z rozvodny Kočín nejprve jižním směrem, aby se poté zlomilo směrem na Východ a pokračovalo v souběhu se stávajícím vedením V474 Kočín – Dasný. Po opuštění tohoto souběhu se vedení ve své trase směřující severovýchodně dostane ještě do souběhu s vedeními 110 kV společnosti E.ON Distribuce, vedením 220 kV Tábor – Sokolnice a vedením 400 kV Hradec – Mírovka. Do rozvodny pak nové vedení bude zaústěno od jihovýchodu.

Celá trasa je ke zhlédnutí zde. Vede severně od Soběslavi, Choustník a Černovice míjí z východu, poté se nad Obrataní stáčí o 90° směrem na východ, severně míjí Kámen a Pelhřimov, u Vyskytné se stáčí na sever, v blízkosti obce Herálec překonává dálnici D1 a následně zaúsťuje rozvodny Mírovka.

Trasa vedení V406/V407, Zdroj: Česká televize

Důvodem pro výstavbu tohoto vedení je předpokládané zvyšování výkonu zdrojů v severozápadních a jižních Čechách, nutný transport tohoto výkonu směrem na východ a jihovýchod České republiky a také evropské tranzitní toky severojižním směrem, které zvyšují nároky na českou přenosovou soustavu. Toto nové vedení umožní požadované vyvedení výkonu do spotřební oblasti napájené z transformace 400/110 kV v rozvodně Mírovka.

Také výstavba tohoto vedení, stejně jako výše popsaného zdvojení vedení V432, zvýší spolehlivost vyvedení výkonu z případných nových bloků JE Temelín a dále přispěje ke splnění přísného kritéria N-2 pro vyvedení jaderných elektráren do soustavy, tzn. spolehlivému provoz a nenarušenému chodu i při výpadku dvou vedení vycházejících z rozvodny Kočín.

K tomuto připravovanému investičnímu záměru bylo vydáno souhlasné stanovisko EIA a probíhá příprava realizace akce, ke které by mělo dojít v letech 2021 až 2024.

c) Zasmyčkování vedení V413 do rozvodny Mírovka

Výstavba nové smyčky vedení V413 (Řeporyje – Prosenice) do rozvodny Mírovka, která bude mít délku přibližně 25 km, bude mít v podstatě stejné efekty jako vedení V406/V407, tedy usměrnění toku výkonů (i přeshraničních přetoků) a vyvedení výkonu z JE Temelín, včetně splnění kritéria N-2.

K realizaci by mělo dojít v letech 2016 a 2017.

 

Rekonstrukce rozvodny Mírovka, Zdroj: denik.cz

5. Vnitrostátní vedení Mírovka-Čebín PCI 3.11.5

a) V421/V422 Mírovka – Čebín

Vedení V421/V422 vznikne zdvojením vedení V422 vedoucím mezi rozvodnami Čebín a Mírovka. Bude mít délku zhruba 89 km a povede na území kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Trasa bude v maximální možné míře využívat stávající koridor jednoduchého vedení.

Projekt je připravovaný zejména z důvodu usměrnění toku výkonu ze západu na východ ČR a také usměrnění tranzitních toků protékajících z Německa do Rakouska. Navíc pomůže s plněním kritéria N-2 u vyvedení jaderných elektráren.

V současnosti probíhá posuzování vlivu na životní prostředí a zároveň snaha o promítnutí trasy do Politiky územního rozvoje ČR a do Zásad územního rozvoje příslušných krajů.

Když všechno dobře půjde tak se předpokládá realizace výstavby vedení v termínu 2022 až 2024

Autor:Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *