Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (kogenerace) v České republice

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET), nebo také kogenerace, je efektivní, spolehlivý a především ekologicky šetrný způsob výroby elektřiny, při kterém dochází současně k dodávce tepla.

Díky využití tepla, které je při výrobě elektřiny v konvenčních elektrárnách bez užitku vypouštěno do okolního prostředí, se výrazně zvyšuje celková účinnost využití energie v palivu. Pro srovnání, klasické zdroje elektřiny (kondenzační elektrárny) dosahují při výrobě elektřiny účinnosti kolem 30-40 %, zatímco moderní kogenerační zdroje se pohybují často i nad hranicí 90 %.

V předchozím článku věnovaném kogeneraci byl blíže vysvětlen princip kombinované výroby elektřiny a tepla a také představeny nejpoužívanější kogenerační zdroje s jejich výhodami a nedostatky. Tento článek je zaměřen na vysokoúčinnou KVET v České republice, a to především na hodnoty vývoje výroby těchto zdrojů. Dále je představen legislativní rámec pro podporu kogenerace v České republice. V závěru je věnována pozornost vývoji podpory pro jednotlivé kategorie KVET v ČR a také objemu vyplacené provozní podpory.

Výroba elektřiny z vysokoúčinné KVET v České republice

Kogenerace není v České republice žádnou novinkou. Již po desetiletí je provozována v teplárnách, které zásobují teplem v rámci soustavy zásobování teplem lokality rozlohou od skupiny budov, přes sídliště, až po celá města. Dle Teplárenského sdružení České republiky pokrývá KVET téměř 2/3 dodávek tepla ve zmíněných soustavách.

Co se elektřiny vyrobené v rámci kogenerační výroby týče, ta pokrývá dle pravidelně vydávaných Ročních zpráv o provozu elektrizační soustavy ČR, které zpracovává Energetický regulační úřad, téměř 14 % netto spotřeby elektřiny v ČR.

V následující tabulce je uveden vývoj výroby elektřiny z vysokoúčinné KVET v letech 2007 – 2013 (elektřina podpořená zeleným bonusem – viz níže).

Instalovaný výkon výroben2007200820092010201120122013
Nad 5 MWe [MWh]7 479 5436 561 0826 874 2998 353 1317 826 8447 564 8467 400 625
Pod 5 MWe [MWh]335 804322 454298 120567 057717 158805 945986 441
Výroba elektřiny z vysokoúčinné KVET v České republice. Zdroj dat: Teplárenské sdružení ČR

Při pohledu na tabulku je patrný rostoucí trend podporované výroby malých kogeneračních jednotek a od roku 2010 klesající trend podporované výroby z velkých zdrojů. Právě kogenerační jednotky s instalovaným elektrickým výkonem do 5 MWe, které jsou využívány při tzv. decentrální výrobě elektřiny a tepla, tedy výrobě poblíž nebo přímo v těžišti spotřeby energií, jsou díky výhodám spojeným s velmi vysokou účinností přeměny energie uložené v palivu na elektřinu a teplo (v praxi kolem 90 %) a dále výhodám plynoucích z omezení ztrát při přenosu a distribuci elektřiny zvýhodňovány vyplácením provozní podpory na vyrobenou elektřinu. Podporovány jsou také zdroje s instalovaným výkonem nad 5 MWe, ale jak bude uvedeno níže v textu, podpora těchto zdrojů je znatelně nižší.

Legislativní rámec pro podporu elektřiny z vysokoúčinné KVET

Jak je již uvedené výše, výrobny elektřiny z vysokoúčinné KVET patří mezi podporované zdroje energie. Legislativně je podpora zakotvena v zákoně č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích a o změně některých zákonů, a navazující vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 37/2016 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů.

Na úrovni Evropské unie vychází podpora vysokoúčinné kogenerační výroby ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti (EED – Energy Efficiency Directive) a navazujících předpisů.

Realizace provozní podpory probíhá v ČR formou tzv. zelených bonusů k ceně elektřiny vyrobené z vysokoúčinné KVET. Zelené bonusy jsou stanoveny jako pevné ceny pro jednotlivé typy zdrojů KVET  a jejich každoroční výše je určena v příslušném cenovém rozhodnutí ERÚ.

Vývoj provozní podpory elektřiny z vysokoúčinné KVET

Podpora elektřiny formou zelených bonusů na vyrobenou elektřinu je výrazně vyšší pro zdroje s instalovaným elektrickým výkonem do 5 MWe. Tato skutečnost zohledňuje výše zmíněné výhody malých decentrálních zdrojů. Vývoj průměrné hodnoty vyplácených zelených bonusů pro sledované kategorie výroben je uveden v tabulce níže.

Instalovaný výkon výroben2007200820092010201120122013
Nad 5 MWe [Kč/MWh]454545454545176
Pod 5 MWe [Kč/MWh]699645615695683603679
Průměrná výše podpory elektřiny z KVET. Zdroj dat: Teplárenské sdružení ČR

Zelené bonusy jsou složeny ze dvou sazeb – základní a doplňkové. Výrobny mající nárok na doplňkovou sazbu jsou definovány v tabulce níže a konkrétní vztahy pro výpočet celkové podpory jsou k nalezení v příslušném cenovém rozhodnutí ERÚ.

V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty základních sazeb zelených bonusů pro rok 2016. Je vidět podstatný rozdíl mezi bonusem pro elektřinu z malých kogeneračních jednotek a z velkých kogeneračních zdrojů.

Základní sazba ročního zeleného bonusu pro výrobnu KVET do 5 MWe. Zdroj dat: ERÚ

Základní sazba ročního zeleného bonusu pro výrobnu KVET do 5 MWe. Zdroj dat: ERÚ

Základní sazba ročního zeleného bonusu na elektřinu z KVET pro výrobny nad 5 MWe. Zdroj dat: ERÚ

Základní sazba ročního zeleného bonusu na elektřinu z KVET pro výrobny nad 5 MWe. Zdroj dat: ERÚ

Jak je již uvedeno výše, kromě základní sazby zelených bonusů mají některé zdroje nárok také na doplňkovou sazbu. Ta se v závislosti na druhu výrobny pohybuje v roce 2016 na následujících úrovních.

Doplňková sazba I k základní sazbě ročního zeleného bonusu za veškerou elektřinu z KVET. Zdroj: ERÚ

Doplňková sazba I k základní sazbě ročního zeleného bonusu za veškerou elektřinu z KVET. Zdroj: ERÚ

Pro zajímavost je dále v následující tabulce zobrazen vývoj celkové vyplacené podpory formou zelených bonusů pro zdroje KVET v České republice v členění na zdroje s instalovaným elektrickým výkonem pod 5 MWe a nad 5 MWe.

Instalovaný výkon výroben2007200820092010201120122013
Nad 5 MWe [mil. Kč/rok]336,6295,2309,3374,5353,6340,61 300,5
Pod 5 MWe [mil. Kč/rok]234,6208,1183,3394,3490,1485,6669,6
Vyplacená podpora na elektřinu z KVET. Zdroj dat: Teplárenské sdružení České republiky

Aktuální stav provozní podpory KVET v ČR

Ačkoliv je podpora elektřiny z vysokoúčinné KVET zakotvena v české legislativě a v přecházejících letech byla vyplácena, pro příští rok prozatím Energetický regulační úřad tuto podporu nevypsal. Důvodem je chybějící notifikační rozhodnutí Evropské komise pro toto schéma podpory. Právě notifikací od Evropské komise ERÚ v posledních dvou letech vypsání provozní podpory pro podporované zdroje energie podmiňuje.

Podpora pro vysokoúčinnou KVET na rok 2016 byla v loňském roce vypsána až na základě nařízení vlády na konci roku. V cenovém rozhodnutí na rok 2017 prozatím podpora pro tyto zdroje vypsána nebyla (s výjimkou zdrojů uvedených do provozu do konce roku 2012, viz níže). Ministerstvo průmyslu a obchodu však na konci listopadu uvedlo, že podle informací z Evropské komise bude notifikační řízení týkající se této podpory uzavřeno do konce letošního roku.

ERÚ začátkem prosince při vydání návrhu cenového rozhodnutí zohledňujícího nedávnou notifikaci schématu podpory pro OZE uvedené do provozu v období 2006 až 2012 uvedl, že je  v případě vydání dalších notifikačních rozhodnutí připraven vydat doplnění cenového rozhodnutí tak, aby mohla být další nově schválená podpora v roce 2017 součástí cenového rozhodnutí.

ERÚ nakonec 22. prosince 2016 dodatečně vypsal provozní podporu také na elektřinu z vysokoúčinné KVET pro výrobny uvedené do provozu do 31. 12. 2012. Úřad odůvodnil možnost vypsání podpory pro tyto zdroje společným písemným stanoviskem ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje.

Reference: www.kombinovana-vyroba.cz

Zdroj úvodní fotografie: www.tzb-info.cz

Autor:Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *