Koncem listopadu loňského roku zveřejnila Evropská komise soubor legislativních opatření s podtitulem Čistá energie pro všechny Evropany. Legislativní balíček pak vešel ve známost jako tzv. zimní energetický balíček. Jednou ze zásadních změn, které zimní balíček přináší, je vznik regionálních provozních center, která přeberou některé pravomoci jednotlivých národních provozovatelů přenosových soustav (PPS) v oblasti řízení elektrizační soustavy.

Ovšem již koncem letošního dubna schválil výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny v souvislosti s možným zaváděním regionálních provozních center vydání odůvodněného stanoviska (tzv. žluté karty).

Hlavním problémem souvisejícím se vznikem center je ztráta části pravomocí nad řízením národní přenosové soustavy, což představuje porušení principů subsidiarity a proporcionality plynoucích z Maastrichtské smlouvy.

Společnost ČEPS včera vydala tiskovou zprávu, ve které také vyjadřuje obavy z možných nepříznivých dopadů zavádění regionálních provozních center na spotřebitele. Za nejvíce problematické považuje ČEPS možné hrazení nákladů souvisejících s nestabilitou zahraničních přenosových soustav českými spotřebiteli.

Zajištění dostatečného množství regulační energie

Dalším problematickým bodem je také zajišťování dostatečného množství regulační energie, která je v současnosti také v gesci národních PPS. Nově by však měla regulační energii na krytí odchylek vzniklých nerovnováhou mezi výrobou a spotřebou zajišťovat právě regionální centra, která ovšem nebudou mít přímou odpovědnost za své zákazníky. Dle ČEPS existuje možnost, že bude muset v případě nedostatku výkonu v soustavě na pokyn regionálního centra vypnout zákazníky v určitém regionu ČR, ačkoliv by problém vznikl za hranicemi ČR.

ČEPS vyjádřila své obavy z předávání kompetencí regionálním centrům. Za nejproblematičtější považuje ČEPS doposud nejasné rozdělení zodpovědnosti za zajištění dodávek elektřiny a také možnou neznalost či nerespektování specifik jednotlivých národních přenosových soustav.

Na všem výše uvedeném se ČEPS shoduje s partnerskými provozovateli přenosových sítí, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a rovněž s českým, maďarským, polským, německým, rumunským a španělským parlamentem, které k částem této legislativy také vydali odůvodněné stanovisko neboli tzv. žlutou kartu.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *