Základy fungování trhů s elektřinou byly naznačeny v tomto článku. V dnešním příspěvku bude podrobně rozebrán maloobchodní trh s touto komoditou, důvody jeho vzniku a jakou vazbu má s velkoobchodním trhem. Ve druhé části článku je potom popsán vývoj, jakým maloobchodní trh s elektřinou prošel, a také jeho současný stav.

Model trhu s elektřinou

Základním faktorem pro existenci trhu je nabídka a poptávka. Ve velkoobchodním modelu trhu s elektřinou je nabídka zajišťována výrobnami elektrické energie a poptávka je reprezentována obchodníky. Zavedení zprostředkovatele (Obchodníka) do tohoto modelu umožnilo přechod od monopolního ke konkurenčnímu tržnímu fungování v tomto odvětví.

Obchodník je spojovacím prvkem mezi velkoobchodním a maloobchodním trhem s elektřinou. V maloobchodním trhu působí obchodník jako strana nabídky a poptávka je určena koncovými spotřebiteli elektrické energie.

Pro zajištění dopravy energetické komodity mezi výrobcem a spotřebitelem je bezpodmínečně nutná existence přenosové a distribuční soustavy a také dispečerské řízení elektrizační soustavy pro udržení kvality a spolehlivosti dodávek z celkového pohledu elektrizační soustavy. Vzhledem k přirozenému monopolnímu postavení subjektů zajišťujících přenos a distribuci (v ČR ČEPS, a.s.; PREdistribuce, a. s.; E.ON Distribuce, a.s.; ČEZ Distribuce, a. s.) je nutná jejich regulace Energetickým regulačním úřadem a proto se tyto regulované složky nepodílí na efektivním fungování trhu jako celku.

Grafické znázornění fungování trhu s elektřinou
Grafické znázornění fungování trhu s elektřinou

Z grafického znázornění modelu trhu s elektřinou je zřejmé, že maloobchodní cena elektřiny je závislá na velkoobchodní ceně. Prakticky určují maloobchodní cenu aktuálního roku futures nakoupené v průběhu roku předcházejícího na energetických burzách.

Existence maloobchodního stejně jako velkoobchodního trhu s elektřinou je umožněna oddělením výroby od obchodu s elektřinou a vyčleněním přenosové a distribuční soustavy. Takto nastavený trh vznikl na základě legislativního rámce EU, který vymezil liberalizovaný trh s elektřinou jako jednu ze svých priorit pro udržení konkurenceschopnosti EU v globálním měřítku.

Proces liberalizace začal v České republice 1.1. 2002 a dokončen byl 1.1. 2006. Od tohoto data si každý spotřebitel elektrické energie v ČR může svobodně vybrat dodavatele a mezi dodavateli elektrické energie panuje plně konkurenční prostředí.

 

Dlouhodobý vývoj trhu

Roční počet změn dodavatelů elektřiny lze brát jako ukazatel fungování tohoto nově vzniklého trhu. V dlouhodobém sledování vývoje počtu změn dodavatelů, je jasně patrný vrchol v letech 2011 a 2012, kdy ročně změnilo dodavatele více než 370 000 odběrných míst. Po tomto období nejintenzivnějších změn dochází k postupnému útlumu. Podle čísel za prvních 5 měsíců tohoto roku, je možné predikovat, že se letos uskuteční cca 175 000 změn, což je zhruba polovina oproti rokům 2011 a 2012.

Graf vývoje ročního počtu změn dodavatel elektřiny za období 2005 - 2015
Graf vývoje ročního počtu změn dodavatel elektřiny za období 2005 – 2015. Zdroj dat: ote-cr.cz

Maloobchodní trh s elektřinou v ČR

Dle údajů na stránkách OTE je v ČR registrováno přibližně 6 600 000 odběrných míst. V současnosti na českém trhu působí 54 dodavatelů elektrické energie, z toho 16 dodavatelů zajišťuje dodávky pro počet odběrných míst větší než 10 000. Český maloobchodní trh je charakterizován tím, že jsou na něm dvě skupiny dodavatelů.

První skupina jsou místně dominantní dodavatelé elektrické energie, tedy dodavatelé, kteří jsou vertikálně integrováni (patří do stejné skupiny) s místním provozovatelem distribuční sítě. Konkrétně to jsou Pražská energetika a.s. pro region hlavního města Prahy, skupina E.ON s.r.o. pro region jihočeského a jihomoravského kraje a na ostatních územích v ČR se jedná o skupinu ČEZ a.s. Celkový podíl na obsluhovaných odběrných míst dominantními dodavateli je 81,4 %.

Počet odběrných míst - dominantní versus alternativní dodavatelé
Počet odběrných míst – dominantní versus alternativní dodavatelé. Zdroj dat: www.cenyenergie.cz

Druhou skupinou jsou tzv. alternativní dodavatelé elektrické energie, což jsou všichni ostatní dodavatelé elektrické energie kromě dominantního dodavatele v dané lokalitě. Podíl odběrných míst obsluhovaných alternativními dodavateli je 18,6%, což také představuje podíl spotřebitelů, kteří v současnosti využívají právo na změnu dodavatele.

V následující tabulce je zobrazen seznam 10 aktuálně největších alternativních dodavatelů a vývoj počtu odběrných míst každého z dodavatelů od začátku roku 2015. Jak je vidět nedochází mezi největšími hráči na trhu k žádným skokovým změnám v počtu odběrných míst. Je zde však patrný konstantní nárůst počtu odběrných míst u RWE Energie, který v kombinaci s mírný ale trvalým poklesem odběrných míst u Bohemia Energy může v příštích měsících znamenat změnu na pozici jedničky mezi alternativními dodavateli.

Vývoj počtu odběrných míst v roce 2015 - alternativní dodavatelé
Vývoj počtu odběrných míst v roce 2015 – alternativní dodavatelé. Zdroj dat: ote-cr.cz

Jak se bude trh vyvíjet dál a kde se nakonec ustálí? To vše bude pečlivě sledováno naší redakcí a průběžně budete dostávat čerstvé informace o aktuálním dění, stejně jako o dalších změnách a novinkách, které se v oblasti trhů s energetickými komoditami budou objevovat.

Reference:

CHEMIŠINEC, Igor. Obchod s elektřinou. 1. vyd. Praha: Conte, c2010, 201 s. ISBN 978-80-254-6695-7.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *