Francie dala již v roce 2010 jasně najevo, jaký je její postoj k vývoji trhu s elektřinou s ohledem na zabezpečení dostatečného disponibilního výkonu. Zákon vydaný 7. prosince 2010 (tzv. NOME) stanovuje základní schéma kapacitního trhu. Tento zákon specifikuje, že každý dodavatel přispívá k bezpečnosti dodávek elektrické energie ve Francii s ohledem na poptávku po elektřině svých zákazníků.

Francie tedy, na rozdíl třeba od Německa, nevěří, že samotný trh s elektřinou (Energy only market model) je schopen vysílat dostatečné signály pro investory do nových zdrojů a Francie by se v budoucnu mohla ocitnout ve výkonovém deficitu. Více o situaci ve Francii např. zde.

V prosinci 2015 se první plánovaná kapacitní aukce ve Francii zpozdila kvůli vyšetřování samotného kapacitního trhu Evropskou komisí. Evropská komise ještě stále nevydala oficiální stanovisko k tomuto kapacitnímu trhu, francouzské autority se nicméně rozhodly, že by mechanismus měl začít fungovat pro rok dodávky 2017. První kapacitní aukce by měla proběhnout v prosinci tohoto roku.

Subjekty na trhu s výkonovou kapacitou

Následující tři subjekty jsou přímo ovlivněny zavedením kapacitního trhu:

  • Dodavatelé – mají povinnost si zajistit/koupit záruky v podobě kapacitních certifikátů, které by měly reflektovat špičkovou spotřebu jejich odběratelů. Pokud dodavatelé každý rok nevlastní dostatečný počet kapacitních certifikátů pro pokrytí špičkové spotřeby svých zákazníků, jsou vystaveni penalizaci.
  • Výrobci – jsou prodejci kapacitních certifikátů. Každý výrobce má ve Francii ze zákona povinnost mít veškeré svoje zdroje certifikovány. Certifikací pak výrobce obdrží kapacitní certifikáty od francouzského regulátora RTE. Prodejem těchto závazků vzniká výrobci povinnost mít svůj zdroj k dispozici v dobách poptávkové špičky. Opět, pokud zdroj není v době plnění svého závazku k dispozici, podléhá penalizaci.
  • Demand response operators – tyto subjekty jsou zpravidla velcí odběratelé. Ti mohou certifikací své spotřeby taktéž vyrovnávat výkyvy ve špičkové spotřebě elektřiny, a to snížením spotřeby v těchto špičkách.

 

Subjekty na francouzském kapacitním trhu
Subjekty na kapacitním trhu. Zdroj: epex spot

Tyto subjekty se mezi sebou budou muset střetávat a navzájem mezi sebou obchodovat certifikáty, jimiž disponují. K tomuto účelu slouží nejlépe organizované tržní místo, kde se střetává nabídka s poptávkou a kde je mimo jiné zajištěna anonymita všech zúčastněných stran.

Epex spot jako organizované místo pro kapacitní trh

Certifikáty, které obdrží výrobci a které se následně budou prodávat dodavatelům, budou obchodovány na jednom organizovaném místě. Důvodů pro jedno organizované místo je více.

V první řadě zajistit dostatečnou likviditu tohoto produktu. Účastník na trhu s kapacitními certifikáty by měl mít vždy jistotu, že na tomto aukčním místě je schopen koupit/prodat své závazky.  Dále by toto místo mělo zajistit transparentnost proběhlých obchodů, jistotu dodržení platby a dodávky, anonymitu účastníků a v neposlední řadě jednotná pravidla pro obchodování.

Epex spot má zkušenosti s organizováním v Evropě nejlikvidnějšího a nejtransparentnějšího krátkodobého trhu s elektřinou. Na tomto místě se obchodují krátkodobé produkty s elektřinou v Německu, Francii, Spojeném království, Nizozemsku, Belgii, Rakousku a Švýcarsku. Z tohoto pohledu se tedy Epex spot zdá být ideálním kandidátem na organizování i výše zmíněného trhu. Mimo tyto nesporně výhodné zkušenosti poskytuje Epex spot také jednoduché a uživatelsky přátelské webové rozhraní pro nahrávání nabídek, stejně tak jako funkční algoritmus, na kterém systém funguje.

Způsob obchodování kapacitních certifikátů

Ke stanovení ceny, kterou nakonec obdrží všichni účastníci, proběhne tzv. „Uniform double sided blind auction“, což je aukce velice podobná té, která již probíhá na spotovém trhu s elektřinou.

Jako u elektřiny zde účastníci budou vkládat do „order booku“ své nabídky na nákup a na prodej kapacitních certifikátů. Jakmile dojde k uzavření order booku, účastník již nemůže svoje nabídky stáhnout, ani je modifikovat. V systému se pak z nabídek na nákup vytvoří poptávková křivka a z nabídek na prodej křivka nabídková.

Zjednodušený princip kapacitní aukce
Zjednodušený princip kapacitní aukce, zdroj: epex spot

 

 

Účastník na trhu s kapacitními certifikáty bude muset být zaregistrován u ECC (European Commodity Clearing), což je evropská clearingová banka, která se stará o vypořádávání i na trhu s elektřinou. Výrobce před začátkem aukce vloží svoje kapacitní certifikáty na svůj účet u ECC. Kupující si pak s bankou musí vyjednat svoje finanční limity, to zajistí bezproblémové vypořádání (clearing) mezi prodávajícím a kupujícím.

Harmonogram obchodování byl nastaven následujícím způsobem. V den D-7 (den D je den aukce) začínají výrobci registrovat svoje kapacitní certifikáty u ECC, kupující pak ukládají na účet ECC svoje finanční obnosy, v D-1 tento proces končí a ECC již nové subjekty nepřijímá. Ve dni D probíhá vkládání nabídek do order booku a samotná aukce, následně jsou pak týž den publikovány výsledky. Ve dni D+1 probíhá finanční vypořádání skrze ECC.

Harmonogram průběhu kapacitní aukce
Harmonogram průběhu kapacitní aukce, zdroj: epex spot 

Jeden kapacitní certifikát bude reprezentovat 0.1 MW certifikované výkonové rezervy pro daný rok. Cenové limity jsou pro první aukci stanoveny od 0 do 4000 € /certifikát. Výsledná cena by měla reflektovat potřebu výkonové rezervy, nulová cena by teda měla naznačovat, že záložního výkonu je ve Francii dostatek, potažmo přebytek.

Na nějakou formu kapacitních mechanismů začíná v posledních letech přistupovat stále více evropských států. Kromě již zavedených trhů ve Francii a Velké Británii se chystá spuštění také italského kapacitního trhu. Otázek na toto téma do budoucna zůstává mnoho.

Kromě neshody jednotlivých států o to, zda vůbec nějaké podpůrné mechanismy zavádět, existuje také neshoda, jakou formu mechanismus případně zavést. Obecně doposud není zcela jasné, zda budou kapacitní trhy zpřístupněny i pro zahraniční subjekty. Tento požadavek přitom Evropská komise označila při zavádění kapacitních trhů jako klíčový.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *