Domů
Přenos elektřiny
ČEPS, a.s. slaví 20 let od svého vzniku

ČEPS, a.s. slaví 20 let od svého vzniku

Česká přenosová soustava slaví dvacet let pod hlavičkou společnosti ČEPS. Do obchodního rejstříku byla ČEPS, a.s., zapsána 16. října 1998.

Historie samostatné přenosové soustavy se začala psát 8. června 1998, kdy o vyčlenění tehdejší Divize přenosové soustavy do samostatné firmy rozhodla řádná valná hromada ČEZ, a.s. Vlastní vznik firmy se váže ke dvěma datům – ČEPS, a.s., byla založena 20. srpna 1998, 16. října téhož roku pak byla zapsána do Obchodního rejstříku.

„Vyčlenění tehdejší Divize přenosové soustavy do samostatné společnosti bylo reakcí na změny české i evropské legislativy, které směřovaly k liberalizaci energetického prostředí a ke vzniku trhu s elektrickou energií. Cílem tzv. „unbundlingu“ bylo oddělit obchod, přenos, výrobu a distribuci elektrické energie,“ říká Jan Kalina, předseda představenstva ČEPS, a.s.

V současné době ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy. Udržuje, obnovuje a rozvíjí 42 rozvoden se 75 transformátory a trasy vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3 724 km a 220 kV o délce 1 909 km. Je spojovacím článkem mezi výrobou elektřiny a distribucí elektrické energie koncovému spotřebiteli. V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje přenosové služby a tzv. systémové služby – dispečeři ČEPS nepřetržitě, 24 hodin denně, 365 dní v roce, dohlížejí na zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase. ČEPS rovněž zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie, dlouhodobě se také aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě. Jediným akcionářem ČEPS, a.s., je od roku 2012 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které z pověření státu vykonává akcionářská práva.

Česká přenosová soustava prošla za uplynulé dvě dekády řadou změn. Postupná liberalizace evropského trhu s  elektřinou a rozvoj mezinárodního obchodu s elektrickou energií s sebou od 2. poloviny 90. let přinášely nové požadavky. Výrazně narostlo množství přenášené elektřiny, došlo k podstatným změnám ve fungování přenosových sítí a měnily se nároky na dispečerské řízení. Změnami procházel a dále prochází také zdrojový mix, mění se charakter výrobních zdrojů zapojených do soustavy.

„Nároky na přenosovou soustavu se přitom neustále vyvíjejí. Změny v českém i evropském energetickém prostředí a rozvoj trhu s elektřinou s sebou přinášejí potřebu soustavu rozvíjet a modernizovat tak, aby všechny budoucí výzvy zvládla. Plány rozvoje proto pracují s několika různými scénáři. Zohledňují přitom jak vývoj energetiky v České republice, tak úkoly, které pro ČEPS vyplývají z mezinárodní spolupráce,“ vysvětluje Jan Kalina.

Za uplynulá dvě desetiletí ČEPS kompletně modernizovala celkem 1909 km vedení o napěťové hladině 220 kV a více než 202 km vedení o napěťové hladině 400 kV. Vybudovala téměř 300 km nových linek o napěťové hladině 400 kV. Proběhla také modernizace všech rozvoden 220 kV a 400 kV a výstavba několika nových rozvoden 400 kV. V roce 2017 byly všechny rozvodny převedeny na dálkové ovládání.

Ilustrační foto

Strategie provozovatele české přenosové soustavy bude i do budoucna postavena na několika stávajících základních pilířích. Jsou jimi zajištění stávajících vysokých standardů bezpečnosti a spolehlivosti provozu, rozvoj přenosové soustavy, integrace energetických trhů a také ekonomické aspekty fungování firmy jako akciové společnosti.

„Do roku 2030 nastane útlum klasických zdrojů v české energetice v poměrně velkém rozsahu. Je tu otázka budoucnosti naší jaderné energetiky a výstavby nových jaderných zdrojů, což ovlivňuje nejen českou přenosovou soustavu, ale celou českou energetiku. Očekává se širší využití elektromobility, diskutuje se o technologiích power to gas, akumulaci a dalších. Poslání ČEPS bude i v budoucnu možné rozdělit do dvou rovin. Jednou z nich je povinnost provozovatele přenosové soustavy v kontextu zajištění energetické bezpečnosti ČR s přesahem do evropského regionu, druhou pak závazky ČEPS jako akciové společnosti spojené se zabezpečením růstu hodnoty společnosti,“ doplňuje Jan Kalina.

Milníky společnosti ČEPS:

 • 1950 – Izolované přenosové systémy na českém území byly spojeny do jednoho celku. Soustava byla součástí centrálně řízené energetiky až do roku 1998.
 • 1990 – Osamostatnění menších elektráren a tepláren a 8 regionálních distribučních společností od ČEZ.
 • 1993 – První zapouzdřená rozvodna 400 kV v ČR v elektrické stanici Praha Chodov
 • 1995 – Propojení přenosových soustav CENTREL a UCPTE. Zahájen postupný přechod na dálkové ovládání rozvoden.
 • 1998 Vznik společnosti ČEPS, a.s.
 • 1999 – ČEPS se přemístila do nového sídla v Praze 10 na Bohdalci, které vzniklo rekonstrukcí původního historického objektu rozvodny 22 kV z roku 1928.
 • 2000 – Do provozu byl uveden Ústřední dispečink v sídle ČEPS.
 • 2002 – Díky liberalizaci trhu s elektřinou byl poprvé českým účastníkům trhu umožněn přeshraniční import a export elektřiny. Objem přeshraničních výměn elektřiny od té doby výrazně vzrostl.
 • 2005 – Akciová společnost ČEPS začala plnit funkci aukční kanceláře pro alokaci přeshraničních přenosových kapacit pro obchod s elektřinou.
 • 2007 – Proběhla kompletní modernizace dispečerského sálu v sídle společnosti, která zahrnovala instalaci nového sjednoceného dispečerského řídicího systému TRIS. Uvedeno do provozu nové vedení Příčná spojka 400 kV, Bezděčín – Čechy Střed, V 454.
 • 2008 – ČEPS zakládajícím členem středoevropského koordinačního provozního centra TSC se sídlem v Mnichově.
 • 2009 – Propojil se krátkodobý trh s elektřinou mezi Českou republikou a Slovenskem (tzv. „market coupling“).
 • 2010 – Byl zahájen rozsáhlý proces modernizace a rozvoje české přenosové soustavy.
 • 2011 – Do provozu byla uvedena nová transformovna Kletné v Moravskoslezském kraji. Do provozu byla uvedena druhá zapouzdřená rozvodna 400 kV v ČR ve stanici Chotějovice. Do provozu bylo uvedeno nové vedení 400 kV V480/V479 Vyškov – Chotějovice.
 • 2012 – Propojil se krátkodobý trh s elektřinou mezi Českou republikou, Slovenskou republikou a Maďarskem.
 • 2013 – Představitelé ČEPS a 50Hertz se dohodli na společném řešení problematiky neplánovaných toků elektřiny prostřednictvím transformátorů s řízeným posuvem fáze (PST transformátory) v rozvodnách Hradec a Röhrsdorf.
 • 2014 – Rozšíření propojení denních trhů ČR, SR a Maďarska o Rumunsko (tzv. „4M market coupling“).
 • 2015 – Zahájena výstavba transformátorů s posuvem fáze v rozvodně Hradec u Kadaně. Zdvojení vedení 400 kV V410 z Vyškova do rozvodny Čechy – Střed. Vybudována vlastní nezávislá telekomunikační síť včetně přenosu dat dispečerského řízení (TELCO).
 • 2016 – Uvedení do provozu nového vedení 400 kV V458 z rozvodny Horní Životice do rozvodny Krasíkov.
 • 2017 – Zahájen zkušební provoz PST transformátorů ve stanici Hradec u Kadaně. Uvedení do provozu nové rozvodny 400 kV Vernéřov. Zahájení rekonstrukce a rozšíření elektrické stanice Kočín.
 • 2018 – 27. února 2018 přepsán historický rekord zatížení české elektrizační soustavy. Rekordní hodnota 11 946 MW přesáhla dosavadní maximum o cca 180 MW. Začátek výstavby nové zapouzdřené rozvodny 400 kV Vítkov. Uvedení do provozu rekonstruované zapouzdřené rozvodny 400 kV Praha Chodov (listopad 2018).

ČEPS, a.s.:
Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV) na základě licence na přenos elektřiny udělené Energetickým regulačním úřadem podle energetického zákona.

Udržuje, obnovuje a rozvíjí 42 rozvoden s 75 transformátory, z nichž některé jsou určeny pro převádění elektrické energie z přenosové do distribuční soustavy, a trasy vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3 724 km a 220 kV o délce 1 909 km.

V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS, a.s., přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby).

ČEPS dále zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. Společnost se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě. Více informací naleznete na www.ceps.cz.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se