Domů
Elektřina
Podpůrné služby - přenos elektřiny
Dispečink 11

Podpůrné služby - přenos elektřiny

Společnost ČEPS, a. s. je jako provozovatel přenosové soustavy (PPS) v ČR zavázána k zajištění kvality a spolehlivosti dodávky elektrické energie v přenosové soustavě (PS). To znamená udržovat frekvenci a napětí v PS na hodnotách definovaných Kodexem PS a garantovat nepřetržitost dodávky v odběrných místech. Základním předpokladem výše zmíněného je udržení rovnováhy mezi výrobou a spotřebou, tedy zajištění chybějícího výkonu při převaze spotřeby nad výrobou nebo snížení výroby či zajištění spotřeby, jedná‑li se o jev opačný.

PPS tedy musí mít k dispozici určitý pohotovostní regulační výkon, a jelikož zároveň ze zákona nesmí vlastnit žádné zdroje elektrické energie, je nucen si regulační výkon na elektrárenských blocích  rezervovat na základě smluv s jednotlivými poskytovateli, tj. výrobci elektrické energie. Služby takto rezervované se nazývají podpůrné služby (PpS). Výrobci poskytující PpS se zavazují udržovat nasmlouvaný výkon, který splňuje kvalitativní požadavky dané PPS, v pohotovosti a poskytnout jej v případě potřeby.

Jednotlivé podpůrné služby

 • Primární regulace frekvence bloku (PR)
 • Sekundární regulace výkonu bloku (SR)
 • Minutová záloha (MZt±) (t=5, 15, 30 minut)
 • Snížení výkonu (SV30)
 • Sekundární regulace napětí a jalových výkonů (SRUQ)
 • Schopnost ostrovního provozu (OP)
 • Schopnost startu ze tmy (BS)

Obecné požadavky na PpS

Všechny podpůrné služby musí splňovat tyto obecné požadavky:

 • Měřitelnost se stanovenými kvantitativními parametry a způsobem měření.
 • Garantovaná dostupnost služby během denního, týdenního a ročního cyklu s možností vyžádat si inspekci.
 • Certifikovatelnost – stanovený způsob prokazování schopnosti poskytnout služby pomocí periodických testů.
 • Možnost průběžné kontroly poskytování.
Budova společnosti ČEPS - provozovatele přenosové soustavy ČR. Zdroj: ČEPS
Budova společnosti ČEPS – provozovatele přenosové soustavy ČR. Zdroj: ČEPS

Obchodní zajištění PpS

Poskytování PpS je v ČR založeno na tržních principech. Pro jejich poskytování je nutné splnit všeobecné technické podmínky a uzavřít smlouvu s PPS. Výjimku tvoří služby SRUQ, OP a BS, které jsou zajišťovány na základě přímé smlouvy mezi společností ČEPS a poskytovatelem PpS.

Ostatní PpS jsou zajišťovány pomocí výběrových řízení na tři roky, jeden rok a po zjištění konkrétních požadavků na kratší období. Ve výběrovém řízení na tříleté období se jedná o velké objemy, kde vyšší konkurence vede k nízkým cenám, zároveň ovšem znamená pro PPS nemožnost snížit nakoupené množství služeb v případě, kdy jich nebude potřeba, obvykle se tedy nakupuje 40‑50% potřeb. Dalších 30‑40 % je obstaráno na jednotlivé roky, kde už se objemy poptávaných služeb liší v denním a nočním pásmu i pracovních a nepracovních dnech.

Až po zjištění konkrétních požadavků se v případě nedostatečného objemu nakoupí PpS na kratší období. Pro dokoupení potřeb např. z důvodu neočekávaných výpadků je zajišťován denní trh, který je organizován formou elektronické aukce na den dopředu.

Ceny jednotlivých PpS se vytvářejí na základě tržního principu, jedná se o ceny smluvní a výrobcům se platí za rezervaci nasmlouvané hodnoty, při aktivaci služby je dodaná energie hrazena jako regulační energie.

Podpůrné služby

Primární regulace frekvence bloku (PS)

Jedná se o lokální automaticky řízenou funkci, která spočívá v přesně definované změně výkonu elektrárenského bloku v závislosti na odchylce frekvence. Pro tuto regulaci je trvale vyčleněna primární regulační záloha, která závisí na technologických vlastnostech bloku a požadavcích PPS. Tato záloha musí být k dispozici do 30 sekund od okamžiku vzniku výkonové nerovnováhy.

Sekundární regulace výkonu bloku (SR)

Tato PpS zajišťuje změnu hodnoty výkonu bloku na základě požadavku sekundárního regulátoru frekvence a salda předávaných výkonů. Pro tuto regulaci je vyčleněna sekundární regulační záloha závislá na technologických parametrech bloku, která musí být k dispozici do 10 minut od vydání požadavku.

Minutová záloha (MZt±) (t=5 minut)

Služba MZ5 nahradila od roku 2013 službu rychle startující desetiminutová záloha (QS10 – Quick Start 10). Byla tedy zkrácena požadovaná doba poskytnutí regulační zálohy z 10 na 5 minut.

Pod pojmem minutová záloha (MZ5) se myslí podpůrná služba, do které spadají elektrárenské bloky, připojené k ES ČR, které jsou do 5 minut od příkazu dispečinku ČEPS schopny poskytnout sjednanou regulační zálohu RZMZ5±. Regulační zálohou se rozumí požadovaná kladná nebo záporná změna výkonu na svorkách poskytujícího zařízení.

Regulační záloha kladná RZMZ5+ může být realizována např. zvýšením výkonu bloku, odpojením čerpání přečerpávací vodní elektrárny (PVE), nenajetím naplánovaného čerpání PVE nebo odpojením odpovídajícího zatížení. Regulační záloha záporná RZMZ5– může být realizována např. snížením výkonu bloku, nebo připojením odpovídajícího zatížení.

Minimální velikost RZMZ5 jednoho bloku je 30 MW (pokud není s provozovatelem PS dohodnuto jinak), maximální velikost určuje PPS. Minimální doba, po kterou musí být garantováno poskytování RZMZ5, jsou 4 hodiny a to i v případě aktivace této služby na konci intervalu její rezervace.

Služby MZ5 se využívá k vyregulování výkonové nerovnováhy v PS, vzniklé např. při výpadku elektrárenského bloku, poruše v PS nebo při neočekávaném nárůstu zatížení.

Počet aktivací služby je jednou až čtyřikrát do měsíce s celkovou dobou využití nepřesahující 20 hodin za rok.

Sumární regulační 5 minutová záloha

Služba MZ5 se také podílí prostřednictvím sumární regulační zálohy startující do 5 minut (RZMZ5S) na pokrývání velkých výpadků výkonu, které jsou nejčastěji způsobeny výpadkem největšího bloku PS. RZMZ5S pokrývá takový výpadek po určitou dobu společně se sumární regulační zálohou pro sekundární regulaci ES ČR (RZSRS). Největší provozovaný blok v soustavě je určován pro každou hodinu roku podle plánu odstávek.

Dispečink společnosti ČEPS. Zdroj: ČEPS
Dispečink společnosti ČEPS. Zdroj: ČEPS

Snížení výkonu (SV30)

Jedná se o schopnost elektrárenského bloku do 30 minut od požadavku dispečera snížit výkon o předem sjednanou hodnotu nebo zajistit úplné odstavení. Tato služba je využívána pro odregulování výkonové nerovnováhy při významné kladné odchylce výkonu, která přesahuje možnosti regulace pomocí SR a MZt.

Minimální velikost od jednoho poskytovatele je 30 MW a požadované snížení výkonu musí být garantováno po 24 hodin od aktivace.

Sekundární regulace napětí a jalových výkonů (SRUQ)

Služba SRUQ je automaticky řízená funkce, která využívá smluvně dojednaný regulační rozsah jalového výkonu bloku pro regulaci velikosti napětí v pilotních uzlech energetické soustavy.

Schopnost startu ze tmy

Startem ze tmy se rozumí schopnost najetí bloku elektrárny bez pomoci vnějšího zdroje napětí na jmenovité otáčky, dosáhnutí jmenovitého napětí, připojení k síti a jejího napájení v ostrovním provozu. Této schopnosti se využívá při rozpadu sítě, tzv. blackoutu. Podmínkou je, aby součástí elektrárenského bloku byl nezávislý záložní zdroj, schopný dodat dostatečný výkon k rozběhu soustrojí elektrárny.

Typickým příkladem je využívání PVE, kde je záložní zdroj řešen např. dieselgenerátorem nebo prostřednictvím malé průtočné vodní elektrárny, která může zároveň sloužit k pokrytí vlastní spotřeby energie. Toto řešení je použito například v PVE Dalešice, kde je za tímto účelem zřízena průtočná vodní elektrárna Mohelno se dvěma soustrojími o výkonu přesahujícím 1,2 MW. Po rozběhu soustrojí PVE v Dalešicích se přes rozvodnu Slavětice spojí s jadernou elektrárnou Dukovany, která je schopna postupně obnovit napájení ve velké části přenosové soustavy ČR.

Schopnost ostrovního provozu

Schopnosti elektrárny pracovat do vydělené části vnější sítě se říká ostrovní provoz. Ten se vyznačuje velkými nároky na regulační schopnosti bloku, v důsledku toho, že pracuje pouze do izolované části soustavy se značnými změnami frekvence a napětí.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se