Domů
Elektroenergetika
Projekty společného zájmu v oblasti elektrické energie - 1. část
Zdroj: ČEPS

Projekty společného zájmu v oblasti elektrické energie - 1. část

Tento článek pojednává o takzvaných projektech společného zájmu v oblasti elektrické energie. Bude popsáno, co tyto projekty jsou, jaké podmínky musí určitý projekt splnit, aby mohl být do tohoto seznamu zařazen, a co to pro něj následně znamená. Následně budou podrobněji popsány jednotlivé projekty v oblasti elektrické energie, které jsou v České republice připravovány a jsou v seznamu projektů PCI. Vzhledem k obsáhlosti tématu bude článek rozdělen na dvě části – 1. část o projektech PCI obecně a o jednom konkrétním projektu a 2. část o zbývajících projektech.

Projekty společného zájmu (PCI – Projects of Common Interest)

Projekty PCI jsou definovány v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Evropské unie) č. 347/2013 a jejich smyslem je pomoc v dosažení cílů, jež byly schváleny jako závazné pro jednotlivé členské státy Evropské unie nebo obecně pro Evropu.

Zmíněné nařízení Evropského parlamentu a Rady uděluje prioritní postavení projektům majícím nadnárodní význam. Cílem tohoto prioritního postavení je zaručení nejvyššího možného národního významu a režimu, ve kterém se na ně budou vztahovat specifická ustanovení směřující k urychlení povolovacích procedur. Dále také mohou po splnění podmínek obdržet finanční podporu EU.

Základní podmínky uvedené v článku č. 4 tohoto nařízení, tedy požadavky na zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu nejen přenosové soustavy dané členské země, ale i přispění k naplnění evropských cílů s ohledem na bezpečnost provozu celé propojené soustavy, splňují i některé projekty z investičního plánu společnosti ČEPS.

Tyto projekty společnosti ČEPS byly hodnoceny na základě uveřejněné metodiky hodnocení přínosů v rámci procesu zpracování Evropského desetiletého plánu rozvoje, který vytváří Evropská asociace provozovatelů přenosových soustav pro elektřinu („ENTSO-E“). V hodnocení přínosů níže uvedené projekty uspěly a byly proto zařazeny na seznam projektů společného zájmu.

Projektů společnosti ČEPS zařazených mezi projekty PCI je pět:

  • Vnitrostátní vedení Vernéřov-Vítkov
  • Vnitrostátní vedení Vítkov-Přeštice
  • Vnitrostátní vedení Přeštice-Kočín
  • Vnitrostátní vedení Kočín-Mírovka
  • Vnitrostátní vedení Mírovka-V413

Jak je vidět na schématu níže, tato vedení tvoří přenosovou cestu z Ústeckého kraje přes západní a jižní Čechy do stávajícího vedení V413 na Vysočině.

Tato přenosová cesta již dnes do jisté míry existuje, ale realizací těchto projektů dojde k jejímu výraznému posílení.


Mapa PCI v ČR, Zdroj: European Commission

1. Vnitrostátní vedení Vernéřov-Vítkov PCI 3.11.1

a) Rozvodna Vernéřov, nová rozvodna 420 kV

Nová rozvodna 420 kV Vernéřov je umístěna na území Ústeckého kraje severozápadně od města Kadaň. Umístění rozvodny bylo zvoleno s ohledem na minimalizaci jejího vlivu na životní prostředí a přitom umožňující co nejhospodárnější přenášení elektrického výkonu v přenosové soustavě.

Výstavba této rozvodny byla navržena zejména na základě žádosti distribuční společnosti ČEZ Distribuce na zajištění rezervovaného příkonu a výkonu. Požadavek vznikl na základě vývoje zdrojové základny a vývoje spotřeby v distribuční oblasti, hlavně jako náhrada za plánované odstavení dvou bloků elektrárny Prunéřov I, která je do R 110 kV Vernéřov vyvedena. Dále je tato rozvodna potřebná pro vyvedení výkonu z plánovaného větrného parku v oblasti Chomutova. 

Výstavba této rozvodny byl významný koncepční krok při řešení energetické situace v severozápadní části PS.

Stavba rozvodny začala v roce 2015 a v září 2017 bylo vydáno povolení k předčasnému užívání rozvodny a rozvodna byla uvedena do provozu. Následně v prosinci téhož roku byl rozvodně vydán kolaudační souhlas. V první polovině roku 2018 ještě probíhaly dokončovací práce a poté byla tato část PCI 3.11.1 úspěšně ukončena.

b) Rozvodna Vítkov, nová rozvodna 420 kV

Nová rozvodna 420 kV Vítkov bude umístěna na území Karlovarského kraje jižně od města Sokolov. Umístění je voleno v těsném sousedství stávající transformační stanice 220/110 kV z důvodů vyhovění požadavkům na ochranu životního prostředí a zároveň co nejhospodárnější technické provedení stavby.

Výstavba rozvodny je navržena jako opatření pro zajištění zásobování přilehlých oblastí Karlovarska elektřinou, dále bude také rozvodna využita při vyvedení výkonu plánovaných obnovitelných zdrojů v západních Čechách do přenosové soustavy. Výstavbou této rozvodny bude posílena přenosová soustava západních Čech a tím bude umožněn postupný přechod ze systému 220 kV na 400 kV.

V září 2016 bylo vydáno stavební povolení a v dubnu 2018 byla stavba předána zhotoviteli, čímž byly zahájeny stavební práce, které by měly být ukončeny v roce 2020.

c) V487/488 Vernéřov – Vítkov

Nové dvojité vedení 400 kV Vernéřov – Vítkov s provozním označením V487/488 s celkovou délkou 83 km bude převážně (cca 70 km) přestavěno ze stávajícího dvojitého vedení 220 kV označeného jako V223/224 vedoucího mezi rozvodnami 220 kV Hradec a Vítkov. Vedení V487/488 povede přes území Ústeckého a Karlovarského kraje.

Část trasy vedení V487/488 od nové rozvodny Vernéřov do blízkosti rozvodny Hradec dlouhou zhruba 13 km bude nutné vystavět na „zelené louce“. Od rozvodny Hradec pak bude dále využit koridor stávajícího vedení V223/224 až do rozvodny Vítkov s jednou jedinou výjimkou. Tou je lokalita u obce Nadlesí, kde bude vedení vymístěno ze stávajícího koridoru.

Výstavbou tohoto vedení dojde k posílení přenosové soustavy v severozápadních Čechách, zajištění spolehlivého napojení obou výše uvedených rozvoden do přenosové soustavy, zvýšení spolehlivosti dodávek elektrické energie v oblasti Karlovarského a Ústeckého kraje a je to také systémové opatření pro účely postupného útlumu sítě 220 kV.

K tomuto projektu již bylo vydáno souhlasné stanovisko EIA a v červnu 2018 byl koridor budoucího vedení zanesen do Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje. Výstavba vedení je plánována na roky 2021 až 2023.

Jak je již uvedeno výše, zbylé 4 projekty PCI budou představeny ve druhé části tohoto článku.

Zdroje: ČEPS a.s., European Commission

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se