Domů
Elektřina
Výstavba vedení VVN - plánování a schvalování

Výstavba vedení VVN - plánování a schvalování

Česká přenosová soustava je v dobrém stavu a v porovnání s Evropou patří mezi nejlepší. I přes tento fakt je ale nutné ji dále modernizovat a rozvíjet. A to i z toho důvodu, že současná energetika se více či méně mění. Výrazně narůstá množství přenesené elektrické energie oproti dobám, kdy byly hlavní části naší přenosové soustavy postaveny, jednak vlivem růstu spotřeby a dále rovněž vlivem rostoucího mezinárodní obchodu s elektrickou energií. V souvislosti s nástupem výroby z OZE dochází i ke změnám energetického mixu a s tím související konfigurací elektrizační soustavy.

Aby byla elektrizační soustava neustále stabilní a dodávka elektřiny odběratelům spolehlivá, není možné se vyhnout investicím do infrastruktury, kterými jsou výstavba nových vedení, posílení přenosové schopnosti části stávajících vedení, modernizace rozvoden a v neposlední řadě i výstavba transformátorů s posunem fáze.

Nicméně zejména výstavba nových vedení a zvyšování přenosových schopností stávajících vedení naráží na jeden společný a významný problém. Tím je velmi pomalý administrativně-legislativní proces, kdy každý investiční záměr podstupuje mnohaleté martyrium schvalovacího řízení od lokální úrovně až po celostátní. A tak, ačkoliv samotná výstavba vedení trvá rok nebo dva, plánování a příprava mohou trvat i desetiletí.

Proces výstavby vedení přenosové soustavy lze rozdělit do několika fází:

1. Územní plánování

Aby mohlo být vedení postaveno, musí být zaneseno v územních plánech jednotlivých obcí. Vláda ve svém usnesení v roce 2008 schválila Politiku územního rozvoje, která byla v roce 2014 aktualizována a další aktualizace se plánují 1x za 4 roky. Případná změna územního plánu trvá zhruba 2,5 roku.

2. Předprojektová příprava

a) Územně-technická studie (ÚTS)

Posuzuje možnost realizace vybraných variant včetně specifikování požadavků na zábor a výkupy pozemků potřebných k realizaci záměru. V rámci studie mohou vznikat variantní řešení zejména z hlediska rozsahu prací. ÚTS orientačně hodnotí investiční a časovou náročnost záměru. Studie slouží jako podklad pro rozhodování investora o výběru optimálního řešení. Doba vypracování včetně rozhodnutí o vítězné variantě trvá kolem 8 měsíců.

b) EIA

U staveb s rizikem negativního vlivu na životní prostředí, kam lze zahrnout i vedení VVN,  se musí před výstavbou vedení provést posouzení vlivů na životní prostředí neboli EIA (Environmental Impact Assessment).

V rámci EIA se posuzují vlivy plánovaných staveb a zařízení na veřejné zdraví a na životní prostředí (vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky a jejich vzájemné působení a souvislosti).

V rámci procesu EIA musí být vypracováno oznámení, posléze proběhne zjišťovací řízení, musí se vypracovat dokumentace a nakonec probíhá řízení Ministerstva životního prostředí, kdy buď padne souhlasné, nebo zamítavé stanovisko. Délka zpracování a vyřízení EIA může trvat i 2 roky.

Electric-wiring
Zdroj: Kriplozoik

 c) Dokumentace záměru akce (DZA)

Dokumentace záměru akce je materiál obsahující podrobné technické řešení včetně harmonogramu a postupů prací  tak, aby bylo možné dosáhnout maximální přesnosti množství potřebných investičních prostředků, a tím minimalizovat nejistoty a rizika. DZA slouží jako podklad pro projektování výstavby vedení.

Doba vypracování tohoto dokumentu se pohybuje okolo 5 měsíců.

3. Příprava realizace

a) Územní řízení

Před realizací výstavby nového vedení musí proběhnout územní řízení. K tomuto řízení musí být vypracována dokumentace (DUR), její zpracování trvá přibližně 5 měsíců.

Následně dotčené orgány vypracovávají stanoviska, probíhá odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu a vyřízení souhlasu odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).

Nakonec proběhne samotné územní řízení , které i s nabytím právní moci trvá přibližně 7 měsíců. V součtu tedy tato etapa výstavby vedení zabere zhruba 16 měsíců.

b) Práva k pozemkům

Finále projednávání nového vedení je získání práv k pozemkům, na kterých bude vedení postaveno. Jde-li vše dobře, je s majitelem pozemku uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene, případně, nedospěje-li se k dohodě, proběhne zřízení věcného břemene vyvlastňovacím řízením, které ale obvykle protáhne projednaní stavby až o 1 rok.

Dále dojde k odnětí pozemků z PUPFL.

Celková doba výstavby vedení VVN

V každém kroku plánování a projednávání může dojít k časovému zdržení, ale když vše probíhá dobře, tak lze mít projednané, navržené a postavené vedení i za 7,5 roku. Bohužel tento proces může trvat klidně i 12 let, jak je zřejmé z následující tabulky:

PROCES VÝSTAVBY VEDENÍ VVN

ČinnostDoba trvání
Celková doba trvání90 – 144 měsíců (7,5 až 12 let!)
Studie proveditelnosti, umístění trasy a územní otázky6 – 12 měsíců
Studie EIA a veřejná projednání18 – 24 měsíců
Zanesení trasy do katastrálních map (územní plán), předběžné dohody s vlastníky pozemků12 měsíců
Předběžný návrh stavby, požadavky do územně plánovací dokumentace, veřejné projednání a zapracování připomínek12 – 24 měsíců
Smlouvy s vlastníky pozemků6 – 12 měsíců
Projekt na provedení stavby6 měsíců
Projekční a stavební postupy12 – 18 měsíců
Výběrová řízení, volba dodavatele včetně dořešení výhrad navrhovatelů6 – 12 měsíců
Skutečná výstavba12 -24 měsíců

Také je patrné, že projednávání a schvalování obvykle trvá 54 měsíců (4,5 let) až 84 měsíců (7 let), následná projekční činnost a výběr zhotovitele 24 měsíců až 36 měsíců a samotná výstavba 1 až 2 roky.

Zdroj úvodní fotografie: Chris Hunkeler

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(1)
Tomáš
2. březen 2016, 06:30

No hlavně sem nepouštějte tu levnou elektřinu z Německa.

To by se náhodou, pak ovčani měli o trochu líp.

:-)

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se