Domů
Elektroenergetika
Projekty společného zájmu v oblasti elektrické energie – 2. část

Projekty společného zájmu v oblasti elektrické energie – 2. část

První část článku vysvětluje pojem „Projekty společného zájmu“ (PCI) a definuje podmínky, jež musí projekty splnit, aby byly do této kategorie zařazeny. Zároveň blíže představuje projekt vnitrostátního vedení Vernéřov-Vítkov PCI 3.11.1. Ve této části jsou postupně představeny zbývající projekty PCI v ČR.

2. Vnitrostátní vedení Vítkov-Přeštice PCI 3.11.2

Nové dvojité vedení 400 kV Vítkov – Přeštice s provozním označením V490/491 s celkovou délkou přibližně 87 km bude přestavěno ze stávajícího dvojitého vedení 220 kV označeného jako V221/222 spojující rozvodny Přeštice a Vítkov.

Trasa nového vedení V490/V491 bude umístěna na území Karlovarského a Plzeňského kraje a bude v maximální možné míře využívat koridor stávajícího vedení V221/V222 (80 km).

Výstavbou tohoto vedení dojde k posílení přenosové soustavy v západních Čechách, zajištění spolehlivého napojení nové rozvodny 420 kV Vítkov na přenosovou soustavu, zvýšení stability provozu a zvýšení spolehlivosti dodávek v západních Čechách i v případě výstavby obnovitelných zdrojů energie na Karlovarsku, a je to také systémové opatření pro účely postupného útlumu sítě 220 kV.

V prosinci 2017 bylo tomuto záměru vydáno rozhodnutí o umístění stavby a v roce 2019 začala výstavba nového vedení, která by měla skončit v roce 2021.

3. Vnitrostátní vedení Přeštice-Kočín PCI 3.11.3

a) Rozvodna Kočín, komplexní rekonstrukce

Rekonstruovaná rozvodna 420 kV bude situována na stávajících pozemcích společnosti ČEPS a z části na nových pozemcích východně od stávajícího areálu rozvodny.

Už dnes je rozvodna Kočín významným uzlem české přenosové soustavy, zejména proto, že zajišťuje vyvedení výkonu jaderné elektrárny Temelín do sítě 400 kV.

Rekonstrukce a rozšíření rozvodny zajistí obnovu dožitých prvků rozvodny a možnost zaústění všech připravovaných rozvojových záměrů ČEPS v oblasti. V případě, že v budoucnu dojde výstavbě 3. a 4. bloku JE Temelín bude možné tento nový výkon přes rozvodnu vyvést do přenosové soustavy.

Tato komplexní rekonstrukce přinese vyšší spolehlivost vyvedení stávající jaderné elektrárny, vyšší stabilitu, bezpečnost a v neposlední řadě efektivitu provozu české přenosové soustavy.

V lednu 2015 bylo vydáno stavební povolení pro tento projekt. V dubnu 2017 bylo stavba předána zhotoviteli a začali stavební práce. Dokončení realizace komplexní rekonstrukce rozvodny je plánováno na rok 2023.

Dostavba JE Temelín
Podoba JE Temelín v případě provedení dostavby 3. a 4. bloku.

b) V432/429 Kočín – Přeštice

Vedení V432/429 bude mít délku přibližně 117 km a povede na územích Plzeňského a Jihočeského kraje. Trasa bude v maximální možné míře kopírovat trasu dnešního jednoduchého vedení V432 (cca 97 km), které vede také z rozvodny Přeštice do rozvodny Kočín a bude v rámci tohoto projektu zdvojeno. Pouze 20 km trasy nového dvojitého vedení  400 kV bude mimo stávající koridor.

Posílení existujícího přenosového profilu Přeštice – Kočín pomůže usměrnit toky výkonu z míst výroby do míst spotřeby (ze západu na východ). Tyto výkonové toky vznikají i kvůli tranzitním tokům protékajícím přes Českou republiku z Německa do Rakouska.

Aby mohlo být toto vedení realizováno musí také dojít k realizaci přeložek části vedení Chrást – Přeštice (V431/831), Kočín – Dasný (V473/873) a také k realizaci přeložky stávajícího vedení Kočín – Dasný (V1344/1345)

Zdvojení vedení V432  na V432/429 je plánováno v letech 2026 – 2028.

4. Vnitrostátní vedení Kočín-Mírovka PCI 3.11.4

a) Rozvodna Mírovka, komplexní rekonstrukce a rozšíření

K rozšíření rozvodny se využijí volné pozemky v majetku společnosti ČEPS ve stávající rozvodně 420 kV Mírovka, která leží u Havlíčkova Brodu v kraji Vysočina.

Stávající rozvodna tímto bude rozšířena o nová pole pro vedení, která jsou nezbytná pro bezpečné vyvedení výkonu z případných nových jaderných bloků v elektrárně Temelín. Toto rozšíření je zároveň nutné pro zlepšení toků výkonu přes českou přenosovou soustavu, pročež budou do rozvodny v dalších letech zaústěna nová vedení (V406/407, smyčka z V413 a zdvojení V422).

Záměr na rozšíření a rekonstrukci rozvodny je rozdělen do etap tak, aby byly respektovány časové návaznosti realizace jednotlivých vedeních.

b) V406/V407 Kočín – Mírovka

Nové vedení 400 kV s označením V406/V407 bude mít délku přibližně 121 km a bude procházet Jihočeským krajem a krajem Vysočina. Vedení povede z rozvodny Kočín nejprve jižním směrem, aby se poté zlomilo směrem na východ a pokračovalo v souběhu se stávajícím vedením V474 (Kočín – Dasný). Po opuštění tohoto souběhu se vedení ve své trase směřující severovýchodně dostane ještě do souběhu s vedeními 110 kV společnosti E.ON Distribuce, vedením 220 kV Tábor – Sokolnice a vedením 400 kV Hradec – Mírovka. Do rozvodny pak bude nové vedení zaústěno od jihovýchodu.

Celá trasa je ke zhlédnutí zde. Vede severně od Soběslavi, Choustník a Černovice míjí z východu, poté se nad Obrataní stáčí o 90° směrem na východ, severně míjí Kámen a Pelhřimov, u Vyskytné se stáčí na sever, v blízkosti obce Herálec překonává dálnici D1 a následně zaúsťuje rozvodny Mírovka.

Trasa vedení V406/407, Zdroj: Česká televize

Důvodem pro výstavbu tohoto vedení je předpokládané zvyšování výkonu zdrojů v severozápadních a jižních Čechách, nutný transport tohoto výkonu směrem na východ a jihovýchod České republiky a také evropské tranzitní toky severojižním směrem, které zvyšují nároky na českou přenosovou soustavu. Toto nové vedení umožní požadované vyvedení výkonu do spotřební oblasti napájené z transformace 400/110 kV v rozvodně Mírovka.

K tomuto připravovanému investičnímu záměru bylo vydáno souhlasné stanovisko EIA a probíhá příprava realizace akce, ke které by mělo dojít v letech 2021 až 2024.

Rekonstrukce rozvodny Mírovka, Zdroj: denik.cz

5. Vnitrostátní vedení Mírovka-V413 PCI 3.11.5

Výstavba smyčky z vedení V413 (Řeporyje – Prosenice) do rozvodny Mírovka o délce přibližně 23 km je zásadní pro usměrnění toků výkonu výkonu v přenosové soustavě a stabilizaci napětí v rozvodně Mírovka. K realizaci došlo v letech 2018 a 2019.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(1)
Jitka Bendlova
26. květen 2020, 17:36

Dobry den,

prosim o zaslani podrobne mapy noveho vedeni Kocin - Mirovka v katastralnim uzemi Pelhrimov.

Dekuji a preji hezky den

JB

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se

OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516