Vláda předložila návrh dílčí novely energetického zákona, má za cíl lépe chránit spotřebitele

DomůLegislativa ČRVláda předložila návrh dílčí novely energetického zákona, má za cíl lépe chránit spotřebitele

Vláda na počátku tohoto týdne předložila poslanecké sněmovně dílčí novelu energetického zákona. Kromě implementace některých evropských nařízení zavádí nový druh podnikání v energetice a pojmy, kterými jsou například vyhrazený zásobník nebo činnost agregátora. Nezávisle na této novele připravuje MPO zvlášť návrh zcela nového energetického zákona – ten současný je dle názoru MPO kvůli častým novelizacím značně nepřehledný. 

Vláda České republiky během pondělí předložila návrh obsáhlejší novely energetického zákona, která má dle současného plánu nabýt účinnosti od prvního ledna příštího roku. Předtím ovšem musí projít standardním legislativním procesem schvalování, který je ukončen podpisem prezidenta ČR a publikací ve sbírce zákonů.

Jedná se o vládní návrh zákona a jeho schválení se proto díky vládní většině v Poslanecké sněmovně dá předpokládat. Navíc některé návrhy obsažené v novele již dříve navrhovali opoziční poslanci. I proto lze shodu napříč Poslaneckou sněmovnou očekávat. Co návrh novely obsahuje?

Podnikání v energetice: zprostředkovatelská činnost

Jednou z hlavních plánovaných změn je rozšíření oblastí podnikání v energetice o zprostředkovatelskou činnost v energetických odvětvích, na kterou ovšem nebude nutná licence dle energetického zákona. Jedná se teprve o druhé rozšíření podnikání v energetice – tou první bylo rozšíření o činnost operátora trhu.

Zprostředkovatelskou činností má být například to, pokud někdo jinému obstará příležitost k uzavření smlouvy o dodávkách elektřiny nebo plynu, a to jak ze strany držitele licence, tak i zákazníka.

Zprostředkovatelská činnost nebude podléhat, na rozdíl od většiny ostatních druhů podnikání v energetice, povinnosti obstarat si licenci. Návrh novely počítá pouze s tím, že by zprostředkovatel měl získat oprávnění od Energetického regulačního úřadu. Následně bude zaregistrován do registru zprostředkovatelů.

„Potřebu přijetí této právní úpravy vyvolaly nekalé obchodní praktiky některých subjektů působících na trhu, kteří zneužívali zranitelnost a důvěru spotřebitelů i jejich neznalost o tom, jak funguje energetický trh. Svými nekalými aktivitami se obohacovali na úkor spotřebitelů i poctivých dodavatelů energií, kteří těmito praktikami přicházeli o své zákazníky.“
Důvodová zpráva k návrhu novely energetického zákona

Přestože má být na vydání oprávnění k výkonu činnosti zprostředkovatele nárok, a to v případě splnění podmínek v odstavci § 11f návrhu novely, je jednou z podmínek to, aby zprostředkovatel byl „spolehlivý“. Spolehlivost se dokládá písemným prohlášením žadatele, konečné slovo ovšem bude na ERÚ, jelikož zákon má v případě schválení stanovit pouze to, kdy bude spotřebitel vždy považován za nespolehlivého.

Lepší ochrana spotřebitele

Kromě omezení činnosti zprostředkovatelů má návrh i dále podpořit ochranu spotřebitele. Jedním z dalších omezení má být, že smlouva o dodávkách elektřiny nebo plynu na dobu určitou je po uplynutí tří let považována za smlouvu na dobu neurčitou. U takové smlouvy potom platí, že zákazník má právo smlouvu vypovědět v tříměsíční lhůtě.

Novela dále počítá s tím, že smlouvy na dodávky bude nutné uzavírat pouze v písemné formě.

„Jedná se o posílení ochrany spotřebitele. U smluv o dodávce elektřiny a u smluv o sdružených službách dodávky elektřiny se vzhledem ke špatným zkušenostem z praxe vyžaduje písemná forma.“
Důvodová zpráva k návrhu novely energetického zákona

Již by tedy nemělo být možné smlouvu uzavřít pouze po telefonu nebo prostřednictvím emailu bez ověřeného podpisu. Toho někteří dodavatelé využívali k získání nových zákazníků.

Agregátor a vyhrazený zásobník

Nově má mít obchodník s elektřinou, mimo jiné, právo vykonávat činnost agregátora. Toho již nyní některé společnosti na denním trhu využívají a věnuje se mu také program Technologické agentury ČR s názvem Théta.

Ten byl představen v říjnu loňského roku a podílejí se na něm společnosti ČEPS, Pražská energetika, Digital Energy Services ze skupiny Nano Energies a Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze. Návrh zákona počítá i s případným využitím služeb agregátora pro poskytování podpůrných služeb.

„Obchodník s elektřinou má právo vykonávat činnost agregátora, který sdružuje zatížení sítě nebo vyrobenou elektřinu od více zákazníků nebo výrobců elektřiny za účelem účasti na trhu s elektřinou, trhu s podpůrnými službami nebo pro řízení odchylek, v odběrných nebo předávacích místech účastníků trhu s elektřinou, s nimiž má uzavřenu smlouvu, jejímž předmětem je dodávka elektřiny nebo odběr elektřiny.“

Dalším, zcela novým pojmem je „vyhrazený zásobník“. O jeho vyhrazení může rozhodnout Ministerstvo průmyslu a obchodu v případě, že je to nutné pro zajištění spolehlivého a bezpečného zásobování ČR zemním plynem a požádá o něj společně provozovatel přepravní soustavy a provozovatel dotčeného zásobníku plynu.

MPO současně určí i cenu, za kterou bude zásobník využíván. Hlavní slovo v určení ceny bude mít Energetický regulační úřad, protože MPO má cenu určit právě na základě stanoviska ERÚ. Cena by dle návrhu zákona měla být alespoň nákladová.