Domů
Teplárenství
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (kogenerace) v České republice

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (kogenerace) v České republice

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET), nebo také kogenerace, je efektivní, spolehlivý a především ekologicky šetrný způsob výroby elektřiny, při kterém dochází současně k dodávce tepla.

Díky využití tepla, které je při výrobě elektřiny v konvenčních elektrárnách bez užitku vypouštěno do okolního prostředí, se výrazně zvyšuje celková účinnost využití energie v palivu. Pro srovnání, klasické zdroje elektřiny (kondenzační elektrárny) dosahují při výrobě elektřiny účinnosti kolem 30-40 %, zatímco celková účinnost výroby energie se u moderních kogeneračních zdrojů pohybuje díky dodávce tepla často i nad hranicí 90 %.

V předchozím článku věnovaném kogeneraci byl blíže vysvětlen princip kombinované výroby elektřiny a tepla a také představeny nejpoužívanější kogenerační zdroje s jejich výhodami a nedostatky. Tento článek je zaměřen na vysokoúčinnou KVET v České republice, a to především na hodnoty vývoje výroby těchto zdrojů. Dále je představen legislativní rámec pro podporu kogenerace v České republice. V závěru je věnována pozornost vývoji provozní podpory pro jednotlivé kategorie KVET v ČR a také objemu vyplacené provozní podpory.

Výroba elektřiny z vysokoúčinné KVET v ČR

Kogenerace není v České republice žádnou novinkou. Již po desetiletí je provozována v teplárnách, které zásobují teplem v rámci soustavy zásobování teplem lokality rozlohou od skupiny budov, přes sídliště, až po celá města. Podle Teplárenského sdružení České republiky pokrývá KVET téměř 2/3 dodávek tepla ve zmíněných soustavách.

Elektřina vyrobená v KVET pokrývá dle pravidelně vydávaných Ročních zpráv o provozu elektrizační soustavy ČR, které zpracovává Energetický regulační úřad, více než 15 % netto spotřeby elektřiny v ČR.

V následující tabulce je uveden vývoj výroby elektřiny z vysokoúčinné KVET v letech 2007 – 2013 (elektřina podpořená zeleným bonusem – viz níže).

Instalovaný výkon výroben2007200820092010201120122013
Nad 5 MWe [MWh]7 479 5436 561 0826 874 2998 353 1317 826 8447 564 8467 400 625
Pod 5 MWe [MWh]335 804322 454298 120567 057717 158805 945986 441

Výroba elektřiny z vysokoúčinné KVET v České republice. Zdroj dat: Teplárenské sdružení ČR

Při pohledu na tabulku je patrný rostoucí trend podporované výroby malých kogeneračních jednotek a od roku 2010 klesající trend podporované výroby z velkých zdrojů.

Právě kogenerační jednotky s instalovaným elektrickým výkonem do 5 MWe, které jsou využívány zejména při tzv. decentrální výrobě elektřiny a tepla, tedy výrobě poblíž nebo přímo v těžišti spotřeby energií, jsou díky výhodám spojeným s vysokou účinností přeměny energie uložené v palivu a dále výhodám plynoucích z omezení ztrát při přenosu a distribuci elektřiny zvýhodňovány vyplácením provozní podpory na vyrobenou elektřinu. Podporovány jsou také zdroje s instalovaným výkonem nad 5 MWe, ale jak bude uvedeno níže v textu, podpora těchto zdrojů je znatelně nižší.

Legislativní rámec pro podporu elektřiny z vysokoúčinné KVET

Jak je již uvedené výše, výrobny elektřiny z vysokoúčinné KVET patří mezi podporované zdroje energie. Legislativně je podpora zakotvena v zákoně č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích a o změně některých zákonů, a navazující vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 37/2016 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů.

Na úrovni Evropské unie vychází podpora vysokoúčinné kogenerační výroby ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti (EED – Energy Efficiency Directive) a navazujících předpisů.

Realizace provozní podpory probíhá v ČR formou tzv. zelených bonusů k ceně elektřiny vyrobené z vysokoúčinné KVET. Zelené bonusy jsou stanoveny jako pevné ceny pro jednotlivé typy zdrojů KVET  a jejich každoroční výše je určena v příslušném cenovém rozhodnutí ERÚ.

Vývoj provozní podpory elektřiny z vysokoúčinné KVET

Podpora elektřiny formou zelených bonusů na vyrobenou elektřinu je výrazně vyšší pro zdroje s instalovaným elektrickým výkonem do 5 MWe. Tato skutečnost zohledňuje výše zmíněné výhody malých decentrálních zdrojů. Vývoj průměrné hodnoty vyplácených zelených bonusů pro sledované kategorie výroben je uveden v tabulce níže.

Instalovaný výkon výroben2007200820092010201120122013
Nad 5 MWe [Kč/MWh]454545454545176
Pod 5 MWe [Kč/MWh]699645615695683603679

Průměrná výše podpory elektřiny z KVET. Zdroj dat: Teplárenské sdružení ČR

Zelené bonusy jsou složeny ze dvou sazeb – základní a doplňkové. Výrobny mající nárok na doplňkovou sazbu jsou uvedeny v tabulce níže a konkrétní vztahy pro výpočet celkové podpory jsou k nalezení v příslušném cenovém rozhodnutí ERÚ.

V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty základních sazeb zelených bonusů pro rok 2016. Je vidět podstatný rozdíl mezi bonusem pro elektřinu z malých kogeneračních jednotek a z velkých kogeneračních zdrojů.

Základní sazba ročního zeleného bonusu pro výrobnu KVET do 5 MWe v roce 2016. Zdroj dat: ERÚ
Základní sazba ročního zeleného bonusu na elektřinu z KVET pro výrobny nad 5 MWe v roce 2016. Zdroj dat: ERÚ

Jak je již uvedeno výše, kromě základní sazby zelených bonusů mají některé zdroje nárok také na doplňkovou sazbu. Ta se v závislosti na druhu výrobny pohybuje v roce 2016 na následujících úrovních.

Doplňková sazba I k základní sazbě ročního zeleného bonusu za veškerou elektřinu z KVET v roce 2016. Zdroj: ERÚ

V následující tabulce je dále zobrazen vývoj celkové vyplacené podpory formou zelených bonusů pro zdroje KVET v České republice v členění na zdroje s instalovaným elektrickým výkonem pod 5 MWe a nad 5 MWe.

Instalovaný výkon výroben2007200820092010201120122013
Nad 5 MWe [mil. Kč/rok]336,6295,2309,3374,5353,6340,61 300,5
Pod 5 MWe [mil. Kč/rok]234,6208,1183,3394,3490,1485,6669,6

Vyplacená podpora na elektřinu z KVET. Zdroj dat: Teplárenské sdružení České republiky

V tabulce níže je uvedena celková poskytnutá podpora pro výrobny elektřiny z vysokoúčinné KVET a objem podpořené elektřiny v letech 2013 až 2016.

 2013201420152016
Vyplacená podpora (mil. Kč)1 9701 6641 8991 933
Množství podpořené elektřiny (GWh)8 3876 8027 0997 530

Poskytnutá provozní podpora výrobnám elektřiny z vysokoúčinné KVET v letech 2013 až 2016 a množství podpořené elektřiny. Zdroj: OTE

Aktuální stav provozní podpory KVET v ČR

Ačkoliv je podpora elektřiny z vysokoúčinné KVET zakotvena v české i evropské legislativě, ERÚ odmítal pro rok 2016 a následně také pro rok 2017 podporu pro tyto výrobny vypsat. Důvodem byla chybějící notifikační rozhodnutí Evropské komise pro toto schéma podpory.

Podpora pro vysokoúčinnou KVET na rok 2016 byla v roce 2015 vypsána až na základě nařízení vlády na konci roku, a to pouze pro stávající zdroje uvedené do provozu do konce roku 2015. V roce 2017 byla podpora vypsána pouze pro výrobny uvedené do provozu do konce roku 2012 a dále pro výrobny uvedené do provozu po 1. lednu 2016.

Aktuálně (ke konci srpna 2017) stále čekají na notifikační rozhodnutí Evropské komise výrobny elektřiny z vysokoúčinné KVET uvedené do provozu mezi lety 2013 až 2015. ERÚ v odůvodnění návrhu cenového rozhodnutí 23. srpna uvedl, že pokud tyto výrobny nezískají potřebné notifikační rozhodnutí do 30. září 2017, kdy úřad musí zveřejnit cenové rozhodnutí pro POZE na rok 2018, nebude podpora pro tyto výrobny vypsána.

ERÚ nicméně dodal, že v případě nových notifikačních rozhodnutí s datem po tomto termínu bude cenové rozhodnutí doplněno dalším cenovým rozhodnutím.

Reference: www.kombinovana-vyroba.cz

Zdroj úvodní fotografie: www.tzb-info.cz

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se