Domů
Názory
Cesta k dekarbonizaci české energetiky – díl třetí
Vedení

Cesta k dekarbonizaci české energetiky – díl třetí

Obsah tohoto článku nebyl zpracován ani upravován redakcí webu oEnergetice.cz a článek nemusí nezbytně vyjadřovat její názor.

Tento krátký seriál shrnuje témata související s procesem dekarbonizace české energetiky. Autor společně s týmem Fakta o klimatu podrobněji analyzoval některé ze studií uvedených v minulém dílu. Ty byly dále doplněny o scénář, který minulý pátek vydala organizace Ember.

Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu

Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu, známý také pod zkratkou NECP (National Energy and Climate Plan), představuje materiál, který zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady EU. Záměrem je koordinace plnění emisních cílů napříč členskými státy. Dokument byl zástupcům Evropské komise oficiálně předán v lednu 2020.

Kromě elektřiny se NECP zabývá i výrobou tepla nebo dopravou. Hlavním cílem je splnění závazku na snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 30 % v porovnání s rokem 2005.

Dalším ze závazků je zvýšení podílu OZE na hrubé konečné spotřebě energie na 22 % (výsledná hodnota pro všechny zmíněné sektory) ve stejném časovém horizontu. V případě samotné elektřiny to znamená navýšení podílu OZE na necelých 17 % (nyní cca 13 %).

Metodika, použitá pro určení instalovaného výkonu a výroby z OZE, bohužel není příliš jasná. NECP se vždy omezuje na větu „Vlastní zpracování MPO pro účely Vnitrostátního plánu“ aniž by přitom uváděl bližší detaily o použitém výpočtu nebo uvažovaných kritériích. Instalovaný výkon uhelných a plynových zdrojů pak NECP vůbec nezmiňuje.

Obecně lze konstatovat, že vládní scénář je ze srovnávaných prací zdaleka nejméně ambiciózní, co se uhelného phase-outu a tím pádem i emisí týče. Detaily viz níže uvedený přehled.

Graf č. 1 – shrnutí Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu pro sektor výroby elektřiny. Převzato z webu projektu Fakta o klimatu, kde lze nalézt také zdrojová data a poznámky k použité metodice.
Graf č. 1 – shrnutí Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu pro sektor výroby elektřiny. Převzato z webu projektu Fakta o klimatu, kde lze nalézt také zdrojová data a poznámky k použité metodice. Zdroj: faktaoklimatu.cz.

Scénář BloombergNEF

Tento scénář, zmíněný v minulém dílu, představuje dle svých autorů nákladově optimální variantu pro rychlý přechod k bezuhlíkové energetice. Studie, ve které je scénář obsažen, byla zveřejněna v červenci 2020.

Scénář vychází z vlastní metodiky, tzv. New Energy Outlook. Ta je postavena na stávajících schématech (neuvažuje nové mechanismy podpory), přičemž určuje ekonomické faktory a body zlomu, které formují výsledný stav.

V daném případě se jedná o srovnání sdružených nákladů na výrobu elektřiny (včetně ceny uhlíku, respektive uhlíkových povolenek, obchodovaných v rámci systému ETS), dostupnost jednotlivých zdrojů elektřiny a provozní podmínky, které stanovují jejich využití v čase.

Výrobní mix je řešen pomocí vlastního modelu NEFM, jehož cílem je minimalizovat systémové náklady při splnění špičkové poptávky. Studie ovšem nezmiňuje žádné bližší detaily ohledně modelování elektrizační soustavy, a to jak na úrovni ČR, tak na úrovni případných vyšších celků.

Pro využití obnovitelných zdrojů jsou klíčové zmíněné body zlomu, které určují okamžik, kdy se stává výroba z těchto zdrojů levnější než výroba z fosilních elektráren. V případě větrných elektráren (VTE) tak BloombergNEF počítá s jejich rozvojem především po roce 2025, zatímco u fotovoltaických elektráren (FVE) předpokládá největší nárůst až v samém závěru dekády.

Graf č. 2 – shrnutí scénáře BloombergNEF. Převzato z webu projektu Fakta o klimatu, kde lze nalézt také zdrojová data a poznámky k použité metodice.
Graf č. 2 – shrnutí scénáře BloombergNEF. Převzato z webu projektu Fakta o klimatu, kde lze nalézt také zdrojová data a poznámky k použité metodice. Zdroj: faktaoklimatu.cz

Scénář Energynautics

Představuje nejstarší ze srovnávaných studií. V roce 2018 si jej nechaly vypracovat české neziskové organizace u německé poradenské společnosti Energynautics.

Cílem této práce je najít odpověď na otázku, zdali je možné zachovat stabilitu české elektrizační soustavy při odstavení uhelných elektráren do roku 2030. Studie nicméně dále počítá s provozem uhelných tepláren.

Scénář Energynautics modeluje elektrizační soustavu na dvou úrovních detailu. Pro Českou republiku používá podrobný statický model přenosové soustavy. Na mezinárodní úrovni pak uvažuje agregovaný model evropské sítě ENTSO-E. Výroba a spotřeba elektřiny jsou modelovány v hodinovém rozlišení. Počasí je modelováno po 15 minutách. Jako referenční byl přitom uvažován rok 2012, který byl pro solární a větrné zdroje poměrně nepříznivý. Ekonomické aspekty studie neřeší.

Výrobu z uhelných zdrojů tento scénář nahrazuje produkcí z FVE a VTE, přičemž ke stabilizaci sítě slouží hlavně nově instalované plynové zdroje. Ty doplňují elektrárny na biomasu a bioplyn, které jsou do určité míry dispečersky řiditelné.

Graf č. 3 – shrnutí scénáře Energynautics. Převzato z webu projektu Fakta o klimatu, kde lze nalézt také zdrojová data a poznámky k použité metodice.
Graf č. 3 – shrnutí scénáře Energynautics. Převzato z webu projektu Fakta o klimatu, kde lze nalézt také zdrojová data a poznámky k použité metodice. Zdroj: faktaoklimatu.cz

Scénář Ember

Byl vypracován stejnojmenným britským think-tankem, jehož cílem je urychlení transformace světové energetiky.

Na rozdíl od scénáře Energynautics počítá tato práce nejen s odstavením uhelných elektráren, ale i tepláren, do roku 2030.

Použitý model zohledňuje přenosovou soustavu na mezinárodní úrovni (opět vychází z modelu ENTSO-E v hodinovém rozlišení), vliv počasí (jako referenční uvažovány roky 2002, 2006 a 2010) a existující tržní mechanismy. Výsledkem by měla být nákladová optimalizace výstavby nových zdrojů s ohledem na naplnění poptávky po elektřině.

Podle závěrů studie je kompletní uhelný phase-out do roku 2030 technicky možný. Pro jeho realizaci je však nutná masivní výstavba nových OZE, zejména fotovoltaických elektráren (10 GW instalovaného výkonu v roce 2030). Ke stabilizaci sítě slouží opět nově instalované plynové zdroje.

Zemní plyn doplňuje i výrobu v teplárenství, která by však v první řadě měla využívat odpadního tepla a velkých tepelných čerpadel.

Studie Ember obsahuje kromě hlavního i dva alternativní scénáře, z nichž jeden počítá se zapojením velkých bateriových úložišť (ekvivalent 20 % instalovaného výkonu FVE). Ty ve svém důsledku umožňují snížení nároků na nově instalovaný výkon plynových elektráren (3 GW v „bateriovém“ namísto 4 GW v hlavním scénáři).

Graf č. 4 – shrnutí scénáře Ember. Převzato z webu projektu Fakta o klimatu, kde lze nalézt také zdrojová data a poznámky k použité metodice.
Graf č. 4 – shrnutí scénáře Ember. Převzato z webu projektu Fakta o klimatu, kde lze nalézt také zdrojová data a poznámky k použité metodice. Zdroj: faktaoklimatu.cz

Srovnání scénářů

Následující infografika srovnává dle základních parametrů všechny výše uvedené scénáře.

Graf č. 5 – porovnání scénářů transformace české energetiky. Převzato z webu projektu Fakta o klimatu, kde lze nalézt také zdrojová data a poznámky k použité metodice.
Graf č. 5 – porovnání scénářů transformace české energetiky. Převzato z webu projektu Fakta o klimatu, kde lze nalézt také zdrojová data a poznámky k použité metodice. Zdroj: faktaoklimatu.cz

Z těchto prací vyplývá, že:

  • Částečný odklon od uhlí s využitím OZE je do konce dekády ekonomicky žádoucí (BloombergNEF).
  • Ukončení provozu uhelných elektráren do roku 2030 je při navýšení OZE a plynu zvládnutelné, aniž by přitom došlo k ohrožení stability sítě (Energynatutics).
  • Za předpokladu masivního rozvoje OZE a dalšího navýšení plynových kapacit je do roku 2030 možný i kompletní uhelný phase-out (Ember).

Příští díl bude věnován již avizovanému zhodnocení potenciálu OZE v podmínkách ČR.

Autor je analytikem Výzkumného centra AMO a organizace Fakta o klimatu.

Štítky:Názor

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(26)
Jaroslav Studnička
27. listopad 2020, 10:48

Příští díl, který se bude věnovat zhodnocení potenciálu OZE v podmínkách ČR bude jistě zajímavý.

Před pár dny byl rozhovor s p. Durčákem z ČEPS. Dle jejich predikce uvažují se spotřebou el. energie v ČR v roce 2030 kolem 75 TWh.

Dále uvedl, že v rámci podkladů pro uhelnou komisi aktualizovali hodnocení zdrojové přiměřenosti v rámci EU a došlo k zhoršení předpokladů pro možný import.

Jinak ohledně potenciálu VtE v ČR byla letos již poněkolikáté aktualizovaná studie AVČR s výhledem do 2040. Dle konzervativního scénáře instalovaný výkon 2,525 GW (s koeficientem využití 28,2%) a dle optimistického scénáře instalovaný výkon 7,044 GW (s koeficientem využití 30,5%).

Mirous
27. listopad 2020, 11:20

EU produkuje asi 11% z globálních emisí CO2. Proč se věnuje tolik času a zdrojů k redukci eurounijního CO2? Protože nám vládne směska blbců, lobistů a nenažranejch šmejdů.

Carlos
27. listopad 2020, 13:16

Ne, protože jsme už dost daleko na to abychom si uvědomili že to tak nejde a ještě si to můžeme dovolit. Za nenažrané, byť se to dá kvůli rozvojové fázi dané oblasti pochopit, bych spíš označil země kde se spálí, pokácí a vybetonuje všechno na co se přijde, jedy se lijí do řek běžně a na ekologii i v té nejzákladnější podobě se kašle.

Další věc je efekt tzv. soft power kdy normy EU ovlivňují normy ve zbytku světa. To že dneska nabijete telefon, celosvětově přes USB-C (dřív micro) je právě kvůli EU a jednomu slavnému vystoupení (snad předsedy EK).

Navíc pro EU jsou emise problém, jednak ohrožují její pobřeží (no ani kdyby se provrtaly tunely do Katarské prolákliny tak to moc nepomůže, stejně jako kdyby se převáděla voda do Volhy, nebo Aralského jezera), jednoho jejího člena. No a také jsou z velké části z importních paliv. Jejich omezení tak vede k omezení spotřeby paliv.

Mirous
27. listopad 2020, 13:28

Můžeme si to dovolit? Prosím zhodnoťte ekonomickou a mocenskou pozici EU. My si to totiž dovolit nemůžeme. USA a Čína jsou na tom lépe a stejně netlačí na pilu až tak destruktivně, EU kvůli svojí hlouposti chřadne a vůbec to není něco nového.

Ano, EU občas svojí hloupostí ovlivní i mimoevropské země. Samozřejmě, že negativně. Kácení lesů s USA a Asii kvli biopalivům je dokonalý příklad zrůdnosti a pokrytectví EU.

Blábol o pobřeží je stupidní i na tvůj obvyklý průměr blbosti. Jako kdyby USA, Indie, Austrálie, Čína, Afrika neměli pobřeží.

Jan Veselý
27. listopad 2020, 13:49

EU musí dovážet fosilních paliv ve vyšší celkové hodnotě než je HDP České republiky. Jsou to peníze, které odtečou z ekonomiky a z významné části financují provoz nepřátelských režimů. Jo, a taky to ničí životní prostředí a klima. Mě přijde vrcholně strategické investovat do rozvoje technologií, které umožní využít zdroje energie, kterých má Evropa více než dostatek, místo tohoto importu. Nehledě na to, že se z technologií spojených s touto výrobou už stal úspěšný exportní artikl.

Mirous
27. listopad 2020, 14:01

HDP ČR je pro celou EU tak obrovské číslo? Není náhodou mnohem větší číslo spojeno s náhradou fosilních paliv? Ano, je. Úspěšným exportním artiklem myslíte nákup solárů ze strany EU od Číny, kde se v té Číně používá část strojů z Evropy? Nebo nákup akumulátorů či surovin pro akumulátory z Číny? Jsi demagog, který střílí ne od boku, ale od paty.

Ekonomicky i díky tomuhle páchá EU sebevraždu a ekonomicky se to už projevuje. Před 70 lety byla Evropa závislá na fosilních palivech ještě více než dnes, ale zároveň ekonomicky rostla, zatímco dnes roste HDP jen díky nehorázným dluhům, kterou jsou do HDP započítány. To vyvrací blábol o ekonomické prospěšnosti uspěchaného přechodu od ropy a plynu pro EU.

Jaroslav Studnička
27. listopad 2020, 14:07

Když se na to koukáme z pohledu EU jako celku, tam možná. Pokud se podíváme na státy ČR, Polsko, Německo, tak mají ještě dostatečné zásoby uhlí, aby mohli uhelné elektrárny v klidu provozovat a předčasně je neodstavovat. Z vaší úvahy týkající se importu.

Biomasu předpokládám za fosilní palivo neuvažujeme, nicméně zde import pravděpodobně naroste.

Uhlí klesne, plyn naroste. Ropa bude pravděpodobně klesat. Zase taková hitparáda z poklesu importu to nebude.

Ještě by mě zajímalo, jaký exportní artikl myslíte?

Jan Veselý
27. listopad 2020, 15:06

Jsou to cca 3% HDP EU, pořádný kopec peněz. Na FVE a VtE vydělává EU obrovským způsobem. Jsou to patenty, výrobní stroje, produkce větrných turbín, výstavba a financování výstavby všude možně po světě.

Před 70 lety rostlo HDP utěšeně, protože se velký kus Evropy musel po válce postavit znovu, to není takové umění. A tehdá drtivá většina spotřebovávaných fosilních paliv byla místních nebo za dumpingovou cenu z kolonií.

Víš jak je Mirousi ekonomicky projevuje politika EU? Tahkle

Abych to shrnul, všechno, co jste tu napsal jsou nesmysly v rozporu s reálnými daty a urážky.

Mirous
27. listopad 2020, 15:33

Pan Veselý Teoretik zase jede.

„Jsou to cca 3% HDP EU, pořádný kopec peněz."

Já psal o velikosti dvou čísel. Rád bych se zeptal, proč zde není to číslo co je spojené se zaříznutím fosilních paliv v EU, ale nechci dostat další vyhýbavou a tudíž zbytečnou odpověď, tak se nezeptám.

Odkaz na eurostat nic nedokazuje. Pokud někdo nevnímá úpadek EU (v mnoha rovinách) kvůli klapkám na očích v podobě pár suchých čísel, tak je diskuze zbytečná. Doporučil bych sledovat mnohem více oblastí. Ono se to časem projeví i v tom eurostatu pokud si odečteme inflaci, růsty HDP jen kvůli dluhu atd.

S růstem po druhé světové souhlasím jen z malé části. Evropa totiž rostla ve větším časovém úseku. A třeba i vyvíjela svoje vlastní stíhačky ve kterých nepotřebovala tolik (pokud vůbec nějaké) komponent z USA. Holt vyhazujeme prachy na kraviny (Green Deal apod.) a pak není na to důležité.

Mimochodem, pokud by mi někdo v této diskuzi dokázal jak EU v posledních 30 letech ekonomicky a mocensky roste, zatímco USA/Čína/Indie jsou v úpadku, tak budu ten nejšťastnější člověk v ČR. To se ovšem nedá dokázat pár jednoduchými statistikami. Pro Veselého nebude budoucnost veselá, protože se nechá opít rohlíkem aka žije v bludu.

pr
28. listopad 2020, 09:51

A přidá se k němu další týpek. Při čtení Vašich manipulací nastává stav definovaný v písni cituji: "Mám vítr z lidí, co furt jen závoděj a záviděj" Celkem Vás vystihuje.

Vyhazování peněz za grýn dýl naopak považuji za základ, protože umožní ovčanům přes dosavadní odpor megakoncernů být více v tomto případě energeticky svobodným. Prostě "Nežít snadně podle cizích návodů

Den za dnem na pochodu k důchodu". A to že by si za stejný groš mohl někdo někde hrát se stíhačkami mi je fakt šumák. Opravdu necítím potřebu řešit cizí problémy. A to že neroste HDPmá snad vliv na rezivění zemský vosy? Co já mám z nějakýho HDP? Méně práce za více koupeného zboží? Haha Ta o Budulínkovi je taky dobrá. Takže, jelikož mne zajímá hlavně já, tak zastávám názor, že:

"Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit

Být zas platným člunem společnosti"

v čemž mi grýn dýl pomůže více než sanace stávajícího stavu energetiky.

Jo
28. listopad 2020, 12:11

Najivní pan „pr" si myslí, že OZE ho zbaví závislosti na korporacích. Já už fakt nemůžu z těhle exotů...

Kamil Kubů
27. listopad 2020, 14:57

Ember je skvělý scénář:

"Na rozdíl od scénáře Energynautics počítá tato práce nejen s odstavením uhelných elektráren, ale i tepláren, do roku 2030."

"Zemní plyn doplňuje i výrobu v teplárenství, která by však v první řadě měla využívat odpadního tepla a velkých tepelných čerpadel."

"Plánovaná výroba EE 69,6 TWh".

Takže kompletně zrušíme teplárny, nahradíme je odpadním teplem (odkud?) a tepelnými čerpadly, a to celé se nám podaří s výrobou jen o 3 TWh větší než je dneska čistá spotřeba ČR. Doprava nic, P2G nic, růst ekonomiky nic. Hezká vyhlídka.

pr
28. listopad 2020, 10:00

Co pořád melete o růstu ekonomiky? Pokud podniky budou chtít víc energie, tak si ji budou muset za svý obstarat. Je na nich jak. Když to zvládl Globus v Ostravě než ho připojili k distribuční síti, tak nemám o jiné obavu. To snad musí být jasný každýmu kdo prošel úspěšně počty v první obecné.

PetrV
27. listopad 2020, 17:07

Jak je to s budoucím vyvojem klimatu. Soudruzi hokejové grafy myslí jen na oteplení a co tak prudké ochlazení z důvodu společné činnosti jako to bylo při otevření trhliny Lakagigar - Laki roku 1783? V soucasnosti se nachazime na urovni teplé římské periody, která byla zakončena prudkým ochlazenim patrně vybuchem vulkanu v hondurasu a pak na islandu. Nasledovalo stěhování národů. Snad nebouchne žhavá skvrna u neapole nebo yellowstone.

A co pak s vetrniky nebo slunečníky?

Vsechno mají soudruzi slunecnici správně až na to, že nevidí pravidelné skokove poklesy.

A pak budou smutně koukat, protože klimaticka odolnost OZE je ubohá.

Carlos
27. listopad 2020, 17:47

A to má být argument k čemu přesně?

V první řadě chcete předpovídat něco co nejde z principu a asi jet pořád podle "WarAg". Ekonomicky zcela neefektivní.

Další věc, je že dnes jsme ve stádiu globální civilizace takže by zase takové problémy nebyly, pravděpodobně.

Pokud prásknou Flegrejská pole tak náš poslední problém bude nevýroba proudu.

PetrV
27. listopad 2020, 19:34

To že to nejde předvídat ví jen zelení soudruzi.

Geofyzi vědí své. Bohužel proti komunistické demagogii a krádeži se nedá bojovat.

Celé hokejkové oteplování je koncenzus vybraných vedců a AI.

Zemská kůra je skořápka která se rozpina a smrstuje den co den. Dochází k pohybům a zapadkovym mechanismem k vybuchum sopek a následně rozestoupeni trhlin včetně Islandu. To jsou pak čmoudíky. Kde se hrabeme jako lidstvo.

S naší skorápkou si hraje Slunce, Mesic, Jupiter, Venuše.

Zelení pošuci toto nechapou, protože by přišli o viru a peníze.

Milan Vaněček
27. listopad 2020, 19:44

Ti kdož tvrdí že Evropa zaostává, mají v něčem pravdu, v něčem ne.

Co se týče technického vysokého školství, USA a Evropa (Německo, Švýcarsko, VB) zcela dominují, bohatí Číňané (je jich mnohem více než všech Čechů) dávají své děti studovat do USA či EU.

Co se týče Energetického přechodu, v tom EU zaostává (s výjimkou Dánska a Německa) za USA a Asií, jen blázen si může myslet, že je EU v tomto závodu předežene, když se podíváte na rychle rostoucí instalace fotovoltaických a větrných elektráren v Číně, Indii, USA, Australii, Vietnamu, ...

Co se týče scénáře NECP, to je neuvěřitelný paskvil našeho ministerstva práce a obchodu. Mohli by jste zveřejnil autory tohoto materiálu a jejich profesní zkušenosti?

Heap
27. listopad 2020, 23:24

Vyspělé Německo a Dánsko mají 3x až 5x vyšší emise než zaostalá Francie. A nezapomínejte, že země EU je i Švédsko.

Heap
28. listopad 2020, 01:01

Samozřejmě myslím emise na vyrobenou kWh.

Milan Vaněček
28. listopad 2020, 04:16

A přemýšlel jste o tom proč žádný stát francouzskou starou energetickou cestu nenásleduje?

Asi na to nikdo nemá dost peněz.

Je to nejdražší cesta, i Francie ji opouští;

dokavaď se nevyřeší jaderný odpad a neustálý růst ceny jaderných reaktorů tak nedává žádný smysl, proto ve světě stagnuje, neroste.

A to nemluvím o tom, že pro řadu států ji jejich občané pokládají za příliš nebezpečnou ....

PetrV
28. listopad 2020, 05:24

Řešení s j odpadem jsou navržená, protože finance odčerpává stará slepá ulička jmenem fve a vte, tak nejsou peníze na smysluplné řešení potíží s teplem. Až odstavime uhelky a jaderky, kdo bbude sponzorovat oze, aby lidi měli ee? No prece spotrebitel. A toho okrást bude těžší a těžší. A číňan s rusem si budou klepat na čelo včetně našich dětí, co že jsme byli za hlupáky...

Pluvial se blíží a pohyby zemske kury jsoz nevratné.

Carlos
28. listopad 2020, 09:21

Ta řešení jsou navržená od 60. a za celou dobu se nikomu nevyplatila. Pořád se jenom slibuje, ať jsou to ADTT, rychlé reaktory, fúze. "My tu máme super návrh, to vyřeší všechny problémy, tak za 20, 30 let, pošlete dalších 5, 10, 50, 100, 500, 5000 miliard, nějak to vyřešíme. Zatím tu pro vás máme to co už 60 let, jen v bledě modrém. Hlavně do ničeho jiného neinvestujte." Tak zní jaderný průmysl posledních X desítek let.

Co je možná ještě horší je že měl prvních 20 let celkem slušnou podporu u lidí a tu byl schopný neskutečným způsobem prohospodařit a přijít o ni.

Ano, fotovoltaika je evolučně, budeme-li počítat seleniové a podobné články, starší, ale moderní panely se objevují až s pokroky v polovodičích a chtělo by se říct přesném strojírenství, protože je to doba kdy se od precizních strojů s diskrétní elektronikou začíná přecházet ke strojům řízeným senzory a univerzálními počítači. Což je mimochodem zajímavé jak v posledních 30 letech "upadla" elektronika, ale její schopnosti narostly poměrně výrazně. A to jenom díky změně HW řešení za SW.

Jenom mimochodem, co to pořád máte s tou sopkou? Máte nějaký odkaz na +- seriózní text o tom že má něco vybuchnut, nebo je to jen tak něco co by kdyby a chcete na to všechno připravovat? Ano ono se dá žít a nastavit ekonomiku na stav obležení i když zrovna válka není, ale to pak zničíte ekonomiku a lidi, vyrobíte jakousi militaristickou distopii daleko od prosperity.

Heap
28. listopad 2020, 13:28

Já taky nikde netvrdím, že by teď někdo měl stavět JE na pokrytí 70 - 80% potřeby. Já jen doplňuji vaše tvrzení, že z EU mají Německo a Dánsko nejrozvinutější energetiku. Dle mého názoru a dle emisí na vyrobenou kWh jsou na tom Švédsko a Francie násobně lépe.

Teď jedno takové blbé kdyby, ale kdyby tehdy, když to bylo výhodné, VB a Německo šly francouzskou cestou, tak jsou nyní JE levnější a pokročilejší. Ale jim se vyplatilo pálit uhlí, které najednou není IN. Takže teď musí hystericky a nekoncepčně cpát peníze do OZE a stavět plynovody, místo přirozené, pozvolné a technicky i finančně výhodné transformace na mix JE + vítr + slunce + voda.

Chemik
28. prosinec 2020, 20:30

Nebezpečí velkých JE nesouvisí jenom s technologickou havárií jako takovou. Kdo by chtěl mít na svém území velice účinný potencionální terč pro teroristy na jejichž straně je moment překvapení a možná dostupnost nejmodernějších stále vyvíjejících zbraňových systémů ve světě.

petr
28. listopad 2020, 18:26

Mne by tedy konkrétně zajímalo kolik plynu z nordstreamu budou jednotlivé země a zejména ČR potřebovat - vzhledem k jeho kapacitě - předem děkuji za jakoukoliv fundovanou odpověď

PetrV
29. listopad 2020, 16:07

Pro nás je určen Nordstream 1. Nordstream 2 je pro Rakousko, Itálii, Slovinsko a další, kdo si zaplatí. 4 trubky jsou bezpečnější přeprava než 2 a bezpečnější, nežli přes stará potrubí na UA.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se