Účetní dvůr EU: Bezplatné povolenky nepomohly dekarbonizaci energetiky

DomůEmise CO2Účetní dvůr EU: Bezplatné povolenky nepomohly dekarbonizaci energetiky

Evropský účetní dvůr vydal v polovině září zvláštní zprávu, ve které zhodnocuje, že bezplatné přidělování povolenek v rámci systému EU ETS bylo třeba lépe zacílit, jelikož nijak nepomohlo dekarbonizaci evropské energetiky. Zároveň ve zprávě předkládá doporučení, jak zacílení bezplatné alokace povolenek zlepšit a jak řešit jiné technické záležitosti.

Jak Evropský účetní dvůr (EÚD) ve své zvláštní zprávě připomíná, v systému EU ETS je primárním způsobem přidělování povolenek dražba. Bezplatnými příděly, což mělo být přechodnou alokační metodou, bylo přitom ve třetí (současné) i čtvrté (od roku 2021) fázi nadále přidělováno více než 40 % celkového počtu povolenek. Ačkoli EÚD bere v potaz hlavní účel bezplatné alokace – zmírnění rizika úniku uhlíku – tyto příděly hodnotí jako málo zacílené a nedostatečně podporující dekarbonizaci sektorů začleněných do EU ETS, především pak elektroenergetiky.

Jak upozorňuje EÚD, většina povolenek v EU ETS byla až do současnosti přidělována bezplatně. Zdroj: Zvláštní zpráva EÚD

EÚD se zabýval otázkou, zda bezplatná alokace vytvořila základ, který motivuje ke snižování emisí skleníkových plynů. Zaměřil se pak primárně na výrobu elektřiny, tedy na sektor, pro který mohly některé státy EU, včetně Česka, využít výjimku ze směrnice o EU ETS obsaženou v čl. 10c. Ta umožňovala přidělování povolenek zdarma elektroenergetice, a sice na modernizaci výroby.

EÚD shledává, že dekarbonizaci, veřejným financím a fungování jednotného trhu by výrazně pomohlo, kdyby byla bezplatná alokace lépe zacílena. Negativně pak hodnotí především způsob přidělování ve třetí fází EU ETS, která v tomto roce končí. Přidělování bezplatných povolenek odvětví energetiky ve fázi 3 dle EÚD snižování emisí uhlíku nijak nepodporovalo. Pozitivněji pak hodnotí způsob přidělování pro čtvrtou fázi EU ETS.

Změny uhlíkové náročnosti v odvětví energetiky oproti roku 2008 (v %). Srovnávána je míra dekarbonizace osmi členských států, které využívaly výjimku čl. 10c Směrnice o EU ETS a EU jako celku. U první uvedené skupiny postupovala míra dekarbonizace pomaleji. Zdroj: Zvláštní zpráva EÚD

Hlavní funkcí EÚD je kontrolovat správný výběr finančních prostředků a jejich využití a napomáhat k lepšímu hospodaření s těmito prostředky na úrovni EU. V rámci svého auditu systému EU ETS pak dále Dvůr shledává, že bezplatná alokace průmyslu a letectví ve fázi 3 nevycházela ze schopnosti těchto odvětví přenášet náklady na zákazníky, což ale přesně mělo být hlavním rozhodovacím klíčem pro alokaci.

V rámci svých doporučení pak EÚD uvádí, že by Komise měla přehodnotit úlohu bezplatných povolenek a posoudit, nakolik by bylo možné uplatnit jednotný přístup k jejich přidělování a zacílit je na odvětví podle míry jejich ohrožení rizikem úniku uhlíku. Dále také doporučuje, aby Komise revidovala metodiku přidělování bezplatných povolenek. Ta by měla především zlepšit cenové signály ve všech fázích produkce a spotřeby a rozlišovat mezi zdroji biomasy podle jejich souladu s kritérií směrnice RED II.