Teplárníci podporují návrhy ekologů k oběhovému hospodářství

DomůTeplárenstvíTeplárníci podporují návrhy ekologů k oběhovému hospodářství

Teplárenské sdružení ČR podporuje devět z deseti návrhů evropských ekologických organizací na zlepšení balíčku legislativních opatření k oběhovému hospodářství. Jediným bodem, který TS ČR nepodporuje je zavedení zákazu spalování neupraveného směsného komunálního odpadu (SKO).

Evropskou komisí předkládaný balíček pro oběhové hospodářství má zajistit koloběh cenných surovin a omezit závislost na jejich dovozu. Ekologické organizace včetně Hnutí DUHA představily začátkem května deset opatření, která mají zajistit efektivitu tohoto balíčku. Jedná se o následující body:

  1. zavedení konkrétních cílů pro prevenci a snížení produkce odpadů,
  2. stanovení konkrétního cíle pro snížení jídelních odpadů,
  3. stanovení konkrétního cíle pro snížení znečištění moří,
  4. posílení cílů pro recyklaci a opakované použití,
  5. umožnění výjimky z recyklačních cílů pro členské státy s nízkou produkcí zbytkových směsných komunálních odpadů na osobu,
  6. vyjasnění definice pojmu „příprava pro opakované použití“,
  7. požadavek na definování „konečné recyklace“,
  8. rozšířenou zodpovědnost výrobců,
  9. zajištění separovaného sběru všech recyklovatelných odpadů a
  10. zavedení zákazu spalování neupraveného směsného komunálního dopadu.

Teplárenské sdružení ČR nepodporuje podle zveřejněné tiskové zprávy pouze desátý bod z uvedeného seznamu.

„Plně podporujeme snahu o maximální recyklaci komunálního odpadu. Je potřeba především zlepšit jeho třídění u původců, recyklovatelné suroviny by se do směsného komunálního odpadu do budoucna vůbec neměly dostávat. Pak ovšem nedává smysl zbytkový směsný komunální odpad před energetickým využitím nějak upravovat,“ říká Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení ČR.

Podle Hájka by požadavek na energetické využití pouze upraveného odpadu vedl v kontextu České republiky ke zvýšení spotřeby energie i fosilních paliv, vývozu výhřevné frakce odpadu do zahraničí, ke snížení účinnosti jeho energetického využití a také k vyššímu skládkování.

Schématické znázornění oběhového hospodářství. Zdroj: www.empress.cz

Zákaz skládkování směsného komunálního odpadu od roku 2024

Podle aktuální verze zákona o odpadech bude v České republice od roku 2024 zakázáno skládkování směsného komunálního odpadu a recyklovatelných a využitelných odpadů.

Ministerstvo životního prostředí v současné době připravuje novelu tohoto zákona, která má mimo jiné zavést postupné zvyšování poplatku za skládkování využitelných odpadů na 1 850 Kč v roce 2023. Dalším významnou změnou je zákaz skládkování odpadu, jehož výhřevnost je vyšší než 4 MJ/kg a odpadu, který je recyklovatelný. U obou změn se dá ještě očekávat tvrdá diskuze o jejich finální podobě. Velký boj se svede o velikost poplatku za skládkování a harmonogram jeho navyšování, stejně jako o definici odpadů, na které se bude zákaz vztahovat.

Účinnost zákona je zatím plánována na 1. 1. 2018. V současnosti je zákon v mezirezortním připomínkovém řízení a ministerstvo vypořádává 1500 připomínek vzešlých z veřejného připomínkového řízení.

Zákaz skládkování komunálního odpadu má podle vládou schváleného Plánu odpadového hospodářství pro období 2015 – 2024 vést k energetickému využití 1,47 milionu tun komunálního odpadu v roce 2024. Současná roční kapacita zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) v ČR je i po zprovoznění ZEVO v Chotíkově u Plzně přibližně poloviční.

Úvodní fotografie – Vizualizace ZEVO Amager Bakke v Kodani. Zdroj: dwell.com