Domů
Jaderné elektrárny
ČEZ požádal o vydání územního rozhodnutí pro nový jaderný blok v Dukovanech
Zdroj: ČEZ

ČEZ požádal o vydání územního rozhodnutí pro nový jaderný blok v Dukovanech

Společnost Elektrárna Dukovany II, dceřiná firma ČEZ, dnes požádala o vydání územního rozhodnutí pro nový jaderný blok v Dukovanech. ČTK to sdělil mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Uvedl, že tak začíná další z důležitých etap v rámci přípravy stavby, zároveň ale jde o správní řízení, které nemá přímou souvislost s výběrem dodavatele. Příprava podkladů a dokumentace podle mluvčího trvala přes dva roky a zapojilo se do ní přibližně 70 odborníků.

Stavebnímu úřadu v Třebíčí firma předala více než 30.000 stran dokumentace a příloh o váze 250 kilogramů. Kříž uvedl, že vše je digitalizované, ale s ohledem na legislativu musely být podklady předány v tištěné podobě. Přípravný tým podle něj v rámci přípravy podkladů musel mimo jiné získat více než 900 stanovisek, rozhodnutí, souhlasů a vyjádření od dotčených orgánů nebo vlastníků či správců technické a dopravní infrastruktury a dalších institucí.

„Postupujeme v souladu s harmonogramem, kdy na sebe jednotlivé etapy navazují. Stávající trend evropské energetiky potvrzuje naše původní předpoklady, že stabilní, a především bezemisní významný zdroj budeme v příštích desetiletích nutně potřebovat. A my děláme vše pro to, abychom i v budoucnu byli mezi moderními a úspěšnými energetickými firmami,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Firma připomněla, že územní řízení, které se uskutečňuje podle stavebního zákona, navazuje na proces posuzování vlivů nového zdroje na životní prostředí (EIA). Stejně jako v případě už získaného povolení k umístění nového jaderného zdroje se územní řízení týká až dvou bloků s maximálním výkonem do 2400 megawattů (MWe), podotkl ČEZ.

„Aktuálně počítáme se stavbou jednoho bloku, ale řízení, jež na sebe navazují, se od začátku týkají dvou výrobních jednotek. Navíc nám tento postup dává možnost se případě operativně rozhodnout o změně záměru, pokud by to situace vyžadovala,“ řekl generální ředitel Elektrárny Dukovany II Petr Závodský.

Souhlasné stanovisko EIA Elektrárna Dukovany II získala v roce 2019. Letos Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal společnosti povolení k umístění jaderného zařízení v této lokalitě. Do schvalování se letos zapojilo i ministerstvo průmyslu a obchodu, které vydalo Elektrárně Dukovany II takzvanou autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny. Tyto přípravné kroky nemají přímou souvislost s procesem výběru dodavatele, upozornil ČEZ.

Vláda v polovině dubna oznámila, že Česko se v reakci na informace o podílu ruské tajné služby na explozích v muničním areálu ve Vrběticích za Zlínsku v roce 2014 rozhodlo nepřizvat do tendru na stavbu nového bloku v Jaderné elektrárně Dukovany ruskou společnost Rosatom. Ministři schválili usnesení, že takzvaný bezpečnostní dotazník bude zaslán pouze potenciálním dodavatelům z Francie, Jižní Koreje a Spojených států, to znamená firmám EDF, KHNP a Westinghouse. Už dříve byla vyřazena čínská firma CGN.

Komentáře

(19)

energetik

2. červen 2021, 05:50

"Stavebnímu úřadu v Třebíčí firma předala více než 30.000 stran dokumentace a příloh o váze 250 kilogramů."

A jaký tam tedy mají ten instalovaný tepelný a elektrický výkon v dokumentaci? A co tam vůbec v těch 250 kilech je, když to nemají vyrendrováno a zatím nikdo neví (by neměl vědět) kdo a konkrétně co tam bude stavět?

Energetik 007

2. červen 2021, 07:36

Souhlas

Ve vyhlášce 499/2006 v Příloze 1 jsou jasně uvedeny požadavky co musí obsahovat dokumentace ÚŘ.

- situační výkresy

- členění na technologické celky

- jména projektantů

Nic z toho přece nemůžou mít..

Petr Závodský

2. červen 2021, 08:59

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb v areálu jaderného zařízení stanovuje příloha č. 5 /ne 1/ (k vyhlášce č. 499/2006 Sb.).

Energetik 007

2. červen 2021, 09:10

Ano máte pravdu ale obsahově to je podobné jako příloha 1, včetně toho co v této fázi nemohou mít.. situace, celky...

Petr Závodský

2. červen 2021, 10:31

Ano, je to komplexní dokumentace, ale lze jí v této fázi (bez konkrétního dodavatele) zpracovat. Jsem přesvědčen, že máme dokumentaci v pořádku :-)

Nefi

2. červen 2021, 13:02

30000 stran projektové dokumentace pro územní řízení nevypracovával nikdo jiný než nějaký projektant a tudíž si dovolím odhadnout, že jména projektantů dokumentace obsahuje vč. situačních výkresů a členění na technologické celky.

Jan Veselý

2. červen 2021, 14:19

Prosím pana Závodského, aby blíže rozvedl imaginární část oné komplexní dokumentace.

Konec matematického vtipkování.

Petr Závodský

2. červen 2021, 16:53

Asi takhle :-), a autorizovaný projektant zpracoval dokumentaci k ÚŘ.

Dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

K dokumentaci se přikládá dokladová část.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o souboru staveb

a) název,

b) místo - adresa, katastrální území, parcelní čísla pozemků,

c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

A.1.2 Údaje o žadateli

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Členění souboru staveb

A.3 Seznam vstupních podkladů

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území souboru staveb

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhovaného souboru staveb s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1),

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

l) věcné a časové vazby souboru staveb, podmiňující, vyvolané, související investice,

m) seznam pozemků a staveb podle katastru nemovitostí, na kterých se soubor staveb umísťuje,

n) seznam objektů v okolí zařazených dle zákona o prevenci závažných havárií, které mohou být dotčeny umístěním souboru staveb.

B.2 Celkový popis souboru staveb

B.2.1 Základní charakteristika souboru staveb a jeho užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

b) účel užívání včetně základního popisu,

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání souboru stavby,

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

e) ochrana podle jiných právních předpisů1),

f) limitní bilance - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,

g) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci, členění na etapy,

h) orientační náklady.

B.2.2 Areál jaderného zařízení

a) hranice pozemku areálu jaderného zařízení,

b) vymezení ploch v areálu jaderného zařízení pro umístění trvalých staveb a ploch pro dočasné stavby zařízení staveniště,

c) vymezení funkčních skupin staveb v areálu jaderného zařízení a stanovení jejich skladby, druhu a účelu,

d) určení minimálních odstupových vzdáleností trvalých staveb, s výjimkou technické a dopravní infrastruktury, umisťovaných uvnitř areálu jaderného zařízení od hranice pozemku areálu jaderného zařízení popřípadě sousedních staveb mimo areál jaderného zařízení,

e) určení maximální plošné zastavěnosti ploch pro umístění trvalých staveb v areálu jaderného zařízení - poměr trvale zastavěných ploch staveb k celkové ploše areálu jaderného zařízení určené k umístění trvalých staveb,

f) maximální výškové omezení areálu jaderného zařízení,

g) nejnižší úroveň podlahy podzemního podlaží nebo její převažující části areálu jaderného zařízení,

h) vnější bezpečnostní pásma od hranice areálu jaderného zařízení - pokud je vyžadováno z jiných právních předpisů.

B.2.3 Ovlivnění vnějšího prostředí

a) kapacitní a časová maxima povolených vstupů za provozu do areálu jaderného zařízení, například voda, energie, skladované palivo,

b) kapacitní a časová maxima povolených výstupů za provozu z areálu jaderného zařízení včetně kvantitativních a kvalitativních charakteristik, například odpadní vody, odpady, emise, imise, odpady.

B.2.4 Dopravní a technická infrastruktura

a) napojení areálu jaderného zařízení na dopravní infrastrukturu,

b) napojení areálu jaderného zařízení na technickou infrastrukturu, například přívodní řady technologické a pitné vody, zdrojů požární vody, řady pro odvod odpadních vod, energetická vedení, komunikační sítě, způsob likvidace dešťových vod.

B.2.5 Obecné řešení

Požadavky stanovené podle zvláštních právních předpisů, které budou dodrženy a naplněny v dalších stupních projektové dokumentace.

B.2.5.1 Koncepce bezpečnosti při užívání staveb v areálu jaderného zařízení, například objektové, provozní, technické bezpečnosti staveb

B.2.5.2 Koncepce bezbariérového užívání staveb v areálu jaderného zařízení

B.2.5.3 Požárně bezpečnostní řešení areálu jaderného zařízení

a) návrh koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití staveb a specifikace podmínek, které budou dodrženy v dalších stupních projektové dokumentace,

b) návrh předpokládaného řešení příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku a způsobu evakuace osob a majetku a specifikace podmínek, které budou dodrženy v dalších stupních projektové dokumentace,

c) návrh předpokládaného způsobu zajištění požární vody, popřípadě jiné hasební látky a specifikace podmínek, které budou dodrženy v dalších stupních projektové dokumentace,

d) návrh předpokládaného rozsahu vybavení staveb vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti a specifikace podmínek, které budou dodrženy v dalších stupních projektové dokumentace,

e) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu a nutnosti zřízení jednotky požární ochrany podniku, návrh předpokládaného rozsahu vybavení jednotky požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany a specifikace podmínek, které budou dodrženy v dalších stupních projektové dokumentace,

f) návrh předpokládaného rozsahu a vymezení odstupových a bezpečnostních vzdáleností vzhledem k hranici areálu jaderného zařízení, včetně grafického vyznačení umístění areálu jaderného zařízení s vymezením předpokládaných odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a specifikace podmínek, které budou dodrženy v dalších stupních projektové dokumentace.

B.2.5.4 Koncepce hygienických požadavků

Specifikace podmínek, které budou dodrženy v dalších stupních projektových dokumentací pro stanovení hygienických požadavků na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.

B.2.5.5 Koncepce zásad ochrany souboru staveb před negativními účinky vnějšího prostředí

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření, opatření před účinky havárií v objektech nakládající s nebezpečnými látkami apod.

B.2.5.6. Ochrana obyvatelstva

a) provedení hodnocení stávající dopravní infrastruktury s ohledem na provedení evakuace osob a napojení na místa pro provedení dozimetrie a dekontaminace popřípadě zahrnutí vybudování těchto staveb do souvisejících a podmiňujících investic včetně identifikace jejich věcné a časové vazby na realizaci souboru staveb,

b) specifikace podmínek, které budou dodrženy v dalších stupních projektové dokumentace pro stavebně - technické řešení zhodnocení komunikací využitelných jako evakuační trasy a místa provedení dozimetrie a dekontaminace obyvatelstva zasahujících osob,

c) specifikace podmínek, které budou dodrženy v dalších stupních projektové dokumentace pro stavebně - technické zajištění realizace opatření ochrany obyvatelstva v ohrožené oblasti - varování, ukrytí, profylaxe, monitorování (dozimetrie), dekontaminace, evakuace apod.,

d) specifikace podmínek, které budou dodrženy v dalších stupních projektové dokumentace pro stavebně - technické řešení pro seznamování obyvatelstva s hrozícím nebezpečím a připravovanými opatřeními k jejich ochraně a zahrnutí vybudování systému varování do souvisejících a vyvolaných investic.

B.3 Popis vlivů na životní prostředí

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.4 Zásady organizace výstavby

a) hranice pozemku dočasně zastavěného území pro zařízení staveniště se stanovením maximální výškové hladiny pro dočasné objekty s výjimkou objektů technologických,

b) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

c) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

e) požadavky na bezbariérové obchozí trasy.

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

a) měřítko 1 : 1000 až 1 : 50000,

b) napojení areálu jaderného zařízení na dopravní a technickou infrastrukturu,

c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,

d) vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Katastrální situační výkres

a) měřítko podle použité katastrální mapy,

b) zákres stavebního pozemku,

c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C.3 Koordinační situační výkres

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsáhlých souborů staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000,

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,

c) hranice pozemků, parcelní čísla,

d) hranice řešeného území,

e) napojení na dopravní veřejnou infrastrukturu,

f) napojení na technickou infrastrukturu,

g) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,

h) maximální dočasné a trvalé zábory,

i) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,

j) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů.

Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a územní řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.

3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

3.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese

3.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů3)

5. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

energetik

2. červen 2021, 19:18

To odvolávání se na další stupně projektové dokumentace už jsem zkoušel na stavební úřad také. Neprošlo to. Chtějí vědět přesný výkon, například u FVE typ a počet panelů a jejich výkon. U tepelné elektrárny elektrický a tepelný výkon, žádné předpokládané hodnoty, ale štítkové hodnoty.

A distributor zase přesný typ generátoru a jeho parametry, bez toho se nevyjádří a stavení úřad chce jeho vyjádření.

To jsem moc zvědavý jestli vám to projde. Jestli jo, tak se na to budu na stavebním úřadě odvolávat že to chci také tak.

Jan Veselý

2. červen 2021, 19:37

ad energetik) "Quod licet Iovi, non licet bovi." Hádejte, kdo je v tomhle případě za bovi = vola?

Emil

2. červen 2021, 19:48

Rádobyenergetiku, vy jste žádal na stavebním úřadě o vydání územního rozhodnutí k fotovoltaické elektrárně?

energetik

2. červen 2021, 23:32

Emil

jasně, i o stavební povolení a také i pro KGJ.

Emil

3. červen 2021, 07:46

Skutečně? O jakou FVE šlo a s jakým výkonem?

Energetik 007

2. červen 2021, 07:26

Na papíře staví dobře v reálu nedokáží ohlídat stavbu horkovodu z Temelína do Budějic za 1,5 mld Kč.

Jak chtějí ohlídat tak technologicky náročnou stavbu EDU za 300 mld Kč.

Je bezpečnostní riziko dostavbu EDU svěřit ČEZu. To BIS, SUJB nevidí.

Stavba ETE skončila před 20 lety v roce 2030 kdy by se mělo začít stavět pracovníci kteří tam pracovali budou dávno v důchodu.

Energetik 007

2. červen 2021, 10:54

Petr Závodský

Jak můžete mít situaci, technickou zprávu, jména projektantů jednotlivých částí když neznáte dodavatele..

Dokumentaci máte v pořádku asi jako smlouvu a řízení stavby s Tenzou v Budějicích

T

2. červen 2021, 14:49

To musi byt stavebni urad v Trebici zahlcen,zrovna pred dovolenou,chudaci obycejni stavbari rd.

energetik

2. červen 2021, 19:03

A vy si jako myslíte že to tam bude někdo číst? :-) Je to jen formalita, vrátit k přepracovaní se to neodváží.

Karásek

2. červen 2021, 22:54

Je to fraška. Rozhodlo se, že s Dukovany 2 postaví a tomu se všechno přizpůsobilo. Normálně by to ale mělo být naopak. Doufejme, že to po volbách padne.

Energetik 007

3. červen 2021, 06:19

ČEZ má z poslední doby bohatou zkušenost s výstavbou:

- "úspěšně" dokončil výstavbu elektrárny Ledvice

- úspěšně torpédoval dostavbu ETE 3,4 (územní a stavební povolení už měli)

- v elektrárně Mělník (vytápí 1/2 Prahy) kličkuje jak zajíc chtěli stavět fluid - nic, plynový kotel - nic, spalovna - nic

- nedokázal postavit 20 km horkovodu DN500 z ETE do Budějic

Jak teď chtějí dostavět EDU a nemají ani územní rozhodnutí?

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna u komentáře
Vyžadované informace jsou označeny *
Pravidla diskuze
Veškeré příspěvky v diskuzi na webu oEnergetice.cz musí splňovat Pravidla diskuze. Přidáním příspěvku do diskuse uživatel vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele
Upozorňujeme diskutující, že komentáře v diskuzi budou moci přidávat již brzy pouze přihlášení uživatelé. V diskuzi se stále častěji objevují příspěvky od anonymních uživatelů, které porušují pravidla diskuze. Věříme, že díky tomuto opatření bude diskuze pod články pro všechny přínosnější.
Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj na této stránce.
V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.
OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
SOCIÁLNÍ SÍTĚ
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.