Německo umožní podporu OZE za svými hranicemi, šanci má i ČR

DomůLegislativa EUNěmecko umožní podporu OZE za svými hranicemi, šanci má i ČR

Spolková republika Německo v současné době prochází výraznou proměnou energetického sektoru, dobře známou jako Energiewende. Jednou částí společnosti je transformace brána jako pozitivní a inovativní krok, druhá část ji bere jako krok, který rozděluje evropské trhy, využívá přenosových vedení sousedních zemí a je momentálně technicky nerealizovatelná.

Kterákoliv ze skupin společnosti má na Energiewende ten správný názor, nic to nemění na tom, že Německo dále vynakládá úsilí k realizaci svých cílů. Posledním krokem je schválení nového zákona EEG, jehož obsahem jsou mimo jiné limity na stavbu OZE. Ty dávají částečně za pravdu druhému názorovému táboru. Současné tempo výstavby OZE totiž výrazně převyšuje rozvoj sítě, který je pro integraci OZE klíčový.

Mimo to došlo v oblasti německé legislativy k dalšímu významnému milníku, který je i na úrovni EU unikátní.

Německý parlament na počátku června schválil nařízení, které umožňuje podporovat výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů i mimo území Německa.

„Otevíráme naše aukce i pro ostatní členské státy EU. Tímto dáváme jasně najevo, že Energiewende je celoevropský projekt.“

Sigmar Gabriel, německý ministr pro hospodářství a energetiku.

Důležité v tomto je, že pokud budou splněny veškeré podmínky, které nařízení uvádí, bude i v České republice moci vyrůst výrobna elektřiny, která bude dostávat podporu nikoliv z prostředků vybíraných v ČR, ale z prostředků vybraných u našeho západního souseda.

Vzhledem k rozdílné povaze procesů, které ke schválení elektrárny v ČR nebo Německu vedou, se otevírá příležitost vysoutěžit zajímavou podporu v aukčních systémech Německa. Stejně tak je možné získat podporu i v případě, že v rámci České republiky není podpora pro daný zdroj vypsána vůbec.

Zdroj: Flickr U.S. Department of Agriculture

Nejdříve je však nutné splnit základní podmínky, které jsou ve zmíněném nařízení o přeshraničním vypisování aukcí na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů uvedeny (v originále Verordnung zur grenzüberschreitenden Ausschreibung der Förderung für Strom aus erneuerbaren Energien nebo zkráceně GEEV).

Možnosti přeshraniční podpory vylučovala národní legislativa

Do současné doby byla možnost přeshraniční podpory obnovitelných zdrojů vyloučena zpravidla v legislativě jednotlivých členských států, což je zakotveno i v německé legislativě. Podle § 4 EEG 2014 platí zákon pouze pro zařízení, která jsou umístěna na území Spolkové republiky Německo včetně jeho výlučné ekonomické zóny.

Obdobná je právní úprava také v České republice, kde je území podpory definována v § 4 odst. 2 zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie.

Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se vztahuje na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů ve výrobnách elektřiny na území České republiky připojených k elektrizační soustavě České republiky přímo nebo prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny elektřiny připojené k elektrizační soustavě České republiky.  

Obdobná úprava dává smysl zejména proto, že jedním z hlavních cílů zavedení podpory pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů je dosažení podílu energie z OZE na celkové hrubé spotřebě, který stanovila Evropská unie směrnicí 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Elektrárna v jiné zemi by k tomuto cíli členského státu nijak nepřispěla, proto pro přeshraniční podporu neexistoval významnější důvod.

V evropském kontextu neexistují jednotná pravidla na statistické vyrovnání vyrobené elektřiny z OZE (je nutné si je vzájemně mezi státy sjednat). Pokud je výrobna elektřiny umístěna v jiném členském státě a je připojena do soustavy jiného státu, připočte se k cílům EU tohoto státu a nikoliv státu, který ji finančně podporuje.

Co na to předpisy Evropské unie?

Jedním z cílů Evropské unie je podpora přeshraniční spolupráce a propojování trhů s elektřinou, kterého má být dosaženo například stanovením minimální přeshraniční přenosové kapacity ve výši 10 % z celkové výrobní kapacity daného státu [2]. Žádný oficiální cíl pro všechny členské státy k přeshraničnímu podporování OZE však není.

Přesto legislativa EU této možnosti nebrání, naopak ji přímo umožňuje a stanoví i možnost statistického připočtení energie vyrobené v jednom z členských států k cílům EU v oblasti OZE jiného členského státu (čl. 6 Směrnice 2009/28/ES).

Společné projekty členských států jsou výslovně povoleny v čl. 7 zmíněné směrnice. Na tomto článku je klíćové zejména to, že do společných projektů mohou být zařazeni i soukromí provozovatelé.

To otevírá možnost pro přeshraniční spolupráci mezi členskými státy takovou formou, že bude jeden stát na základě dohody (např. o statistickém vyrovnání energie dle čl. 6) nabízet podporu na výrobu elektřiny, která se uskuteční v elektrárně v jiném státě, a následně dojde k vyrovnání cílů pro OZE.

Zdroj: Flickr Tilemahos Efthimiadis

Konkrétní formě vyrovnání se věnuje čl. 11 (společné režimy podpory). Umožňuje nejen částečnou koordinaci mezi členskými státy v oblasti podpory OZE (např. otevření části objemu aukce na podporu pro zahraniční výrobce), ale je i možné podporu úplně spojit v jeden proces. Oba státy se vyrovnávají na základě dohodnutého statistického vyrovnání nebo předem stanoveného distribučního pravidla.

Vypsání přeshraničních podpor vyžaduje i notifikace německého zákona o obnovitelných zdrojích od Evropské komise, která potvrdila, že zákon EEG 2014 není v rozporu s legislativou EU v oblasti státní podpory. Zároveň notifikace uvádí základní tři podmínky, které je pro vzájemnou podporu nutné splnit (mezinárodní dohoda, oboustrannost a import elektřiny viz dále).

Podpora se v tomto roce týká pouze solárů, od roku 2017 se plánuje rozšíření i na ostatní druhy OZE

Kompletní úpravu pro provádění přeshraničních aukcí obsahuje nařízení označování zkráceně jako GEEV [4], které rozvádí úvodní ustanovení v německém zákoně o obnovitelných zdrojích umožňující přeshraniční podporu OZE.

V současné době se vztahuje úprava pouze na vypisování aukcí pro volně stojící solární elektrárny. Od roku 2017 by se mezinárodní spolupráce mohly uzavírat i na zbylé druhy obnovitelných zdrojů, pro které je vypsána aukce.

Od roku 2017 má být německý systém otevřen pro všechny druhy OZE

Omezení spočívá nejen v druhu elektrárny, ale i v hodnotě instalovaného výkonu. V rámci roku 2016 by nemělo být překročeno 100 MW instalovaného výkonu, který je přidělován jiným státům. Od roku 2017 to má být 5 % z objemu instalovaného výkonu, na který jsou vypisovány aukce.

Klíčovým faktorem pro rozvoj přeshraničních aukcí však bude rychlost, se kterou budou mezinárodní dohody uzavírány. Dalším faktorem je rozvoj aukčních mechanismů v Německu, který je podmínkou přeshraniční podpory.

Formy spolupráce mezi státy v oblasti OZE

Toto nařízení mimo jiné uvádí možné formy, jak může spolupráce vypadat. V tomto navazuje na Směrnici EU 2009/28/ES, která umožňuje „částečnou koordinaci“ nebo „spojení“ režimů podpory.

Při částečné koordinaci systém funguje takovým způsobem, že část množství instalovaného výkonu (který je předmětem aukce), je možné udělit i obnovitelným zdrojům, které se nachází na území spolupracujícího státu.

Tímto směrem se v základní formě rozhodlo vydat i Německo, které si stanovilo jako cíl 5 % celkového objemu aukce vyhradit pro výrobny elektřiny umístěné v jiném členském státě.

Při spojení režimů podpory vypisují státy zvláštní aukci, která je vyhrazena pro zdroje z obou států. Systém funguje tak, že oba státy určí objem instalovaného výkonu, kterému v této aukci chtějí přidělit podporu (např. 25 MW Německo, 25 MW v ČR).

Následně není nikterak zohledněno, ve kterém státě výrobna elektřiny stojí. Finance, které jsou určeny na podporu těchto elektráren, se rozdělí podle ustanovení společné dohody mezi státy a nikoliv podle přesného umístění výrobny elektřiny.

Základní podmínky umožnění přeshraniční podpory

Podmínky pro realizaci přeshraniční podpory OZE uvádí GEEV hned v úvodu zákona (§ 1) a jedná se o nejdůležitější částí zákona. Stejné podmínky jako GEEV uvádí i Notifikace Evropské unie:

  • Uzavření mezinárodní dohody o přeshraniční podpoře OZE mezi zúčastněnými státy
  • Oboustrannost dohody mezi státy
  • Import dotované elektřiny do Německa

1) Uzavření dohody mezi členskými státy

Základní podmínkou je konkrétní dohoda mezi Spolkovou republikou Německo a státem, se kterým je plánována spolupráce.

První dohoda byla uzavřena mezi Německem a Dánskem

Důvodem pro smlouvu je kromě vzájemného vyjasnění povinností i nutnost dojednat statistické vyrovnání pro započítání energie z obnovitelných zdrojů do cíle Evropské unie pro stavbu OZE. Převedení množství energie vyrobené v jednom z členských států se připočte k cíli jiného členského státu podle čl. 6 směrnice EU č 2009/28. Mimo jiné jsou zvlášť zdůrazněny následující body, které smlouva musí obsahovat:

  1. Forma spolupráce (oboustranné otevření aukcí států nebo vypisování společných aukcí)
  2. Statistické převody mezi spolupracujícími státy, podle kterých se určuje množství energie vyrobené z OZE připočtené k cíli členského státu
  3. Výslovný zákaz dvojí podpory z národního schématu podpory a přeshraničního schématu

Za německou stranu je zmocněno pro uzavírání mezinárodních Ministerstvo hospodářství a energetiky, průběh aukce provádí Spolkový regulační úřad (Bundesnetzagentur).

2) Oboustrannost dohody

Druhou z hlavních podmínek je oboustrannost dohody. Není možné, aby pouze Německo otevřelo svojí podporu pro zahraniční elektrárny nebo naopak.

Oboustrannost dohody vychází i z dvou možných forem, kterými je možné realizovat přeshraniční podporu (viz výše). Tato forma je ujednána ve společné mezinárodní dohodě a ani jedna z nich není dle důvodové zprávy k nařízení preferována.

Podle oznámení o první pilotní aukci není ani podmínkou, aby množství nabízené v aukci spolupracujícího státu bylo totožné s množstvím, které nabízí Německo.

3) Import elektřiny

GEEV kromě jiného k zavedení požaduje, aby elektřina podporována z německých prostředku umístěná v jiném členském státě byla fyzicky „importována“ do členského státu. Jako alternativní možnost splnění požaduje, aby elektrárna umístěná v jiném členském státě měla srovnatelný efekt na německou soustavu s elektrárnou umístěnou na německém území.

§ 1 odst. 3 bod 3. Přeshraniční podpora je možná jen v tom případě, že:

elektřina bude fyzicky importována nebo bude mít elektřina z výrobny skutečný dopad na německou soustavu, který bude srovnatelný s dopadem, který má elektřiny vyrobená a dodána do soustavy ze zařízení na německém území. 

Přes velice striktní ustanovení nařízení GEEV o nutnosti importu elektřiny, které by prakticky znemožnilo realizaci přeshraničních podpor, je důvodová zpráva k tomuto nařízení o poznání benevolentnější. Jednoduchá by situace byla pouze v případě, že by elektrárna byla s německou soustavou připojena přímým vedením.

Obtížně realizovatelná by byla podmínka i kvůli tomu, že export elektřiny z Německa neustále roste a naprostou většinu hodin je export elektřiny kladný.

S ohledem na to, že daný tok elektřiny není možné přiřadit ke konkrétní elektrárně, je podle odůvodnění nařízení GEEV dostačující, pokud není v každém okamžiku propojení mezi spolupracujícími státy v plné míře využito pro přenos elektřiny vyráběné v obnovitelných zdrojích. Přesto je rozdíl mezi ustanovením GEEV a znění důvodové zprávy významný.

Další významná ustanovení

Záloha 70 EUR/kW: Jednou z překážek pro účast v aukcích může být pro zájemce nutná záloha, která dosahuje výše 70 EUR/kW. Při minimální hodnotě instalovaného výkonu 100 kW, na kterou je možné nabídku podat, je záloha 7000 EUR (cca 190 000 Kč).

Záloha má sloužit především k tomu, aby soutěžící v aukci úmyslně nepřihazovali co nejnižší hodnotu a následně od stavby elektrárny neupustili (underbidding). To je praxe, která v aukcích vede k výrazně nižší výstavbě zdrojů, než kolik bylo podle výsledků aukce zamýšleno.

Ze zálohy je zajištěno splacení penále v případě, že není více než 5 % dané nabídky realizováno.

Výše doplatku k vyrobené elektřině: Výše doplatku, který dostává provozovatel zdroje, se určí podle nejvyšší nabídky, která v aukci vyhodnocované podle výše požadovaného doplatku uspěla.

V případě, že celkový objem instalovaného výkonu všech nabídek nepřevýšil vypisované množství aukce, přidělí se nejvyšší možná cena nabídek, která je určena před vypsáním aukce.

Výhody přeshraniční spolupráce v aukčních systémech

Přes veřejně uváděný důvod k otevření aukcí pro elektrárny z jiných zemí EU, kterým je podpora OZE a podpořa energetické transformace i za hranicemi Německa, je zde i čistě ekonomický důvod. Tím je vyšší konkurence ve vypisovaných aukcích.

Energiewende se kvůli vysokým částkám na podporu OZE a vyšším nákladů na udržení stability sítě stává čím dál větší zátěží pro běžné obyvatele Německa. Vyšší konkurence při udělování nabídek vytvoří větší tlak na cenu.

I přesto, že se jedná od roku 2017 o otevření pouze v rozmezí 5 %, v jiných státech se mohou náklady na stavbu lišit (administrativní náklady, ceny pozemku, etc.) a výslednou cenu podpory mohou snížit. To ve svém důsledku sníží poplatky na OZE plátcům za elektřinu v Německu.

Výhoda může být spatřována i v tom, že část výroby elektřiny, která bude započítána k cílům Německa na OZE, bude umístěna v jiných členských státech.

Aktuální dohoda s Dánskem

Jak bylo avizováno, v roce 2016 proběhne první pilotní aukce pro větší projekty solárních panelů (nikoliv domácnosti, rozsah projektů cca 100 kW – 10 MW). První dohoda tohoto typu mezi dvěma členskými státy EU byla uzavřena 20. července s Dánskem.

V rámci této dohody bude pro Německo vyhrazeno 50 MW instalovaného výkonu solárních elektráren v Dánsku, které budou mít podporu z německého systému. Z dánského systému bude moci profitovat až 20 MW solárních elektráren, které budou umístěny na území Německa.

Na základě této německo-dánské dohody má být celý systém vyzkoušen a od roku 2017 praktikován i pro výrobce elektrické energie z jiných druhů, než pouze volně stojících solárních elektráren.

Zdroje:

[1] Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG 2014, § 4

[2] Balíček opatření k Energetické unii, COM(2015)82 (zdroj: eur-lex.europa.eu)

[3] Notifikace zákona EEG 2014 (zdroj: ec.europa.eu)

[4] Verordnung zur grenzüberschreitenden Ausschreibung der Förderung für Strom aus erneuerbaren Energien (zdroj: bmwi.de)

//