Domů
Společnosti v ČR
ČEPS, a.s. - profil společnosti a činnosti
Logo společnosti ČEPS a.s.

ČEPS, a.s. - profil společnosti a činnosti

Společnost ČEPS, a.s. je výhradním provozovatelem přenosové soustavy (PPS) v České republice. Jako PPS vykonává svou funkci na základě licence na přenos elektřiny, který probíhá na napěťových hladinách 110 kV, 220 kV a 400 kV, udělené Energetickým regulačním úřadem dle Energetického zákona. Celkově ČEPS, a.s. obhospodařuje 41 rozvoden se 71 transformátory a elektrická vedení o celkové délce 5 503 km (3 510 km na napěťové hladině 400 kV , 1 909 km na napěťové hladině 220 kV a 84 km na napěťové hladině 110 kV).

Vznik společnosti

Společnost ČEPS, a.s. vznikla v rámci liberalizace trhu s elektřinou v České republice, při které byla oddělena výroba, přenos a distribuce elektrické energie. Stalo se tak v roce 1998, kdy byla na základě rozhodnutí valné hromady ČEZ, a.s. vyčleněna Divize přenosové soustavy, která posléze zahájila činnost pod současným názvem ČEPS, a.s. Jediným akcionářem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Hlavní sídlo a dispečink je v Praze 10 a záložní dispečink v Ostravě.

Činnosti

Hlavní činností společnosti ČEPS, a.s. je zajištění spolehlivého provozu a rozvoje přenosové soustavy. Jako PPS zajišťuje přenos elektrické energie z místa výroby do místa spotřeby. Dále je zodpovědná za udržení vyrovnané bilance výroby a spotřeby elektřiny, jež musí být v každém časovém okamžiku dosaženo vzhledem k omezené možnosti akumulace elektrické energie ve větším objemu.

Jednotlivé činnosti ČEPS, a.s. lze rozdělit do následujících kategorií:

 • systémové služby
 • přenosové služby
 • podpůrné služby
 • dispečerské řízení
 • zahraniční spolupráce
 • technická infrastruktura

Systémové služby

Systémové služby (SyS) slouží k zajištění kvality a spolehlivosti dodávky elektrické energie. Současně jsou využívány k plnění mezinárodních závazků. Kvalita elektrické energie je definována v Kodexu PS a jedná se zejména o udržení frekvence a napětí ve vymezeném pásmu. Spolehlivost (nepřerušenost) dodávky je určena průměrným počtem a trváním výpadků dodávky v jednotlivých předacích místech.

Mezi systémové služby patří:

 • Udržování kvality elektřiny – čehož je dosaženo využitím těchto technicko-organizačních prostředků:
  • udržování souhrnné výkonové zálohy pro primární regulaci frekvence
  • sekundární regulace frekvence a činného výkonu
  • sekundární regulace napětí
  • terciární regulace napětí
  • zajištění kvality napěťové „sinusovky“
  • zajištění stability přenosu
 • Udržování výkonové rovnováhy v reálném čase – jíž je dosaženo využitím následujících technicko-organizačních prostředků:
  • sekundární regulace frekvence a činného výkonu
  • terciární regulace výkonu
  • využití dispečerské zálohy
 • Obnovení provozu – zde jsou hlavními prostředky plán obnovy a podpůrné služby start ze tmy a ostrovní provoz
 • Dispečerské řízení – tato služba zahrnuje:
  • zajišťování bezpečnosti provozu prostřednictvím plánu obrany a provozních instrukcí
  • řízení toků činných výkonů (propustnosti sítě) pomocí zapojení sítě, redispečinku nebo protiobchodu.

Přenosové služby

Přenosové služby spočívají v zajištění přenosu elektrické energie od výrobců ke spotřebitelům. Dále probíhá řízení toků elektřiny v přenosové soustavě při respektování přenosů elektřiny mezi propojenými soustavami okolních států. To vše ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav.

Přenosové služby lze rozdělit na vnitrostátní a přeshraniční.

Vnitrostátní přenos spočívá v přenosu smluvně sjednaného množství elektřiny ve stanovené kvalitě přenosovou soustavou do místa odběru. Vnitrostátní přenos zahrnuje:

 1. rezervaci kapacity přenosových zařízení
 2. vlastní použití sítě

Přeshraniční přenos využívá přeshraničních propojení pro mezinárodní obchod s elektřinou a pro řízení přetížení propojených elektrizačních soustav. PS České republiky má přeshraniční propojení s pěti přenosovými soustavami – dvěma německými (50Hertz, TenneT), polskou (PSE), slovenskou (SEPS) a rakouskou (APG). Vzhledem k převisu poptávky nad reálnými přeshraničními přenosovými možnostmi vznikají tzv. úzká místa. Právo k využití volných obchodovatelných přenosových kapacit těchto úzkých míst je přidělováno v ročních, měsíčních a denních aukcích. V případě vnitrodenní kapacity je aplikováno pravidlo „First Come First Served“.

Podpůrné služby

Prostřednictvím podpůrných služeb (PpS) jsou zajišťovány systémové služby. Pomocí PpS je možno korigovat rozdíly mezi výrobou a spotřebou elektřiny, a to změnami spotřeby nebo výkonů zdrojů. Definovány jsou jako činnosti fyzických nebo právnických osob pro zajištění provozování elektrizační soustavy a pro zajištění kvality a spolehlivosti dodávky elektrické energie. Každý subjekt připojený do elektrizační soustavy má přitom právo, nikoliv povinnost, při splnění technických a obchodních podmínek stanovených PPS tyto služby nabízet. V současné době je dle seznamu uveřejněného na webu ČEPSu v ČR 20 poskytovatelů PpS. Ceny se vytvářejí na základě tržního principu.

PpS jsou detailně definovány a popsány ve zmíněném Kodexu PS. Obecně je lze rozdělit do tří kategorií:

 1. PpS nakupované na volném trhu nebo prostřednictvím výběrových řízení:
  • primární regulace frekvence bloku (PR)
  • sekundární regulace výkonu bloku (SR)
  • minutová záloha 5minutová (MZ5)
  • minutová záloha 15minutová (MZ15)
  • minutová záloha 30minutová (MZ30)
  • snížení výkonu (SV30)
 2. PpS nakupované prostřednictvím přímé smlouvy s poskytovatelem PpS:
  • sekundární regulace napětí/jalového výkonu (SRUQ)
  • schopnost startu ze tmy (BS)
  • schopnost ostrovního provozu (OP)
 3. Výpomoc ze synchronně pracujících soustav:
  • havarijní smlouvy
  • operativní dodávka elektřiny z/do zahraničí (EregZ)

Dalším důležitým pojmem spojeným s PpS je regulační energie. Ta může být jak kladná, tak záporná, a vzniká buď aktivací některé z PpS nebo ji může ČEPS, a.s. nakoupit na vyrovnávacím trhu (provozuje operátor trhu s elektřinou a plynem OTE, a.s.), kde je jediným nakupujícím. V roce 2014 bylo na vyrovnávacím trhu zobchodováno 21 861,4 MWh kladné regulační energie a 44 594,7 MWh záporné regulační energie celkem za 53,44 mil. Kč.

 Dispečerské řízení

Dispečerské řízení probíhá v technickém dispečinku ČEPS, a.s. a přispívá k naplnění hlavní činnosti PPS – zajištění spolehlivého a bezpečného provozu elektrizační soustavy České republiky.

Dispečerské řízení lze rozdělit do tří oblastí:

 1. příprava provozu elektrizační soustavy
 2. operativní řízení provozu elektrizační soustavy – s prostředky jako:
  • dispečerské pokyny – provozní instrukce a pokyny dispečera
  • technické prostředky – dispečerský řídící systém, telekomunikace s řízenými a spolupracujícími objekty, řídící systémy rozvoden, atp.
  • obchodní postupy – aktivace PpS na základě uzavřených služeb, nákupy regulační energie na vyrovnávacím trhu nebo ze zahraničí, přerozdělení výkonu mezi elektrárnami (tzv. redispečink)
 3. hodnocení provozu elektrizační soustavy – v rámci hodnocení provozu jsou vyhodnocovány zejména tyto veličiny:
  • frekvence
  • ACE (Area Control Error)
  • výroba
  • saldo přenosové soustavy a saldo ČR
  • zatížení
  • plánované a neplánované přenosy
  • výkon z aktivace PpS

Mezi hlavní úkoly dispečerského řízení patří:

 • manipulace v PS, spolupráce s výrobci elektřiny a s dispečinky distribučních soustav, spolupráce s okolními PPS v rámci synchronně propojeného systému kontinentální Evropy a realizace sjednaných kontraktů na přenos elektřiny
 • udržování trvalé rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektřiny při respektování sjednaných přeshraničních přenosů
 • zajišťování spolehlivého přenosu elektřiny s definovanými kvalitativními parametry
 • předcházená a řešení  a analýzy poruchových a havarijních stavů v přenosové soustavě

Zahraniční spolupráce

ČEPS je členem evropského sdružení ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity). Na bilaterální úrovni poté spolupracuje především s PPS sousedních zemí. Zástupci ČEPS, a.s. dále působí v pracovních skupinách a týmech řady mezinárodních organizací a uskupení, jako:

Technická infrastruktura

ČEPS, a.s. se v rámci zajištění bezpečného a spolehlivého provozu elektrizační soustavy České republiky zabývá také údržbou a rozvojem přenosové soustavy. Na následujícím obrázku je zobrazeno schéma rozvodné sítě České republiky.

Mapa_siti_CZ

 

 Zdroj: ČEPS, a.s.

 

Jak je již uvedeno výše, ČEPS, a.s. provozuje elektrická vedení na třech napěťových úrovních – 110 kV, 220 kV a 400 kV. Podrobný seznam provozovaného zařízení je uveden na webu společnosti.

ČEPS, a.s. má Energetickým zákonem stanovenou povinnost zpracovat desetiletý investiční plán rozvoje PS. Ten musí být veřejně dostupný na webu společnosti. Aktuální plán byl zpracován k 30. 9. 2013 a čítá celkem 35 projektů. Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo k plánu v souladu s § 17 odst. (7) písm. j) kladné stanovisko. Následně byl plán rozvoje schválen také Energetickým regulačním úřadem.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(1)
a
11. leden 2021, 23:48

Linky na CEPS jsou spatne:

https://www.ceps.cz/cs/podpurne-sluzby a https://www.ceps.cz/cs/udaje-o-ps jsou spravne.

A zbavte se te zkurv. captcha - nefunguje a je to lehce k osaleni

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se