Účastníci trhu s elektřinou

DomůTrh s elektřinouÚčastníci trhu s elektřinou

Český trh s elektřinou je ve svém základu legislativně vymezen českým energetickým zákonem. Jednotliví účastníci trhu a jejich pravomoci jsou zákonem jasně definováni. Článek přináší bližší seznámení s nejvýznamnějšími představiteli českého trhu s elektřinou.

Podobně jako i v jiných zemích prošla česká energetika liberalizací. Během ní došlo k rozbití energetických monopolů a do některých částí (např. výroba a obchod) byla zavedena tržní konkurence. Proces liberalizace v odvětví probíhal postupně a jeho bližší detaily jsou zpracované v článku věnovanému regulaci. Plně liberalizovaný trh s elektřinou je tak v ČR od roku 2006 a trh s plynem od roku 2007.

Postupné otevírání trhu s elektřinou v ČR. Autor: Dian Hrozek

České snahy o zavádění tržního prostředí do dříve regulovaných oblastí, vycházely jednak z celosvětového trendu, který započal již na přelomu 70. a 80 let, a dále pak z nutnosti implementovat rozhodnutí a směrnice EU, která své snahy o vytvoření jednotného energetického trhu (energy only market) „vtělila“ do několika liberalizačních balíčků. Energetika ovšem není plně konkurenční odvětví, vzhledem k výskytu tzv. přirozených monopolů. To vede k nutnosti rozdělit trh na části, které mohou být plně liberalizovány a dále na oblasti, kde tržní principy z podstaty nemohou fungovat a musí zasáhnout „vyšší autorita“, obvykle regulační úřad, nebo vláda. V ČR je toto dělení v základu provedeno energetickým zákonem.

Postup otevírání energetického trhu v ČR

2002Zákazníci se spotřebou nad 40 GWh
2003Zákazníci se spotřebou nad 9 GWh
2004Zákazníci s průběhovým měřením kromě domácností
2005Všichni zákazníci kromě domácností
2006Úplně všichni zákazníci

Legislativní základ

Legislativním základem českého trhu s elektřinou je tzv. energetický zákon (Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů). Účastníci trhu s elektřinou jsou zde dle §22 definováni jako:

 • výrobci elektřiny,
 • provozovatel přenosové soustavy,
 • provozovatelé distribučních soustav,
 • operátor trhu,
 • obchodníci s elektřinou,
 • zákazníci.

Účastníci trhu s elektřinou zároveň dle zákona nesou odpovědnost za odchylku a jsou tzv. subjekty zúčtování odchylek, pokud ovšem tuto povinnost na základě smlouvy nepřenesou na jiný subjekt zúčtování odchylek.

Výrobci a obchodníci

V podmínkách ČR se může stát výrobcem elektřiny každý, kdo splní technické parametry pro připojení do distribuční (nebo přenosové soustavy) a získá licenci od ERÚ. Licenci na výrobu elektřiny vydává ERÚ na 25 let. Podobně i pro obchod s elektřinou je třeba získat licenci od regulačního úřadu, ta se ovšem vydává pouze na 5 let a je (kromě dalšího) nutné zaplatit poplatek ve výši 100 000 Kč.

Časový vývoj počtu licencí vydaných ERÚ do roku 2014. Zdroj: ERÚ

Energetický regulační úřad (stejně i operátor trhu) má kompletní přehled o všech výrobcích elektřiny na území ČR. Pro velké výrobce dáleplatí nutnost provést tzv. autorizaci u Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Přesný seznam všech energetických zdrojů a jejich vlastníků není veřejně dostupný, ERÚ ve svých ročních zprávách o provozu ES zveřejňuje množství elektráren využívajících OZE. Existuje rovněž i neoficiální seznam českých FVE.

Počet elektráren (OZE) a jejich výkon. Zdroj: ERÚ

Zákazníci

Čeští zákazníci mají ze zákona možnost volby vlastního dodavatele elektrické energie. Se svým dodavatelem obvykle uzavírají (v případě zákazníků z řad maloodběratelů) smlouvy o tzv. sdružených službách, kde se zavazují přenést své povinnosti zúčtování odchylek a platby za regulované činnosti na svého dodavatele. Zákazníky je možné dělit dle řady kritérií, například dle velikosti odběru (velkoodběratelé – odběry z VVN a VN, maloodběratelé – odběry z NN), nebo dle typu (domácnosti, podnikatelé, trakce, …). Všichni zákazníci přitom mají na energetickém trhu stejná práva (a povinnosti), jejichž garantem je ERÚ.

Složky ceny za dodávku elektřiny pro maloodběratele (domácnosti 2015) Zdroj: ERÚ

Provozovatel přenosové soustavy (ČEPS a.s.)

Logo společnosti ČEPS a.s.

Společnost ČEPS je akciovou společností vlastněnou ze sta procent českým státem, působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy. Vlastnická práva ve společnosti vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

Na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem dle Energetického zákona, zajišťuje ČEPS a.s. provoz české přenosové soustavy, poskytuje přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektřiny v reálném čase (systémové služby).

Vývoj jednotlivých složek ceny za přenos elektřiny. Zdroj: ERÚ

ČEPS dále zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. Společnost se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě, udržuje, obnovuje a rozvíjí 41 rozvoden se 71 transformátory, které převádějí elektrickou energii z přenosové soustavy (PS) do distribuční soustavy (DS). ČEPS pro svoji činnost využívá 3508 km vedení na napěťové hladině 400 kV a 1910 km vedení s napěťovou hladinou 220 kV.

Schéma sítí přenosové soustavy. Zdroj: ČEPS

Provozovatelé distribučních soustav

Provozování distribuční soustavy (DS) je z povahy věci přirozeně monopolní činnost, což je důvodem k regulaci těchto společností ze strany ERÚ. Zákazník (maloodběratel) pak například platí za distribuci elektřiny takovou cenu, kterou vypočítal ERÚ v rámci jednotlivých zvolených distribučních sazeb (jejich současný seznam viz níže). V rámci jednotlivých distribučních sazeb pak zákazník platí část ceny dle odebraného množství energie a část ceny je stanovena fixně, dle velikosti jističe.

Současné distribuční sazby pro maloodběratele elektřiny. Zdroj ERÚ

Při odběrech z VN a VVN jsou ceny pro odběratele stanoveny jiným způsobem, než prostým rozdělením na jednotlivé sazby a zákazníci tak při spotřebě platí jednak za rezervovanou „kapacitu“ sítě a dále za skutečné využití sítí. Bližší detaily o složení cen, stejně jako metodiky výpočtu, shrnují zásady cenové regulace, které vydává ERÚ před započetím nového regulačního období.

Vývoj ceny za distribuce elektrické energie na hladinách VN a VVN. Zdroj: ERÚ

V České republice je v současnosti dle vyhledávače licencí ERÚ platných 261 licencí na provoz distribuční soustavy. Největšími a nejvýznamnějšími provozovateli DS v ČR jsou ČEZ Distribuce a.s., E.On Distribuce a.s.PREdistribuce a.s. a LDS Sever s.r.o. Mapa nejvýznamnějších sítí ES v ČR (VVN a VN) provozovaných jak distribučními společnostmi, tak společností ČEPS a.s. je přiložena níže.

Schéma přenosových a významných distribučních sítí (2015) Zdroj: ERÚ

Operátor trhu (OTE a.s.)

Logo společnosti OTE a.s.

Operátor trhu s energiemi (OTE a.s.) je akciová společnost vlastněná státem, založena byla v roce 2001 na základě energetického zákona. Společnost sídlí v Praze a výkon akcionářských práv spadá pod MPO. Náplň činností OTE je daná energetickým zákonem a společnost funguje díky licenci přidělené od ERÚ.

Na trhu s elektřinou působí dle dělení OTE a.s. tito licencovaní účastníci:

 • subjekt zúčtování,
 • dodavatel,
 • účastník s přístupem na vyrovnávací trh (VT),
 • poskytovatel podpůrných služeb (PpS),
 • provozovatel distribuční soustavy (PDS),
 • provozovatel přenosové soustavy (PPS),
 • výrobci.

Zhruba padesátka zaměstnanců společnosti zodpovídá za úkoly, jako je například organizace krátkodobých trhů s plynem a elektřinou a spolu s ČEPS i vyrovnávacího trhu s regulační energií. Vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek subjektů zúčtování a regulační energie (rovněž i vyrovnávacího plynu) na území ČR. Do kompetencí OTE dále spadá zpracování zpráv o trhu s elektřinou a plynem, zpráv o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a plynu v ČR nebo zpracování typových diagramů dodávek (TDD).

Další činnosti operátora trhu jsou například administrace systému pro vyplácení podpory POZE (podporovaných zdrojů energie), systému pro vydávání a správu záruk původu, nebo správa českého Rejstříku obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Volitelně mohou účastníci trhu využít i zprostředkování reportingu ohlašovacího mechanismu (RRM – Registered Reporting Mechanism) v rámci nařízení REMIT, pro oznamování obchodních dat u Agentury ACER a přenos dat jménem účastníků trhu do evropské databáze ARIS.