ENTSO-E ve své studii hodnotí současné vymezení obchodních zón v Evropě

DomůTrh s elektřinouENTSO-E ve své studii hodnotí současné vymezení obchodních zón v Evropě

ENTSO-E v únoru vydalo první verzi studie hodnotící současné vymezení obchodních zón v Evropě k otevřenému online připomínkování. Připomínkovací proces probíhal od 9. února do 9. března a v rámci něj se mohli zúčastněné strany a účastníci trhu vyjádřit k tomuto důležitému aspektu evropských trhů s elektřinou.

Studie přezkoumávající stávající podobu obchodních zón v Evropě byla vytvořena provozovateli přenosových soustav Belgie, České republiky, Dánska, Francie, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Německa, Nizozemska, Polska, Rakouska, Slovenska a Slovinska v souladu s článkem 32 Nařízení Komise (EU) 2015/1222, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení.

Obchodní zóny (též nabídková zóny z angl. bidding zones) tvoří základní prvek dnešního evropského trhu. Obchody mezi těmito zónami jsou omezeny dostupnými přenosovými kapacitami vypočítanými provozovateli přenosových soustav, zatímco obchody uvnitř obchodních zón jsou uskutečňovány bez omezení. Definice hranic obchodních zón je proto otázkou, která má pro trh velký význam, a vyžaduje důkladnou analýzu. Pro umožnění a podpoření přechodu k plně integrovanému a udržitelnému jednotnému trhu s energií, o jehož vytvoření usiluje Evropská unie, musí být vývoj přenosové infrastruktury spárován s pravidelným hodnocením konfigurace obchodních zón (tak jak to ukládá nařízení EU 1222/2015).

Na studii spolupracující provozovatelé přenosových soustav se domnívají, že přezkoumání předložené ve studii neposkytuje dostatečné důvody pro úpravu, nebo zachování stávající konfigurace obchodních zón, a proto doporučuje zachovat stávající vymezení obchodních zón.

Zpracovatelé studie zároveň uvádí, že zmíněné doporučení by nemělo být vykládáno jako potvrzení, nebo námitka proti plánovanému rozdělení německo-rakouské obchodní zóny. Toto rozdělení probíhá na základě rozhodnutí regulátorů, mimo jiné, na základě rozhodnutí Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) ze 17. listopadu 2016 na návrh ENTSO-E a na základě dohody uzavřené regulačními orgány Německa a Rakouska.

Metodika studie – dva odlišné přístupy

Studie využívá dva různé přístupy k definování alternativních konfigurací obchodních zón. První přístup je založen na ex-ante výběru definovaných konfigurací, které zahrnují rozdělení nebo sloučení stávajících obchodních zón. Tyto expertní konfigurace jsou definovány příslušnými provozovateli přenosových soustav založenými na jejich odborném posouzení.

Celkově bylo zjištěno, že pět expertních konfigurací je obzvláště relevantních pro první vydání studie. Z důvodu časového omezení a omezeného rozsahu studie nemohly být uvažovány všechny relevantní konfigurace. Zkušenosti s prvním vydáním přezkumu obchodních zón ukázaly, že právě pečlivý výběr analyzovaných scénářů je zvláště důležitý pro výsledky a důvěryhodnost analýzy.

Scénáře, které rozdělují stávající obchodní zóny, sestávají z oddělení Rakouska a Německa, rozdělení „velkých zemí“ – Francie, Německa a Polska a další rozdělení Francie a Německa do tří zón. Druhé pododdělení Francie a Německa / Lucemburska je výsledkem výslovné žádosti vnitrostátních regulačních orgánů v příslušném regionu. Pro vyhodnocení důsledků spojení zón byly zahrnuty kombinace obchodních zón Belgie s Nizozemskem a České republiky se Slovenskem. Zmíněné konfigurace byly porovnány s aktuální konfigurací obchodních zón (označované jako „status quo“).

Jednotlivé konfigurace obchodních zón. Zdroj: ENTSO-E – FIRST EDITION OF THE BIDDING ZONE REVIEW

Alternativní přístup pro vymezení obchodních zón využívá akademické modely k určení hranic zón na základě výpočtu cen v jednotlivých uzlech soustavy. Uzly s nejvíce podobnými cenami jsou seskupeny do zón. Nicméně v průběhu analýzy bylo zjištěno, že ceny uzlů stanovené v tomto přehledu byly výrazně ovlivněny lokálními přetíženími na vedeních s napěťovou hladinou 220 kV. Výsledné shlukování vedlo k roztříštěnosti zón podél těchto přetížení. Země, které byly nejvíce ovlivněny přetíženími, byly touto metodou rozděleny do několika zón, zatímco ostatní oblasti zůstaly nedotčeny.

Aby bylo dosaženo realističtější celkové konfigurace, výsledky seskupování byly následně upraveny. Navzdory této úpravě nebyly získané uzlové ceny a konfigurace zón založené na tomto modelu považovány za dostatečně realistické a robustní pro použití v aktuální studii. Tento přístup bude dle ENTSO-E dále zkoumán pro potenciální využití v budoucích výzkumech nabídkových zón.

Závěry studie

Výsledky studie potvrzují zřejmý fakt, že ve srovnání se status quo jsou konfigurace rozdělující obchodní zóny lepší a konfigurace spojující zóny horší z hlediska kritérií týkajících se provozní bezpečnosti. To je způsobeno klesající potřebou nápravných opatření, jako je například redispečink, a klesající četností přetížení. Snižování velikosti zón zvyšuje expozici účastníků trhu vůči omezením sítě, neboť obchodování se sousedními zónami vyžaduje jejich konkurenční boj v získávání přístupu k omezeným přenosovým kapacitám.

Studie rovněž potvrzuje další ze zřejmých faktů, že rozsáhlejší zóny jsou lepší a rozdělené zóny jsou horší ve srovnání se status quo v kritériích týkajících se likvidity trhu a tržní koncentrace. Vzhledem k tomu, že obchod bez omezení je možný ve větší zeměpisné oblasti, zvyšuje se schopnost účastníků trhu nalézt protistrany k provedení obchodu. To má pozitivní vliv na hospodářskou soutěž.

V případě dalších hodnotících kritérií již nelze vyvodit takto jasné závěry mezi pozitivními a negativními účinky jednotlivých konfigurací.

Konečně je třeba zdůraznit, že jakákoli změna obchodních zón představuje další náklady spojené se změnou struktury trhu a všech podpůrných systémů. Tyto náklady musí být zohledněny při vypracovávání rozhodnutí o zachování nebo změně konfigurace obchodních zón.

Vyhodnocení jednotlivých konfigurací obchodních zón.
(+) lepíš než současná konfigurace (status quo);
(0) žádný významný rozdíl ve srovnání se status quo, nebo posouzení dopadů není možné
(-) horší než status quo
Zdroj: ENTSO-E – FIRST EDITION OF THE BIDDING ZONE REVIEW