Domů
Elektřina
Evropská komise přijala zpřísněné emisní limity, platit začnou od poloviny roku 2021
Elektrárny Opatovice

Evropská komise přijala zpřísněné emisní limity, platit začnou od poloviny roku 2021

Evropská komise přijala 30. července zpřísněné emisní limity pro velká spalovací zařízení s jmenovitým tepelným příkonem nad 50 MWt. Nové standardy, které budou elektrárny a teplárny muset plnit od poloviny roku 2021, budou mít dopad na ČEZ, EPH i řadu českých tepláren

Evropská komise přijala 30. července zpřísněné emisní limity pro velká spalovací zařízení a v průběhu srpna má být v oficiálním věstníku EU publikováno prováděcí rozhodnutí Komise. Požadavky z tohoto rozhodnutí budou členské státy povinny promítnout do čtyř let do takzvaných integrovaných povolení jednotlivých spalovacích zařízení.

Zpřísněné emisní standardy, které se v EU dotknou zhruba 3 500 spalovacích zařízení, byly vytvářeny několik let za intenzivní spolupráce členských států EU, zástupců průmyslu a enviromentálních nevládních neziskových organizací.

„Komise dnes učinila krok v boji proti znečišťování z velkých spalovacích zařízení, jako jsou elektrárny a teplárny, která jsou zodpovědná za zhruba jednu třetinu všech znečišťujících látek v ovzduší z průmyslu. Více než 30 % občanů EU je vystaveno znečištění ovzduší nad limity EU a znečištění ovzduší zůstává největší enviromentální příčinou předčasných úmrtí v EU vedoucí k více než 400 000 těchto úmrtí ročně,“ uvedla komise v tiskové zprávě.

Zpřísnění limitů ohrozí provedené investice v teplárenství

Zástupci českých tepláren již dříve uvedli, že zpřísnění emisních limitů ohrozí provedené investice cílené na vyhovění emisním limitům stanoveným v Příloze v evropské Směrnici 2010/75/EU o průmyslových emisích. Tyto limity vstoupily v platnost k 1. lednu 2016, avšak díky Přechodnému národnímu plánu České republiky byla posunuta jejich aplikace na většinu dotčených zdrojů v ČR až na 1. červenec 2020.

Podle Teplárenského sdružení si uvedené zpřísnění emisních limitů vyžádá navýšení investic do odsíření o 100 až 200 % oproti původně navrženým hodnotám. Všechna opatření k ekologizaci výroby v ČR vyčísluje Teplárenské sdružení na cca 44 miliard Kč.

„Nové emisní standardy se z hlediska provozní ekonomiky dotknou v podstatě všech zdrojů využívajících uhlí. Vybrané zdroje s nejmodernějšími systémy čištění spalin zvládnou plnit nové emisní limity prostřednictvím zvýšené spotřeby aditiv, což se pochopitelně promítne do růstu provozních nákladů. U většiny zdrojů v ČR bude nicméně potřeba provést další investiční opatření pro dosažení požadovaných emisních limitů,“ řekl v květnu Michal Kubíček, projektový manažer v poradenské společnosti Euroenergy.

Kubíček dodal, že již směrnice o průmyslových emisích zavedla takové standardy, které postupně přispějí k dosažení vysoké úrovně ochrany ovzduší.

„Nové požadavky na emise stanovené v referenčním dokumentu o nejlepších dostupných technikách (BAT) již povedou k nepřiměřeným nákladům ve vztahu k jejich přínosům pro oblast ochrany ovzduší. Vyjma ekonomických dopadů je ale třeba vnímat i další aspekty. Dodržování požadovaných emisních limitů bude pro zdroje problematické již při ustáleném provozu. Takto striktní požadavky na emise ale mohou vyloučit provoz kotelny v režimu dynamických změn výkonu a mohou tedy zamezit uplatnění elektrického výkonu zdroje pro poskytování podpůrných služeb. Nové emisní limity proto představují dopady (až likvidační) nejen pro teplárenství ČR, ale i možné ohrožení budoucího bezpečného a spolehlivého chodu elektrizační soustavy,“ řekl Kubíček.

Úvodní fotografie: Elektrárna Opatovice

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(10)
Petr Hariprasad Hajič
12. srpen 2017, 21:56

Tyto zpřísněné emisní normy jsou jednoznačně na místě. Kvalita vzduchu je důležitější než ekonomická prosperita výrobců elektřiny. Pánové, přestaňte brečet, přestaňte si vymiňovat výjimky a začněte hledat oboustranně výhodná řešení, která jsou opravdu prospěšná pro společnost a nejen pro vaši kapsu.

Martin Hájek
14. srpen 2017, 22:27

Elektrárny a teplárny mezi lety 2014 a 2020 sníží svoje emise síry a NOx o více než 50 % a prachu v desítkách procent. Ukažte mi, prosím, jediný další segment, který tak radikálně snižuje emise a investuje k tomu tak obrovské částky. Možná ještě ocelářství.

Ondřej
19. červen 2018, 13:54

Prosím Vás,

máte zde někde detailní přehled těch zmiňovaných ZPŘÍSNĚNÝCH EMISNÍCH LIMITŮ? Myslím pro jednotlivé výkony v mg/Nm3?

Nikde se mi je nepodařilo dohledat...

Jan Budín
19. červen 2018, 19:45
Jan Veselý
8. srpen 2017, 11:19

Fňuk, fňuk, tyhle kecy poslouchám při různých příležitostech celý život. Je to jak v té pohádce, už jim nevěřím.

Martin Hájek
8. srpen 2017, 12:49

Pár faktů. Ty BATy prošly v příslušném výboru o 0,14 % hlasů proto, že Evropská komise uplatila zvláštní výjimkou pro zdroje znečištění na ostrovech Řecko (mimochodem v rozporu s pravidly jak příslušného výboru, tak celé procedury přijímání BAT). V Evropě momentálně není zdroj na uhlí, který by všechny požadavky splňoval. Přitom se má jednat o BAT, tedy nejlepší DOSTUPNOU technologii. Tedy takovou, kterou si lze bez problémů na trhu pořídit. Evropská komise při přijímání předpisu porušila několik procesních pravidel a navíc překročila zmocnění dané směrnicí o průmyslových emisích. Někdo moc chce, aby EU odebírala více plynu.

Až Evropský soudní dvůr nám zřejmě řekne, jestli to bylo jen fňukání a nebo Evropská komise porušila pravidla a překročila své pravomoci. Myslím, že dostane na stůl slušný balík žalob.

Jan Veselý
8. srpen 2017, 13:25

Lobbisté selhali, teď zkusíme právníky. Jestli selžou právníci, asi nám fakt nezbude než zaplatit techniky, aby to udělali. :-)

Jo, a BAT není nejlepší dostupná technologie.

Martin Hájek
8. srpen 2017, 18:04

Níže pro Vaší informaci definice ze směrnice o průmyslových emisích, je asi zbytečné o ní diskutovat.

„nejlepšími dostupnými technikami“ nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje činností a jejich provozních metod dokládající praktickou vhodnost určité techniky jako základu pro stanovení mezních hodnot emisí a dalších podmínek povolení, jejichž smyslem je předejít vzniku emisí, nebo pokud to není proveditelné, tyto emise omezit, a zabránit tak nepříznivým dopadům na životní prostředí jako celek, přičemž

a) „technikami“ se rozumí jak používaná technologie, tak způsob, jakým je zařízení navrženo, budováno, udržováno, provozováno a vyřazováno z činnosti;

b) „dostupnými“ technikami se rozumějí techniky, které byly vyvinuty v měřítku umožňujícím jejich zavedení v  příslušném průmyslovém odvětví za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek s ohledem na náklady a přínosy, bez ohledu na to, zda jsou tyto techniky v dotyčném členském státě používány či vyráběny, pokud jsou provozovateli za rozumných podmínek dostupné;

c) „nejlepšími“ technikami se rozumějí techniky nejúčinnější z hlediska dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku;

Není důvod plnit něco, co legislativa neukládá, Evropská komise je úřad jako každý jiný, musí se řídit legislativou EU a pohybovat se v jejích mezích. Myslím, že ani Vy byste ve svém podnikání nechtěl, aby na Vás nějaký úředník aplikoval požadavky, které nemají oporu v legislativě, pane Veselý. Tedy pokud podnikáte, nevím, čím se přesně živíte.

Jan Veselý
13. srpen 2017, 13:06

Konečně správně, za "nejlepší dostupné technologie" se u nás vyhazuje od zkoušky (stejně jako za čističky odpadních vod a haldy). A parametry emisí určené BAT, resp. BREF se vcelku často daří překonávat. To třeba platí pro některé části ostravského ArcelorMittalu nebo TŽ.

C
8. srpen 2017, 18:40

Tady bych spíš tentokrát souhlasil s panem Hájkem, chování evropských orgánů mnohdy překračuje jejich pravomoci, nebo je na hraně, toto by mohl být jeden z těch případů. Na druhou stranu se mělo více tlačit na plnění limitů, které byly schváleny v minulosti.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se