Domů
Elektřina
Nová tarifní struktura ERÚ: Platba za elektřinu dle jističe
Nová tarifní struktura, ceny elektřiny

Nová tarifní struktura ERÚ: Platba za elektřinu dle jističe

Energetický regulační úřad (ERÚ) připravuje Českou republiku na nové tarify elektřiny, které mají být přijaty pro rok 2017. Nová tarifní struktura se dotkne prakticky všech účastníků trhu s elektřinou. Hlavní změnou je platba za jistič, se kterou část veřejnosti nesouhlasí, protože se obává zvýšení cen elektřiny.

Rozšiřování výstavby decentralizovaných zdrojů energie vede podle úřadu k situaci, kdy jedna skupina spotřebitelů bez vlastních výroben křížově dotuje skupinu druhou, která část své spotřeby sama pokrývá. Zároveň má změna tarifní struktury ČR přiblížit ostatním státům EU, kde se fixní položky regulované části platby podílejí na koncové ceně elektřiny značně více než u nás.

Pro snadnější orientaci jsme připravili hlavní body textu:

Snaha o transparentnější systém

Deklarovanou hlavní snahou ERÚ je to, aby jednotlivé regulované složky ceny odpovídajícím způsobem odrážely strukturu nákladů na provoz, obnovu a rozvoj sítí v závislosti na požadavcích zákazníků na služby sítí. Má vést zákazníky k uhrazení těch nákladů, které svými požadavky a chováním vyvolali.

„(Současná tarifní struktura)…nevede k racionalizaci požadavků zákazníků a tím zvyšuje neúměrně náklady systému (rezervovaný příkon zákazníků na VVN a VN je dvojnásobný oproti skutečné velikosti odběrů).“
Ondřej Touš, ředitel odboru elektroenergetiky ERÚ

Protože se jedná o komplikovanější problematiku, rozdělili jsme pro Vás dnešní článek na dva. V tomto díle si konkrétně představíme změny, které ERÚ plánuje zavést a v následujícím pak na modelových příkladech ukážeme, co tyto změny udělají s našimi účty za elektřinu.

Hlavní změnou jsou platby za jistič

oez.cz

Asi nejdiskutovanější změnou nového systému plateb je změna struktury poplatků za složku ceny služeb přenosové soustavy a ceny služeb distribuční soustavy. Zmenšit se má velikost plateb závislých na objemu odebrané elektřiny a zvýšit naopak stále regulační platby, tedy cena za rezervovaný příkon či jistič.

ERÚ operuje se dvěma stěžejními argumenty:

 • Rezervovaný příkon u zákazníků na velmi vysokém napětí (VVN) a vysokém napěti (VN) či velikost jističů u spotřebitelů na nízkém napětí (NN) je značně naddimenzována. To je spojeno s dodatečnými náklady pro distribuční a přenosovou soustavu, jelikož ty musí být připraveny na vyšší zatížení, než je reálné.
 • Současná tarifní struktura (STS) zvýhodňuje zákazníky s vnořenou výrobou na úkor ostatních spotřebitelů.

ERÚ zároveň udává, že se objem vybraných poplatků touto změnou nezvýší, dojde pouze k přenesení části nákladů z jedné části spotřebitelů na jiné. K dispozici je prozatím kalkulátor, s jehož pomocí může každý zjistit, jak s jeho účty za elektřinu změna tarifů zahýbá.

Kdo vlastně na platbě za elektřinu ušetří?

Podle prvních komentářů to nicméně vypadá, že bude existovat velká skupina lidí, která na změnách prodělá a možná ne zcela vlastní vinou.

Pohoršit si tak mají šetřivé rodiny s efektivními spotřebiči a nízkou spotřebou, díky zvýšení fixní položky regulované části ceny elektřiny. Snížení poplatku za spotřebovanou megawatthodinu elektřiny může také vést k plýtvání, vytrácí se zde motivace šetřit.

Majitelé víkendových domů či chat také nebudou nadšeni. Často totiž mají zabudovaný silnější, trojfázový jistič, tak aby utáhl zapojení i několika náročnější spotřebičů dohromady. Naopak jejich spotřeba energie je nízká, tudíž i v tomto případě dojde k výraznému nárůstu poplatků.

Speciální kategorií jsou poté odběratelé, jenž si pořídili decentralizovaný zdroj energie, a proti kterým je vlastně novelizovaný systém plateb za elektřinu z části namířen. ERÚ mluví o „free ridingu“, tedy situaci, kde malovýrobci platí o poznání méně za regulované ceny, než jejich sousedé bez vlastního zdroje (například solárních panelů na střeše) přesto, že jsou oba zákazníci na centrální síti, byť rozdílně, závislí. Pravdou nicméně zůstává, že se nyní investiční logika do decentralizovaných zdrojů značně promění, finanční úspora totiž probíhá ve snížení spotřeby elektřiny, ne obejití poplatku za jistič.

Zajímavé bude i to, jak si nový systém plateb poradí s integrací elektromobilů, které obvykle vyžadují instalaci silného jističe.

Na druhou stranu ERÚ otevřelo připomínkové řízení, kde je možné přispívat do 31. května 2016 a proklamuje, že „sociální rozměr“ celé změny a některé tarify mohou být v jeho rámci upraveny.

„Snažíme se naopak spotřebitele do budoucna chránit a umožnit jim bezpečné dodávky za přijatelnou cenu i v případě, kdy bude klesat spotřeba a cena za jednotku distribuce by tak na kWh výrazně rostla. Více peněz se na distribuci nebude vybírat, celkový „balík“ bude stejný jako nyní.“
Ondřej Touš, ředitel odboru elektroenergetiky ERÚ

bmw i3 nabíjení

Hlavní změny tarifů elektřiny krok za krokem

Úprava rozdělení nákladů

Jak je již uvedeno výše, jednou z hlavních změn je úprava rozdělení nákladů provozovatelů soustav mezi stálou a proměnnou složkou ceny služeb přenosové soustavy a ceny služeb distribuční soustavy. Zvětšit se mají stálé regulované platby (cena za rezervovaný příkon či cena za jistič) a zmenšit velikost plateb závislých na objemu odebrané elektřiny.

Vyčlenění nového poplatku a změna z kapacity na příkon

Ze současné fixní ceny vázané na výkonový požadavek zákazníka bude osamostatněna cena za místo připojení. Tato cena má za účel pokrýt náklady provozovatele přenosové a distribuční soustavy spojené s měřením, odečty a fakturací spotřeby elektřiny a náklady na pořízení a údržbu měřících zařízení.

Nová tarifní sktruktura je u ceny zajištění distribuce elektřiny na hladinách VVN a VN a na hladině NN totožná (jen její výše se u jednotlivých tarifů určuje rozlišně). Tedy platba za rezervovanou kapacitu distribuční sítě a platba za rezervovanou kapacitu se nahrazuje platbou za rezervovaný příkon.

Cena zajištění distribuce elektřiny se tak bude skládat ze tří složek:

 • Cena za rezervovaný příkon v Kč/MW
 • Cena za místo připojení (nezávislá na velikosti rezervovaného příkonu) v Kč/místo připojení/měsíc
 • Cena za použití sítí distribuční soustavy v Kč/MWh, vztažená na odebrané množství elektřiny

Pro domácnosti i u podnikatelského maloodběru nadále zůstávají zachovány dvoutarifní sazby – nízký tarif (NT) a vysoký tarif (VT). Cenové rozdíly mezi nimi se však mají zmenšit.

Cena za systémové služby se mění z platby vázané na množství odebrané elektřiny (99,71 Kč/MWh pro rok 2016) na platbu vázanou na rezervovaný příkon (popř. na velikost hlavního jističe u hladiny nízkého napětí).

Podporované zdroje energie

Do konce roku 2015 byl poplatek na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie odvislý od množství odebrané elektřiny, a to ve výši 495 Kč/MWh. Již od 1. ledna 2016 je však nově poplatek vztažen na rezervovaný příkon.

Výše platby za dané fakturační období je nicméně nadále omezena tak, že zákazník zaplatí maximálně částku danou součinem 495 Kč/MWh a množstvím odebrané elektřiny. Žádný zákazník tak nezaplatí za odebranou megawatthodinu více, než podle předcházejícího tarifního systému.

Snížení počtu tarifních sazeb na hladině nízkého napětí

U zákazníků kategorie „podnikatelský maloodběr“ dochází ke snížení počtu sazeb ze 13 na 7, u kategorie „domácnost“ z 10 na 5. Tabulka je uvedena dále v článku.

Nová sazba pro odběry s neblokovanou spotřebou

Na hladině nízkého napětí se nově zavádí distribuční sazba, která umožní obchodníkům nabízet elektřinu ve dvou tarifech (VT a NT) i pro ty zákazníky, kteří nemají řízené spotřebiče nutné pro přiznání stávajících dvoutarifních sazeb (vytápění nebo zařízení pro ohřev vody elektřinou).

Výsledný úsporný efekt má tak záviset pouze na nabídce cen ze strany obchodníků a na samotném zákazníkovi – čím více své spotřeby přenese do NT, tím více ušetří.

Konkrétně bude u kategorie „podnikatelský maloodběr“ (nová sazba D2Bc) doba NT 20 hodin se dvěma přerušeními pásmem VT v ranní a večerní špičce pro každý den v týdnu.

U kategorie „domácnosti“ (nová sazba D2Bd) bude doba NT taktéž 20 hodin se dvěma přerušeními pásmem VT v ranní a večerní špičce pro každý pracovní cen v týdnu a celý víkend.

Dopady změn tarifů na účastníky trhu s elektřinou

vypínač

Odběratelé elektřiny

ERÚ předpokládá, že v celkové sumě zákazníci zaplatí za služby placené prostřednictvím regulovaných cen stejně jako doposud, protože způsob výpočtu tzv. povolených výnosů a nákladů na ztráty, na němž jsou regulované ceny založeny, se nemění.

Dojde však ke změně v rozložení cenového zatížení mezi zákaznickými skupinami. Více než doposud tak mají zaplatit spotřebitelé s nevhodně zvoleným rezervovaným příkonem vzhledem k výši jejich odběru (tj. případy, kdy je rezervovaný příkon jen zřídka využíván v blízkosti své maximální kapacity).

Podle ERÚ budou hodnoty ročního využití rezervovaného příkonu menší než 100 hodin (podíl roční spotřeby elektřiny v kWh a rezervovaného příkonu v kW) znamenat zvýšení plateb. Naopak úspory mají dosáhnout ti, u kterých bude tato hodnota větší než 500 hodin. Snahou úřadu je, aby zvýšení či snížení plateb pro jednotlivé zákazníky nebylo příliš markantní.

Struktura změn je stejná pro všechny hlavní spotřebitelské skupiny, avšak u zákazníků na hladině nízkého napětí dochází od ledna 2017 k restrukturalizaci tarifních sazeb a automatickému převodu zákazníků.

Níže jsou shrnuty dodatečné připomínky a fakta související s touto změnou:

 • Pravděpodobná je změna v neregulované části ceny elektřiny, zejména u sazeb C35d, C55d, C56d, D35d, D55d, D56d.
 • Ačkoliv zákazník bude převeden do nové tarifní sazby automaticky, může si zvolit i jinou sazbu, pro niž bude splňovat stanovené podmínky. K usnadnění takového rozhodnutí má pomoci cenový kalkulátor.
 • ERÚ apeluje na spotřebitele, aby prověřili, zda jejich hlavních jistič nemá s ohledem na instalované spotřebiče příliš velkou hodnotu (cena za instalovaný příkon se totiž zvyšuje).
 • Ruší se tzv. víkendová sazba, zákazníci budou automaticky převedení na jednotarifní sazbu. Případnou vhodnou náhradou má být dvoutarifní sazba s neblokovou spotřebou elektřiny (D2Bd).
 • Zákazníci s dvoutarifní sazbou s blokováním spotřeby dosáhnou na regulované ceny této sazby pouze v případě dosažení stanoveného minimálního podílu odběru elektřiny v NT na celkovém odebraném množství (je možno je zjistit pomocí kalkulátoru). V případě nesplnění této podmínky budou zákazníkovi účtovány regulované ceny jako u jednotarifní sazby.
 • Nová cena za místo připojení bude výrazně vyšší u spotřebitelů, kteří mají zároveň instalovanou výrobnu energie nad 10 kW.
 • Cena za systémové služby bude nově vázaná na velikost hlavního jističe, ne na množství odebrané elektřiny, jak tomu bylo doposud.
 • ERÚ informuje zákazníky o tom, že mají možnost v předstihu v průběhu roku 2016 srovnat výši plateb v novém tarifním systému se současným systémem pomocí cenové kalkulačky.

Výrobci elektrické energie

Solární elektrárny na střeše

Výrobci elektřiny neplatí regulované ceny za dodávku elektřiny do elektrizační soustavy, tedy neplatí za rezervovaný výkon. Naopak platí za hodnotu rezervovaného příkonu, který se (na požádání výrobce) může snížit o hodnotu příkonu pro vlastní spotřebu.

Dovolené snížení příkonu se u jednotlivých technologií liší:

 • 0,01 % z instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren na hladinách velmi vysokého a vysokého napětí a 0 % na hladině nízkého napětí,
 • 1 % z instalovaného výkonu vodníchvětrných elektráren,
 • 5 % z instalovaného výkonu plynových elektráren (paroplynové a spalovací, mimo bioplyn),
 • 6 % z instalovaného výkonu jaderných elektráren,
 • 10 % z instalovaného výkonu výroben ostatních typů.

Výrobci elektřiny tak platí za:

 • Cenu za rezervovaný příkon, která může být případně snížená o hodnotu příkonu pro technologickou vlastní spotřebu (v mezním případě nemusí platit nic, protože veškerý oběr je pro technologickou vlastní spotřebu).
 • Cenu za systémové služby podle hodnoty rezervovaného příkonu se stejnou logikou jako výše.
 • Cenu za místo připojení a za použití sítí.

Hodnota rezervovaného příkonu se dá dále snížit pod hodnotu hlavního jističe, pokud má zákazník na hladině nízkého napětí výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem 10 kW a více. V jeho odběrném místě ale musí být osazeno zařízení, které je schopné vyhodnocovat průběhy obou směrů toků elektřiny. Sjednaná hodnota příkonu bude vyhodnocována na základě měření a její překročení bude penalizováno.

Pokud je výrobce elektřiny současně zákazníkem, tj. pokud poměr hodnoty instalovaného výkonu k hodnotě rezervovaného příkonu je menší než 5, nemá právo na snížení hodnoty rezervovaného příkonu z titulu technologické vlastní spotřeby (platí pro všechny napěťové hladiny).

V případě odstávky může výrobce elektřiny požádat o navýšení hodnoty svého rezervovaného příkonu na dobu odstávky o část příkonu pro technologickou vlastní spotřebu, aby se vyhnul sankcím za překročení rezervovaného příkonu.

Obchodníci s elektřinou

Se zavedením nové tarifní struktury budou obchodníci s elektřinou muset upravit své systémy pro informování zákazníků a fakturační systémy. Dále budou muset upravit ceníky a provést úpravy v komunikaci se zákazníky, což zahrnuje přikládání přílohy k fakturám vysvětlující změny tarifní struktury a způsobu fakturace.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(12)
Richard Šurek
1. únor 2016, 10:33

Je to hodně rozporuplné. Nepoměr mezi paušální platbou za jistič a odebranou elektřinou je obrovský. Nedokážu si představit, že příjmy z paušálních poplatků za distribuci povedou k výstavbě nové site VN-TR-NN např. u chatové oblasti, kde si všichni chataři ponechají hlavní jistič 3x25A .

Vlastimil Kalas
19. únor 2016, 14:22

Viz výše - uznání předsedkyni ERU.

Josef Balík
19. únor 2016, 19:36

Zdravím všechny. Tak se domluvme a využijme jednou nebo vícekrát kapacitu svých jističů, vždyť si za ně

platíme! Výsledkem bude zaručený black-out. Např na naší ulici je ca 30domů, úsekové pojistky 160A!

Minimálně 10 domů má jistič 3x25A. Ptám se ,kde je ten rezervovaný příkon? Rozvody nejsou dimenzovány

ani na 50% odběru/ předpokládaného/

Jan Dolejš
21. únor 2016, 15:26

Dobrý den, bydlím v panelovém bytu , kde jsem se snažil ušetřit na spotřebě (Led osvětlení, úsporné spotřebiče ). Když jsem zadal spotřebu do Vašeho kalkulátoru na větší platbu za jistič, mám nárůst ceny 22,16%. Skoro každý byt je vybaven hlavním jističem 3x25A. Píšete, že si máme nechat snížit jistič , ale za každou A. se platí 500,-Kč, takže na 3x20 vyhodím z okna 2500,-Kč. Je to pěkný podvod na malých odberatelích.

Ladislav Hájek
23. únor 2016, 00:25

Tomu panu analytikovi, který toto navrhnul s důvodem že aby si chataři rozmysleli zda budou mít 3x25 nebo 3x10A a aby řezali dřevo na topnou sezonu ruční elektrickou pilou ...hmmm tak na to ten chatař ty pily uvaří minimálně 4, ptotože to není stavěné na trvalou zátěž jako cirkulární pila.. nevím v tomto státě se lidi honěj na to aby kupovaly A+++ a LED osvětlení atd...očividně s tím klesly zisky tak je třeba šlápnout na krk, ale řešit to dle jističů? Vážení síla jističe není vázána z pohledu SI tabulky k celkové spotřebě ale k okamžitému odběru /s .

Výsledek této novely? U mě to bude:

- opětovný návrat k halogenovým svítidlům místo LED

- nebudu se srát s výběrem A++ ale pujdu po B

protože jinak se ta spotřeba naplnit nedá

v současné době tato novela mi nabízí s mou spotřebou za rok navíc cca 1500 CZK, no tak co se budu srat s usporou, kdyz to stejne zaplatim a jinak energii prodava CZ do zahranici za zlomek ceny...Ve finale me je to up ici jestli dam za rok 10 nebo 15 litru za elektriku ale chci si to uzit ne ze me nekdo bude mrdat podle toho jestli pred hodinama mam 10/16 nebo 25A :-)))

Adam Hájek
24. leden 2017, 10:59

Tak nějak to dopadne, já tak letos budu řešit plyn a elektřinu taky . Kdo chce šetřit, musí bydlet v jiné zemi než je " česko" ...

Aleš Fifka
29. leden 2016, 15:36

Spočítejte si sami, na kolik ERÚ po předchozí dohodě cení "drzost" připojení k veřejné síti. Prostě si zvolte jistič a zadejte roční spotřebu 0 kWh. A pak něco uvidíte.

Tvrdím, že distributor z předchozích období VELMI DOBŘE zná ta odběrná místa, jejichž spotřeba se limitně blíží nule. Pro čtenáře s malou obrazotvorností uvedu příklad: rekreační zahrádka nebo garáž. Ne nutně vždy a každá, ale většinou ano. Mají nás změřené, znají nás.

A na ty hází břemeno předchozích tunelů české energetiky.

Tak jsem si "nezávislost" ERÚ nepředstavoval. Jde naopak o závislost nebo spiknutí ERÚ+ČEZ+E-ON proti občanům.

energetik
29. leden 2016, 16:28

A co nikde neevidovaná FVE výrobna 12,5kW z roku 2010 energeticky spojená s distribuční sítí, dodávající veškerou energii do "technologické spotřeby". Přihlásit a platit veškeré absurdnosti a daně nebo ji dále tajit?

energetik
29. leden 2016, 16:31

Někteří obchodníci již dávno nabízejí hodinové tarify i pro maloodběratele, jestli už to nebude možné tak je to velký krok zpět.

Pavel
30. leden 2016, 23:06

Doporučuji přečíst si a poslechnout: http://www.rozhlas.cz/plus/interviewplus/_zprava/alena-vitaskova-vybirali-penize-na-moji-likvidaci--1576326 .Už mně to docvaklo a doufám, že chamtivost několika šikovných občanů České republiky před rokem 2013 se nepromítne do ceny elektřiny.

Zaruba Bohumil
5. únor 2016, 20:38

1/Když si někdo cokoliv pořídí, měl by znát, jaké to bude mít následky !

2/Instalace hl. jističů byly pořizovány většinou v době totality. Jestliže si myslíte, že tenkrát byly všechny kapacity k dispozici, tak si tu dobu značně idealizujete. Dlouhodobá spotřeba je u každé domácnosti sledovaná a dodavatel proudu ví dobře proč tento návrh vznikl.

3/Je to ale geniální nápad - gratuluji.

4/Doufám, že na něco podobného nepřijdou na př. vodárny a nebudou počítat vodné/stočné podle počtu kohoutků v domácnosti, koupelně, zahradě.

Myslím, že by mně to po této skutečnosti nepřekvapilo.

5/Pokud u svého nápadu zůstanete, zajistěte výměnu příslušných jističů u každého BEZPLATNĚ.

Vlastimil Kalas
19. únor 2016, 14:11

Sledoval jsem včera večer pořad Michaely Jílkové. Byl jsem znechucen argumentací zástupců

společností přenosové soustavy. Jim jde jen o maximalizaci zisku pro zahraniční akcionáře na

úkor obyčejných občanů České republiky. Naopak uznání vyjadřuji předsedkyni ERU paní

Vitázkové, která podle závěrečného vyjádření k diskuzi hodlá hájit zájmy nízkopříjmových

občanů starší generace - důchodců, kteří na svých zahradách dlouhodobě používají elektrický

proud, kdy jim při připojení byly instalovány jističe českou energetickou společností.

19. 2. 2016 Vlastimil Kalas

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se