Nová tarifní struktura ERÚ: Platba za elektřinu dle jističe

DomůElektřinaNová tarifní struktura ERÚ: Platba za elektřinu dle jističe

Energetický regulační úřad (ERÚ) připravuje Českou republiku na nové tarify elektřiny, které mají být přijaty pro rok 2017. Nová tarifní struktura se dotkne prakticky všech účastníků trhu s elektřinou. Hlavní změnou je platba za jistič, se kterou část veřejnosti nesouhlasí, protože se obává zvýšení cen elektřiny.

Rozšiřování výstavby decentralizovaných zdrojů energie vede podle úřadu k situaci, kdy jedna skupina spotřebitelů bez vlastních výroben křížově dotuje skupinu druhou, která část své spotřeby sama pokrývá. Zároveň má změna tarifní struktury ČR přiblížit ostatním státům EU, kde se fixní položky regulované části platby podílejí na koncové ceně elektřiny značně více než u nás.

Pro snadnější orientaci jsme připravili hlavní body textu:

Snaha o transparentnější systém

Deklarovanou hlavní snahou ERÚ je to, aby jednotlivé regulované složky ceny odpovídajícím způsobem odrážely strukturu nákladů na provoz, obnovu a rozvoj sítí v závislosti na požadavcích zákazníků na služby sítí. Má vést zákazníky k uhrazení těch nákladů, které svými požadavky a chováním vyvolali.

„(Současná tarifní struktura)…nevede k racionalizaci požadavků zákazníků a tím zvyšuje neúměrně náklady systému (rezervovaný příkon zákazníků na VVN a VN je dvojnásobný oproti skutečné velikosti odběrů).“
Ondřej Touš, ředitel odboru elektroenergetiky ERÚ

Protože se jedná o komplikovanější problematiku, rozdělili jsme pro Vás dnešní článek na dva. V tomto díle si konkrétně představíme změny, které ERÚ plánuje zavést a v následujícím pak na modelových příkladech ukážeme, co tyto změny udělají s našimi účty za elektřinu.

Hlavní změnou jsou platby za jistič

Asi nejdiskutovanější změnou nového systému plateb je změna struktury poplatků za složku ceny služeb přenosové soustavy a ceny služeb distribuční soustavy. Zmenšit se má velikost plateb závislých na objemu odebrané elektřiny a zvýšit naopak stále regulační platby, tedy cena za rezervovaný příkon či jistič.

ERÚ operuje se dvěma stěžejními argumenty:

 • Rezervovaný příkon u zákazníků na velmi vysokém napětí (VVN) a vysokém napěti (VN) či velikost jističů u spotřebitelů na nízkém napětí (NN) je značně naddimenzována. To je spojeno s dodatečnými náklady pro distribuční a přenosovou soustavu, jelikož ty musí být připraveny na vyšší zatížení, než je reálné.
 • Současná tarifní struktura (STS) zvýhodňuje zákazníky s vnořenou výrobou na úkor ostatních spotřebitelů.

ERÚ zároveň udává, že se objem vybraných poplatků touto změnou nezvýší, dojde pouze k přenesení části nákladů z jedné části spotřebitelů na jiné. K dispozici je prozatím kalkulátor, s jehož pomocí může každý zjistit, jak s jeho účty za elektřinu změna tarifů zahýbá.

Kdo vlastně na platbě za elektřinu ušetří?

Podle prvních komentářů to nicméně vypadá, že bude existovat velká skupina lidí, která na změnách prodělá a možná ne zcela vlastní vinou.

Pohoršit si tak mají šetřivé rodiny s efektivními spotřebiči a nízkou spotřebou, díky zvýšení fixní položky regulované části ceny elektřiny. Snížení poplatku za spotřebovanou megawatthodinu elektřiny může také vést k plýtvání, vytrácí se zde motivace šetřit.

Majitelé víkendových domů či chat také nebudou nadšeni. Často totiž mají zabudovaný silnější, trojfázový jistič, tak aby utáhl zapojení i několika náročnější spotřebičů dohromady. Naopak jejich spotřeba energie je nízká, tudíž i v tomto případě dojde k výraznému nárůstu poplatků.

Speciální kategorií jsou poté odběratelé, jenž si pořídili decentralizovaný zdroj energie, a proti kterým je vlastně novelizovaný systém plateb za elektřinu z části namířen. ERÚ mluví o „free ridingu“, tedy situaci, kde malovýrobci platí o poznání méně za regulované ceny, než jejich sousedé bez vlastního zdroje (například solárních panelů na střeše) přesto, že jsou oba zákazníci na centrální síti, byť rozdílně, závislí. Pravdou nicméně zůstává, že se nyní investiční logika do decentralizovaných zdrojů značně promění, finanční úspora totiž probíhá ve snížení spotřeby elektřiny, ne obejití poplatku za jistič.

Zajímavé bude i to, jak si nový systém plateb poradí s integrací elektromobilů, které obvykle vyžadují instalaci silného jističe.

Na druhou stranu ERÚ otevřelo připomínkové řízení, kde je možné přispívat do 31. května 2016 a proklamuje, že „sociální rozměr“ celé změny a některé tarify mohou být v jeho rámci upraveny.

„Snažíme se naopak spotřebitele do budoucna chránit a umožnit jim bezpečné dodávky za přijatelnou cenu i v případě, kdy bude klesat spotřeba a cena za jednotku distribuce by tak na kWh výrazně rostla. Více peněz se na distribuci nebude vybírat, celkový „balík“ bude stejný jako nyní.“
Ondřej Touš, ředitel odboru elektroenergetiky ERÚ

Hlavní změny tarifů elektřiny krok za krokem

Úprava rozdělení nákladů

Jak je již uvedeno výše, jednou z hlavních změn je úprava rozdělení nákladů provozovatelů soustav mezi stálou a proměnnou složkou ceny služeb přenosové soustavy a ceny služeb distribuční soustavy. Zvětšit se mají stálé regulované platby (cena za rezervovaný příkon či cena za jistič) a zmenšit velikost plateb závislých na objemu odebrané elektřiny.

Vyčlenění nového poplatku a změna z kapacity na příkon

Ze současné fixní ceny vázané na výkonový požadavek zákazníka bude osamostatněna cena za místo připojení. Tato cena má za účel pokrýt náklady provozovatele přenosové a distribuční soustavy spojené s měřením, odečty a fakturací spotřeby elektřiny a náklady na pořízení a údržbu měřících zařízení.

Nová tarifní sktruktura je u ceny zajištění distribuce elektřiny na hladinách VVN a VN a na hladině NN totožná (jen její výše se u jednotlivých tarifů určuje rozlišně). Tedy platba za rezervovanou kapacitu distribuční sítě a platba za rezervovanou kapacitu se nahrazuje platbou za rezervovaný příkon.

Cena zajištění distribuce elektřiny se tak bude skládat ze tří složek:

 • Cena za rezervovaný příkon v Kč/MW
 • Cena za místo připojení (nezávislá na velikosti rezervovaného příkonu) v Kč/místo připojení/měsíc
 • Cena za použití sítí distribuční soustavy v Kč/MWh, vztažená na odebrané množství elektřiny

Pro domácnosti i u podnikatelského maloodběru nadále zůstávají zachovány dvoutarifní sazby – nízký tarif (NT) a vysoký tarif (VT). Cenové rozdíly mezi nimi se však mají zmenšit.

Cena za systémové služby se mění z platby vázané na množství odebrané elektřiny (99,71 Kč/MWh pro rok 2016) na platbu vázanou na rezervovaný příkon (popř. na velikost hlavního jističe u hladiny nízkého napětí).

Podporované zdroje energie

Do konce roku 2015 byl poplatek na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie odvislý od množství odebrané elektřiny, a to ve výši 495 Kč/MWh. Již od 1. ledna 2016 je však nově poplatek vztažen na rezervovaný příkon.

Výše platby za dané fakturační období je nicméně nadále omezena tak, že zákazník zaplatí maximálně částku danou součinem 495 Kč/MWh a množstvím odebrané elektřiny. Žádný zákazník tak nezaplatí za odebranou megawatthodinu více, než podle předcházejícího tarifního systému.

Snížení počtu tarifních sazeb na hladině nízkého napětí

U zákazníků kategorie „podnikatelský maloodběr“ dochází ke snížení počtu sazeb ze 13 na 7, u kategorie „domácnost“ z 10 na 5. Tabulka je uvedena dále v článku.

Nová sazba pro odběry s neblokovanou spotřebou

Na hladině nízkého napětí se nově zavádí distribuční sazba, která umožní obchodníkům nabízet elektřinu ve dvou tarifech (VT a NT) i pro ty zákazníky, kteří nemají řízené spotřebiče nutné pro přiznání stávajících dvoutarifních sazeb (vytápění nebo zařízení pro ohřev vody elektřinou).

Výsledný úsporný efekt má tak záviset pouze na nabídce cen ze strany obchodníků a na samotném zákazníkovi – čím více své spotřeby přenese do NT, tím více ušetří.

Konkrétně bude u kategorie „podnikatelský maloodběr“ (nová sazba D2Bc) doba NT 20 hodin se dvěma přerušeními pásmem VT v ranní a večerní špičce pro každý den v týdnu.

U kategorie „domácnosti“ (nová sazba D2Bd) bude doba NT taktéž 20 hodin se dvěma přerušeními pásmem VT v ranní a večerní špičce pro každý pracovní cen v týdnu a celý víkend.

Dopady změn tarifů na účastníky trhu s elektřinou

Odběratelé elektřiny

ERÚ předpokládá, že v celkové sumě zákazníci zaplatí za služby placené prostřednictvím regulovaných cen stejně jako doposud, protože způsob výpočtu tzv. povolených výnosů a nákladů na ztráty, na němž jsou regulované ceny založeny, se nemění.

Dojde však ke změně v rozložení cenového zatížení mezi zákaznickými skupinami. Více než doposud tak mají zaplatit spotřebitelé s nevhodně zvoleným rezervovaným příkonem vzhledem k výši jejich odběru (tj. případy, kdy je rezervovaný příkon jen zřídka využíván v blízkosti své maximální kapacity).

Podle ERÚ budou hodnoty ročního využití rezervovaného příkonu menší než 100 hodin (podíl roční spotřeby elektřiny v kWh a rezervovaného příkonu v kW) znamenat zvýšení plateb. Naopak úspory mají dosáhnout ti, u kterých bude tato hodnota větší než 500 hodin. Snahou úřadu je, aby zvýšení či snížení plateb pro jednotlivé zákazníky nebylo příliš markantní.

Struktura změn je stejná pro všechny hlavní spotřebitelské skupiny, avšak u zákazníků na hladině nízkého napětí dochází od ledna 2017 k restrukturalizaci tarifních sazeb a automatickému převodu zákazníků.

Níže jsou shrnuty dodatečné připomínky a fakta související s touto změnou:

 • Pravděpodobná je změna v neregulované části ceny elektřiny, zejména u sazeb C35d, C55d, C56d, D35d, D55d, D56d.
 • Ačkoliv zákazník bude převeden do nové tarifní sazby automaticky, může si zvolit i jinou sazbu, pro niž bude splňovat stanovené podmínky. K usnadnění takového rozhodnutí má pomoci cenový kalkulátor.
 • ERÚ apeluje na spotřebitele, aby prověřili, zda jejich hlavních jistič nemá s ohledem na instalované spotřebiče příliš velkou hodnotu (cena za instalovaný příkon se totiž zvyšuje).
 • Ruší se tzv. víkendová sazba, zákazníci budou automaticky převedení na jednotarifní sazbu. Případnou vhodnou náhradou má být dvoutarifní sazba s neblokovou spotřebou elektřiny (D2Bd).
 • Zákazníci s dvoutarifní sazbou s blokováním spotřeby dosáhnou na regulované ceny této sazby pouze v případě dosažení stanoveného minimálního podílu odběru elektřiny v NT na celkovém odebraném množství (je možno je zjistit pomocí kalkulátoru). V případě nesplnění této podmínky budou zákazníkovi účtovány regulované ceny jako u jednotarifní sazby.
 • Nová cena za místo připojení bude výrazně vyšší u spotřebitelů, kteří mají zároveň instalovanou výrobnu energie nad 10 kW.
 • Cena za systémové služby bude nově vázaná na velikost hlavního jističe, ne na množství odebrané elektřiny, jak tomu bylo doposud.
 • ERÚ informuje zákazníky o tom, že mají možnost v předstihu v průběhu roku 2016 srovnat výši plateb v novém tarifním systému se současným systémem pomocí cenové kalkulačky.

Výrobci elektrické energie

Výrobci elektřiny neplatí regulované ceny za dodávku elektřiny do elektrizační soustavy, tedy neplatí za rezervovaný výkon. Naopak platí za hodnotu rezervovaného příkonu, který se (na požádání výrobce) může snížit o hodnotu příkonu pro vlastní spotřebu.

Dovolené snížení příkonu se u jednotlivých technologií liší:

 • 0,01 % z instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren na hladinách velmi vysokého a vysokého napětí a 0 % na hladině nízkého napětí,
 • 1 % z instalovaného výkonu vodních a větrných elektráren,
 • 5 % z instalovaného výkonu plynových elektráren (paroplynové a spalovací, mimo bioplyn),
 • 6 % z instalovaného výkonu jaderných elektráren,
 • 10 % z instalovaného výkonu výroben ostatních typů.

Výrobci elektřiny tak platí za:

 • Cenu za rezervovaný příkon, která může být případně snížená o hodnotu příkonu pro technologickou vlastní spotřebu (v mezním případě nemusí platit nic, protože veškerý oběr je pro technologickou vlastní spotřebu).
 • Cenu za systémové služby podle hodnoty rezervovaného příkonu se stejnou logikou jako výše.
 • Cenu za místo připojení a za použití sítí.

Hodnota rezervovaného příkonu se dá dále snížit pod hodnotu hlavního jističe, pokud má zákazník na hladině nízkého napětí výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem 10 kW a více. V jeho odběrném místě ale musí být osazeno zařízení, které je schopné vyhodnocovat průběhy obou směrů toků elektřiny. Sjednaná hodnota příkonu bude vyhodnocována na základě měření a její překročení bude penalizováno.

Pokud je výrobce elektřiny současně zákazníkem, tj. pokud poměr hodnoty instalovaného výkonu k hodnotě rezervovaného příkonu je menší než 5, nemá právo na snížení hodnoty rezervovaného příkonu z titulu technologické vlastní spotřeby (platí pro všechny napěťové hladiny).

V případě odstávky může výrobce elektřiny požádat o navýšení hodnoty svého rezervovaného příkonu na dobu odstávky o část příkonu pro technologickou vlastní spotřebu, aby se vyhnul sankcím za překročení rezervovaného příkonu.

Obchodníci s elektřinou

Se zavedením nové tarifní struktury budou obchodníci s elektřinou muset upravit své systémy pro informování zákazníků a fakturační systémy. Dále budou muset upravit ceníky a provést úpravy v komunikaci se zákazníky, což zahrnuje přikládání přílohy k fakturám vysvětlující změny tarifní struktury a způsobu fakturace.