Domů
Legislativa ČR
Energetický zákon
Energetický zákon

Energetický zákon

Energetický zákon, v celém znění zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je základní právní normou energetického odvětví, která nabyla účinnost dne 1. 1. 2001. Za dobu své účinnosti prošel významnými novelizacemi, které souvisely především s vývojem celého energetického sektoru a s povinností ČR jako státu EU implementovat do právního řádu předpisy Evropské unie.

Mimo to definuje základní podmínky pro podníkání v energetických odvětích, kterými se pro účely tohoto zákona rozumí elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, a související práva a povinností jednotlivých podnikajících osob.

Zákon je rozdělen v základě na dvě významné části. Jedná se o část obecnou, která je společná všem třem výše jmenovaným energetickým odvětvím, a část zvláštní, ve které jsou jmenovány specifické normy pro každé energetické odvětví zvlášť.

Pro veřejnou správu je klíčové, že energetickým zákonem se zřizuje Energetický regulační úřad. V tomto zákoně jsou zakotveny i základní práva a povinnosti energetického regulačního úřadu k jednotlivým účastníkům trhu a státu.

Obecná část energetického zákona

Obecná část energetického zákona upravuje základní vztahy v energetice, které jsou společně pro všechny tři odvětví energetiky. V obecné části je upraven zejména výkon státní správy a licence pro podníkání v energetických odvětvích.

Jelikož se jedná o základní normu energetického práva, použije se subsidiárně i na právní předpisy, které jsou ve vztahu k energetickému zákonu ve vztahu speciality (lex specialis derogat generali).

Základem pro znění zákona je definice podnikání v energetických odvětvích. V prvé řadě se zákon vyjadřuje k tomu, co je podnikání dle energetického zákona a že podnikání v energetických odvětvích je možné pouze na základě licence. V druhé řadě zákon jmenuje ty obory podníkání v energetických odvětvích, na které není licence vyžadována a které činnosti jsou provozovány ve veřejném zájmu.

 • Podnikáním v energetických odvětvích se dle § 3 energetického zákona rozumí: výroba elektřiny, přenos elektřiny, distribuce elektřiny a obchod s elektřinou, činnosti operátora trhu, výroba plynu, přeprava plynu, distribuce plynu, uskladňování plynu a obchod s plynem a výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie.

Licence

Znění zákona vyžaduje pro podnikání v energetických odvětvích licenci, která je udělována Energetickým regulačním úřadem. Zákon stanoví pro jednotlivé činnosti dobu, na kterou je licence udělena (5 nebo 25 let) a stanoví, které druhy licencí jsou na území ČR výlučné (licence na přenos, přepravu a činnost operátora trhu).

Zákon jmenuje celou řadu podmínek, které je nutné splnit pro udělení licence na podnikání v enrgetice. Vyplývají zejména ze specifik, které s sebou podnikání v energetice nese. Jedná se o obecné podmínky:

 • Dosažení věku 18 let
 • Svéprávnost
 • Bezúhonnost dle ustanovení Energetického zákona
 • Odborná způsobilost nebo ustanovení odpovědného zástupce

Další ze specifických podmínek pro výkon podnikání v elektroenergetice se vztahují k finančním a technickým předpokladům žadatele o licenci. V tomto případě je důvodem zejména o řádný výkon licencované činnosti, který je obecně vyžadován povahou podnikání v energetických odvětvích.

Výkon státní správy v energetických odvětvích

Výkon státní zprávy (§ 15 energetického zákona)  je svěřen Ministerstvu průmyslu a obchodu, Energetickému regulačnímu úřadu a Statní energetické inspekci. Každý ze jmenovaný subjektů má svěřeny jednotlivé pravomoci.

Ministerstvo průmyslu a obchodu působí jako ústřední orgán státní správy pro energetiku a vykonává zejména následující činnosti, které jsou mu svěřeny energetickým zákonem:

 • Udělování autorizací na výstavbu nových výroben elektřiny
 • Zpracování Národního akčního plánu pro energii z obnovitelných zdrojů a Státní energetické koncepce
 • Vydává vyhlašky k provádění zákonů, je-li k tomu zákonem zmocněn
 • a další dle § 16 Energetického zákona

Energetický regulační úřad, zřízený tímto zákonem, je správním úřadem pro výkon regulace v energetice se sídlem v Jihlavě. Jeho hlavní činností plynoucí ze zákona je:

 • Regulace cen v energetice
 • Vydávání vyhlášek na základě zákonného zmocnění
 • Dozor nad vybranými sektory energetického odvětví
 • Udělování a odebírání licencí na podnikání v energetice
 • Předává národní zprávu o stavu elektroenergetiky a plynárenství Komisi
 • a další dle §17 energetického zákona

Státní energetická inspekce je zvlášť upravena v části čtvrté, konkrétně § 92 – § 95.

Zvláštní část energetického zákona

Zvláštní část energetického zákona se dělí na část elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství. Jetliže není řečeno ve zvláštní části něco jiného, užije se na zvláštní část i úprava obecné části.

Elektroenergetika

První část zvláštní části se věnuje elektroenergetice (§ 22- § 54), definuje účastníky trhu s elektřinou, jejich práva a povinnosti a řeší specifické situace, které v elektroenergetice mohou nastat. Mezi takové situace se řadí udělování autorizací, stav nouze a neoprávněná dodávka, odběr, přenos nebo distribuce elektrické energie. Do této části patří mimo jiné i úprava smluv mezi účastníky trhu s elektřinou.

Účastníky trhu s elektřinou podle energetického zákona jsou tyto osoby:

 • výrobci elektřiny (§ 23),
 • provozovatel přenosové soustavy (§ 24),
 • provozovatelé distribučních soustav (§ 25),
 • operátor trhu (§ 20a),
 • obchodníci s elektřinou (§ 30),
 • zákazníci (§ 28).

Každý z účastníků má energetickým zákonem přidělenu řadu práv a povinností, přičemž na zákazníka se mimojiné obdobně vztahují i práva plynoucí z jeho postavení spotřebitele dle Občanského zákoníku.

Smlouvy mezi účastníky trhu s elektřinou jsou speciální úpravou k běžným smlouvám v soukromém právu. S příchodem nového občanského zákoníku dochází k řadě úprav zákona, které cílí především na formu smlouvy a ochranu spotřebitele. V současné době jsou typizované smlouvy pro elektroenergetiku tyto smlouvy:

 • Smlouva o dodávce elektřiny
 • Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny
 • Smlouva o připojení
 • Smlouva o přenosu elektřiny
 • Smlouva o přeshraničním přenosu elektřiny
 • Smlouva o distribuci elektřiny
 • a další typizované smlouvy s Operátorem trhu

Státní autorizace na výrobnu elektřiny je nutná k výstavbě elektrárny o instalovaném výkonu 100 kW a vyšší. V důsledku toho se na ní vztahují specifické požadavky, které je potřeba splnit. Podínky pro udělení autorizace jsou stanoveny především kvůli udržení bezpečnosti dodávek elektřiny a stability sítě. Proto je nutné, aby výrobna která žádá o státní autorizaci byla v souladu se státní energetickou koncepcí, Národním akčním plánem pro energii z obnovitelných zdrojů a plánem rozvoje sítí v ČR. O udělení autorizace rozhoduje na základě písmené žádosti MPO.

Plynárenství

V oblasti plynárenství najdeme obdobnou strukturu, jako v předchozí části,  tzn. elektroenergetice. V prvních paragrafech jsou opět upraveny práva a povinnosti jednotlivých účastníků trhu s plynem, kterými jsou:

 • výrobci plynu (§ 57)
 • provozovatel přepravní soustavy (§ 58 – § 58n),
 • provozovatelé distribučních soustav (§ 59),
 • provozovatelé zásobníků plynu (§ 60),
 • obchodníci s plynem (§ 61),
 • zákazníci (§  62),
 • operátor trhu (§ 20a).

Oproti elektroenergetické sekci je zde navíc zařazen provozovatel zásobníku plynu, což vyplývá z reálné skladovatlenosti plynu, oproti elektrické energii.

Teplárenství

Zákon přímo nejmenuje účastníky trhu s teplem, jako tomu je v elektroenergetice a plynárenství. Účastníci se dají odvodit z ustanovení textu zákona. Jsou jimi držitel licence na výrobu tepla, rozvod tepla a odběratel tepla.

V oblasti teplárenství je upraveno zejména právo na připojení ke zdroji tepla nebo rozvodnému zařízení, aby byl odběr tepelné energie zajištěn každému, kdo o to má zájem. Právo na připojení ke zdroji tepla nebo rozvodnému zařízení má v případě, že má zřízenou tepelnou přípojku, splňuje požadavky stanovené dodavatelem, žadatel je na území výkonu licencované činnosti a dodávka tepla je v souladu s energetickou koncepcí.

Odběratel má právo v případě, že poskytne nezbytné technicke údaje, na uzavření smlouvy o dodávce tepelné energie. Odběratel taktéž musí o uzavření smlouvy o dodávce tepelné energie požádat, musí mít rozvodné zařízení v potřebné stavu a musí být v souladu s územní energetickou koncepcí.

Další ustanovení zákona se věnují především měření tepelné energie, neoprávněnému odběru a tepelné přípojce.

Štítky:

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(3)
Josef Kušnirak
18. říjen 2019, 12:51

Dobrý den,

kdo platí za přeložení el.kabelu?

Děkuji

Josef Kušnirak
30. listopad 2019, 13:16

kdo platí za přeložku el. kabelu?

energetik
8. srpen 2019, 00:40

Tady https://energetika.tzb-info.cz/115705-eru-zada-poslance-aby-vratili-vlade-novelu-energetickeho-zakona

se píše: "ERÚ podle Vitáskové poprvé nebylo gestorem novely energetického zákona."

Vím tedy kdo není gestorem energetického zákona, ale nikde oficiálně nemohu najít kdo je aktuálně gestorem energetického zákona. Kdo to je, nikdo se k tomu nehlásí?

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se