IEA zveřejnila výroční zprávu Světový energetický výhled