Provozovatelé evropských soustav: Plyn bude mít ve výrobě elektřiny silnější pozici

DomůPlynárenstvíProvozovatelé evropských soustav: Plyn bude mít ve výrobě elektřiny silnější pozici

Spotřeba plynu pro účely výroby elektrické energie by měla v Evropě během nadcházejících desetiletí významně stoupat. Podle reportu zpracovaného asociacemi ENTSO-E a ENTSO-G, které sdružují evropské provozovatele přenosových a přepravních soustav, by spotřeba plynu v evropských elektrárnách měla do roku 2025 vzrůst o 20 až 70 %.

Asociace ve svém reportu, který je jedním ze vstupů pro jejich desetileté plány rozvoje evropských soustav, identifikovaly tři různé scénáře pokrývající období mezi lety 2020 a 2040 – scénář globálního boje proti klimatickým změnám, udržitelného přechodu a decentralizované výroby.

Ve všech uvažovaných scénářích asociace předpokládají, že se plynové elektrárny do roku 2030 zařadí v tzv. merit orderu před uhelné zdroje – tedy, že marginální náklady na výrobu elektrické energie z plynu budou nižší než v případě černého uhlí. Vytlačování uhelných elektráren plynovými zdroji má být podpořeno cenovým vývojem a snahami o snižování emisí.

V krátkodobém výhledu do roku 2025 asociace počítají s oběma variantami, avšak i v případě, kdy bude uhlí v merit orderu stále před plynem, má v EU roční spotřeba plynu pro výrobu elektřiny do roku 2025 vzrůst na 984 TWh ve srovnání s 825 TWh v roce 2020, tedy zhruba o 19 %. Zásadní bude zejména vývoj cen energetických komodit a emisních povolenek, který představuje i v krátkodobém výhledu značnou nejistotu. Pokud by se plyn dostal před uhlí, jeho spotřeba v elektrárnách by měla ve stejném období vzrůst až na 1415 TWh, tedy o více než 70 %.

Výhled roční spotřeby plynu v EU dle jednotlivých scénářů. Zdroj: TYNDP 2018 Scenario Report

Navzdory růstu spotřeby plynu v elektroenergetice by jeho celková roční spotřeba v EU neměla v ani jednom z uvažovaných scénářů převýšit historický průměr z let 2010 až 2016. Pro období do roku 2025 bude pro spotřebu plynu rozhodující jeho role v elektroenergetickém sektoru.

V případě naplnění scénáře udržitelného rozvoje (ST) se bude poptávka po plynu vyvíjet podobně jako při zařazení plynu před uhlí, přičemž realizace úsporných opatření má vést k mírnému poklesu spotřeby plynu v sektoru průmyslu i na straně domácností. Scénáře decentralizované výroby (DG) a boje proti klimatickým změnám (GCA) předpokládají pokles spotřeby plynu pro účely vytápění, a to zejména díky širšímu využití tepelných čerpadel.

Ve všech uvažovaných scénářích by rovněž minimálně do roku 2030 měla v EU růst i spotřeba elektrické energie. Nejvyšší růst asociace předpokládají v případě scénáře decentralizované výroby, který počítá s vysokým růstem flexibility na straně spotřeby. Za růstem poptávky po elektřině má stát rozvoj tepelných čerpadel a elektromobility. Druhý nejvyšší růst do roku 2040 má nastat při naplnění scénáře boje proti klimatickým změnám, a to ze stejných důvodů jako ve scénáři decentralizované výroby. Naopak nejnižší růst předpokládá scénář udržitelného rozvoje, kdy má hlavní roli ve vytápění stále zastávat plyn.

Výhled vývoje spotřeby elektrické energie v EU dle jednotlivých scénářů ve srovnání s poptávkou v roce 2015. Zdroj: TYNDP 2018 Scenario Report