Spotřeba energie v EU klesá pozvolna, k dosažení cíle zbývá stále několik procent

DomůÚspory energieSpotřeba energie v EU klesá pozvolna, k dosažení cíle zbývá stále několik procent

Spotřeba primární energie v Evropské unii byla v roce 2016 o 4 % nad cílem stanoveným pro rok 2020. Konečná spotřeba energie byla vyšší o 2 %. Oba ukazatele nicméně podléhají značným fluktuacím a i přes zřejmý trend není zřejmé, zda bude cíle dosaženo.

Jedním z cílů Evropské unie do roku 2020 je snížení primární a konečné spotřeby energie o 20 % oproti dřívějším predikcím. Cíle, známe také pod označením 20-20-20, byly přijaty v roce 2007, kdy oba měřené ukazatele vykazovaly téměř nejvyšší hodnoty.

Cíl pro spotřebu primární energie byl stanoven na 1483 Mtoe, pro konečnou spotřebu energie na 1086 Mtoe. Spotřeba primární energie se snížila oproti roku 1990 o 1,7 % na 1 543 Mtoe. Tato hodnota je stále o 4 % nad cílem, kterého by měla Evropské unie dosáhnout v roce 2020.

Přesto je z níže uvedeného grafu zřejmé, že od roku 2006, kdy dosahovala spotřeba primární energie ve státech EU 1723 Mtoe, je trend spotřeby primární energie klesající. V roce 2006 byla spotřeba primární energie nad cílem o více než 15 %.

Spotřeba primární energie v zemích EU od roku 1990

Obdobná zjištění je možné vyčíst i z grafu o konečné spotřebě energie. Její hodnota se aktuálně pohybuje o 2 % výše, než je cíl pro rok 2020. Od roku 1990 k roku 2016 vzrostla o 2,1 %, přičemž nejvýše byla konečná spotřeba energie v roce 2006 (celkem cca 10 % nad stanoveným cílem).

Konečná spotřeba energie se již v roce 2014 pohybovala pod cílem EU, nicméně v posledních dvou letech došlo opět k růstu nad vytyčenou cílovou hodnotu.

Od roku 2006 snížily spotřebu nejvíce Řecko, Malta a Rumunsko

Zatímco mezi lety 1996 a 2006 celkem 19 členských států EU zvýšilo spotřebu energie, v následujícím desetiletí to byly pouze dvě země (Estonsko a Polsko).

Naopak o více než 20 % snížily spotřebu energie Řecko, Malta a Rumunsko.

Spotřeba energie v ČR podle dat Eurostatu klesla o 10,4 %, zatímco mezi lety 1996 a 2006 vzrostla o celých 8 %. Nicméně přes dvouciferné snížení spotřeby energie se ČR zařadila až na 17. místo mezi ostatními Evropskými zeměmi.