Evropský veřejný průzkum: Lidé ve změnu klimatu věří, ale neobávají se jí

DomůEnergetika v zahraničíEvropský veřejný průzkum: Lidé ve změnu klimatu věří, ale neobávají se jí

European Social Survey, evropský veřejný průzkum probíhající od roku 2001, letos vydal průzkum s názvem European attitudes towards climate change and energy (Postoj Evropanů vůči klimatické změně a energetice). Hlavním závěrem průzkumu je, že naprostá většina dotazovaných Evropanů věří v klimatickou změnu, která je alespoň částečně způsobena lidskou činností. Zároveň ale většina lidí necítí z klimatické změny obavu a pociťuje pouze malou zodpovědnost něco s tímto problémem dělat.

European Social Survey je veřejný průzkum, který probíhá v evropských zemích od roku 2001 pravidelně každé dva roky. Průzkum probíhá vždy prostřednictvím osobních interview s náhodně vybíraným vzorkem lidí. V září 2018 byla zveřejněna zpráva s výsledky průzkumu na téma European attitudes towards climate change and energy. Sběr dat probíhal od srpna 2016 do prosince 2017 a účastnilo se ho 44 387 respondentů z 23 zemí (členské státy EU, Island, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Izrael a Rusko).

Klimatická změna je alespoň částečně způsobena lidskou aktivitou

Víra respondentů v klimatickou změnu (třetí sloupec); víra, že klimatická změna je alespoň částečně způsobena lidskou činností (čtvrtý sloupec); víra, že dopady klimatické změny budou špatné (pátý sloupec). Zdroj: European Social Survey

Z tabulky je patrné, že ve všech zemích si většina lidí myslí, že klima se „pravděpodobně mění“, nebo „určitě mění“. V druhé otázce byli respondenti tázáni, zda si myslí, že změna klimatu je alespoň částečně způsobována lidskou činností. Třetí otázka znamenala ohodnotit dopady klimatické změny – respondenti měli přidělit hodnotu od 0 do 10, kdy 0 znamenala „velmi špatné“ a 10 „velmi dobré“. Ve většině zemí většina respondentů označila hodnoty na škále 0 – 4.

Obavy o energetickou bezpečnost

Obavy z klimatické změny (zelená); obavy o spolehlivost dodávek energie (žlutá); obavy o finanční dostupnost energie (červená). Zdroj: European Social Survey

Tento graf hodnotí pocitové vnímání klimatické změny a energetické bezpečnosti. Škála byla stanovena od „vůbec se neobávám“ až „extrémně se obávám“.

Přestože si většina Evropanů myslí, že klima se mění a že je tato změna alespoň částečně způsobena lidskou aktivitou, tak obavy z klimatické změny jsou poměrně nízké. Pouze přibližně čtvrtina respondentů celkem zodpověděla „velmi se obávám“, nebo „extrémně se obávám“ klimatické změny.

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že většina lidí se nejvíce obává finanční dostupnosti energie. Konkrétně přibližně 40 % respondentů se „velmi obává“, nebo „extrémně obává“ o finanční dostupnost energie. Podobně jsou patrné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Nejvíce se klimatické změny obávají lidé z Portugalska, Španělska a Německa, přičemž Portugalsko je jedinou zemí, kde více než 50 % respondentů odpovědělo, že se „velmi obává“, nebo „extrémně obává“ klimatické změny.

Lidé v ČR necítí pocit osobní zodpovědnosti

Pocit osobní zodpovědnosti podílet se na řešení klimatické změny (zelená); účinnost jednání člověka, tedy zda je schopný změnit svou spotřebu energie (žlutá); reálný přínos změny chování člověka (červená). Zdroj: Energy Social Survey

Pocit osobní zodpovědnosti (zelená škála) podílet se na řešení environmentálních problémů je ze sledovaných zemí nejnižší v ČR a v Rusku, nejvyšší naopak v zemích západní Evropy. Další dvě hodnoty zanesené v grafu (červená a žlutá škála) popisují víru v to, že jednání člověka je účinné (člověk je schopný spotřebovat méně energie) a má nějaký reálný přínos (spotřebování méně energie pomáhá snižovat klimatickou změnu). Všechny tři otázky byly hodnoceny na škále 0 – 10, přičemž 0 představuje nejvíce odmítavý postoj a 10 nejvíce souhlasný.

Monitoring
Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...