Domů
Elektřina
Krátkodobé trhy s elektřinou v ČR - základní statistiky a vývoj

Krátkodobé trhy s elektřinou v ČR - základní statistiky a vývoj

Při analýze trhu s elektřinou je třeba uvědomit si specifika obchodování s elektrickou energií. Na jedné straně je to omezená možnost elektřinu skladovat, o což se ve větší míře starají především přečerpávací vodní elektrárny, na straně druhé je to nutnost vyrovnané bilance výroby a spotřeby elektrické energie v soustavě v reálném čase. O udržení této bilance se stará tzv. operátor přenosové soustavy (v České republice společnost ČEPS, a.s.). V dnešní situaci, kdy energetika prochází významnou proměnou způsobenou zvyšujícím se podílem intermitentních obnovitelných zdrojů energie (solární a větrné elektrárny), u kterých je výroba často obtížně předvídatelná, význam akumulace energie dále roste.

Změna struktury energetického mixu s sebou nese samozřejmě dopady do velkoobchodních trhů s elektřinou. Co se České republiky týče, trh elektřiny je významně ovlivněn také okolními státy, a to především Německem, jelikož cena silové elektřiny na českém trhu silně koreluje s cenou na trhu německém. Zvýhodňování obnovitelných zdrojů energie, kterým se energetická politika Německa vyznačuje, přitom způsobuje dlouhodobý pokles cen silové elektřiny. O tomto faktu svědčí i analyzovaný vývoj cen na jednotlivých trzích za posledních 5 let, kdy například cena elektřiny obchodované na denním trhu klesla mezi lety 2011 a 2014 o 35 %.

Tento článek přináší souhrnný přehled vývoje obchodovaného množství elektřiny a cen nejen na zmíněném denním trhu, ale i na ostatních krátkodobých trzích s elektrickou energií v České republice organizovaných společností OTE, a.s. Analyzovány jsou tyto trhy:

  1. Blokový trh
  2. Denní trh
  3. Vnitrodenní trh
  4. Vyrovnávací trh

Jako doplnění je dále uveden vývoj na trhu s regulační energií za posledních 5 let, přičemž je uvažována jak regulační energie, kterou ČEPS, a.s. zakoupil na vyrovnávacím trhu, tak regulační energie obstaraná aktivací některé z podpůrných služeb. Dále je nutné dodat, že značná část obchodů s elektřinou probíhá pomocí tzv. bilaterálních (dvoustranných) dohod. Tyto obchody nejsou předmětem následující analýzy.

Blokový trh s elektřinou

Na blokovém trhu je obchodována elektřina v tzv. blocích – Base load (základní zatížení), Peak load (špičkové zatížení) a Offpeak load (mimošpičkové zatížení). Base load je je obchodován jako celý den. Peak load jako blok v pracovní dny od 8:00 do 20:00.  Offpeak load se vztahuje na pracovní dny od 20:00 do 8:00. Obchody jsou uzavírány vždy s několika denním předstihem.

V následující tabulce jsou uvedeny zobchodované objemy elektřiny v rámci jednotlivých bloků a vážený průměr cen, za kterých byly tyto obchody provedeny. Z analyzovaného vývoje je patrný pokles ceny elektřiny na tomto trhu. Za poslední 3 roky cena klesla o více než čtvrtinu.

Blokový trh
Zdroj dat: www.ote-cr.cz

Denní trh s elektřinou

Na denním trhu s elektřinou jsou obchody uzavírány den před uskutečněním dodávky elektrické energie. Aukce jsou vyhlašovány zvlášť pro každou hodinu a po sesouhlasení křivky nabídky a křivky poptávky je určena tzv. marginální cena. V praxi to znamená, že jsou akceptovány všechny nabídky s nižší nabízenou cenou, než je cena marginální, a všechny poptávky, které vstoupily do aukce s cenou vyšší než marginální.

V následující tabulce jsou uvedeny zobchodované množství elektřiny a vážená průměrná marginální cena na denním trhu pro daný rok. Z dat je patrný růst zobchodovaného množství v posledních letech. Od roku 2010 o více než dvojnásobek. Co se týče ceny, ta kontinuálně klesá. Jak je již uvedeno v úvodu článku, pokles ceny je zapříčiněn především integrací podporovaných intermitentních obnovitelných zdrojů, které svým charakterem výroby tlačí cenu elektřiny dolu. Za zmínku stojí přibývající výskyty situací nulové nebo dokonce záporné ceny elektřiny na denním trhu.

Statistiky denního trh s elektřinou.
Statistiky denního trhu s elektřinou. Zdroj dat: www.ote-cr.cz

Pro přehlednost je v následujícím grafu zobrazen vývoj analyzovaných hodnot graficky.

Statistiky denního trh s elektřinou
Statistiky denního trhu s elektřinou. Zdroj dat: www.ote-cr.cz

Vnitrodenní trh s elektřinou

Vnitrodenní trh poskytuje prostor pro obchodování v den dodávky elektřiny. Obchody jsou většinou uzavírány několik hodin dopředu, čímž si obchodníci upevňují svoji obchodní pozici. Obchody zde probíhají formou tzv. průběžného obchodování.

V tabulce níže jsou uvedeny vážené průměry cen na tomto trhu v čase špičky a mimo špičku a dále celkové zobchodované množství v daném roce. I na tomto trhu je patrný trend rostoucího objemu obchodů při klesající ceně elektřiny.

Statistiky vnitrodenního trhu s elektřinou. Zdroj dat: www.ote-cr.cz
Statistiky vnitrodenního trhu s elektřinou. Zdroj dat: www.ote-cr.cz

Pro přehlednost je opět uvedeno i grafické zobrazení sledovaného vývoje hodnot.

Statistiky vnitrodenního trhu s elektřinou
Statistiky vnitrodenního trhu s elektřinou. Zdroj dat: www.ote-cr.cz

Vyrovnávací trh s elektřinou

Vyrovnávací trh s elektřinou je trh, kde ČEPS, a.s. jako jediný nakupující nakupuje tzv. regulační energii. Ta může být buď kladná s označením RE+ (zvýšení výroby nebo snížení spotřeby) nebo záporná s označením RE- (snížení výroby nebo zvýšení spotřeby). Konkrétní vývoj vážených průměrných cen RE+ a RE- na vyrovnávacím trhu je uveden v následující tabulce. Jak je z hodnot patrné, podstatně více ceněná je regulační energie RE+. Hodnoty jsou zobrazeny také v grafu níže.

Statistiky vyrovnávacího trhu s elektřinou
Statistiky vyrovnávacího trhu s elektřinou. Zdroj dat: www.ote-cr.cz
Statistiky vyrovnávacího trhu s elektřinou
Statistiky vyrovnávacího trhu s elektřinou. Zdroj dat: www.ote-cr.cz

Celková nakoupená regulační energie

Provozovatel české přenosové soustavy ČEPS, a.s. v rámci zajištění bezpečného provozu soustavy udržuje vyrovnanou bilanci výroby a spotřeby elektrické energie v reálném čase. V případě, kdy hrozí, že tato rovnováha nebude dodržena, je třeba zajistit regulančí energii. Kromě nákupu regulační energie na vyrovnávacím trhu může ČEPS tuto energii zajistit aktivací příslušné podpůrné službySeznam poskytovatelů podpůrných služeb je uveden na webu společnosti ČEPS, a.s. Poslední možností pro zajištění regulační energie je její nákup ze zarhaničí.

V tabulce níže jsou uvedena souhrnná data týkající se obstarání regulační energie. Opět je patrný významný rozdíl mezi cenou kladné a záporné regulační energie. Co se množství elektřiny týče, jsou hodnoty pro RE+ a RE- až na výjimky srovnatelné.

Zajištěné množství regulační energie a náklady
Zajištěné množství regulační energie a náklady. Zdroj dat: www.ote-cr.cz

Pro názornost je uvedeno také grafické znázornění celkového množství obchodované regulační energie a vážený průměr nákladů na regulační energii ve sledovaném období.

Zajištěné množství regulační energie a náklady
Zajištěné množství regulační energie a náklady. Zdroj dat: www.ote-cr.cz

Zdroj úvodní fotografie: www.ekapija.com

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(1)
Hariprasad
16. duben 2016, 20:31

Z výše uvedené analýzy vyplývá obrovský nevyužitý prostor pro obchodování s elektřinou. Při dostatečných kapacitách na ukládání energie v jakékoli podobě (bateriové zdoje, přečerpávací elektrárny, výroba vodíku elektrolýzou a/nebo metanu) a její zpětné uvolnění do sítě v případě potřeby může být velmi výhodný obchod. Až dosud jsem takovou možnost jenom tušil, protože jsem neměl dost pokladů. Výborný článek. Děkuji.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se