Domů
Teplárenství
Kotlíkové dotace - Vše, co potřebujete vědět

Kotlíkové dotace - Vše, co potřebujete vědět

Kotlíkové dotace jsou programem Ministerstva životního prostředí (MŽP), který novým (dle slov MŽP přímo „revolučním“) způsobem podpoří z fondů EU výměnu kotlů v rodinných domech. „Revolučnost“ je v tomto případě dána tím, že peníze z fondů půjdou přímo fyzickým osobám. Právě z důvodu financování z evropských fondů budou o dotace nejprve žádat kraje, které následně po schválení ze strany MŽP a Státního fondu životního prostředí (SFŽP) mohou pro občany vyhlásit již své lokální výzvy. Občané tak budou o dotace žádat přímo kraje.

V rámci kotlíkových dotací půjde o dotaci na výměnu kotlů v rodinných domech a návazná (finančně méně náročná) opatření na snížení energetické náročnosti budovy (tzv. mikroenergetické úpravy). Z částky maximálně 150 tis. Kč budou občané moci získat až 85 % ve formě dotace, tedy maximálně 127,5 tis. Kč. Do roku 2020 má být v rámci kotlíkových dotacíc rozděleno 9 mld. Kč. Během první výzvy (alokace), kterou budou kraje pro občany vyhlašovat již v průběhu tohoto podzimu, budou vyhrazeny první 3 mld. Kč.

Důvod a cíle dotací

Smyslem dotací je primárně zlepšení kvality ovzduší. Přitom kvalita českého ovzduší se od roku 1989 velmi zlepšila
především díky inovacím v průmyslu a zavření některých provozů v první polovině 90. let. V současnosti se ovšem kvalita ovzduší nijak výrazně nelepší. Přitom z lokálního vytápění domácností pochází 90 % karcinogenního benzo[a]pyrenu a téměř 40 % emisí prachových částic PM10, které způsobují potíže s dýcháním. Dle údajů MŽP je přes 350 tis. kotlů užívaných v ČR problematických.

Cílem dotací je tedy zlepšit kvalitu ovzduší a zároveň nastoupit trajektorii ke splnění závazků daných zákonem o ovzduší. Podle toho nebude po roce 2022 možné v ČR provozovat staré kotle 1. a 2. emisní třídy.  Navíc již od roku 2014 mohou být na trh dodávány jen kotle 3. a vyšší emisní třídy a od roku 2018 budou moci být uváděny na trh jen kotle 4. a vyšší třídy. Zároveň se v současnosti projednává novela o možných kontrolách provozu kotlů přímo v domácnostech. Závazným cílem je do konce programového období (rok 2020) vyměnit 80000 kotlů a zařízení.

„Naším cílem je do roku 2020 vyměnit minimálně 80000 kotlů po celé ČR.“ ministr ŽP Richard Brabec

Evropská komise (EK) původně nechtěla podpořit výměnu starých uhelných kotlů za nové kotle na uhlí, ale nakonec ustoupila z tohoto požadavku výměnou za podmínku, že tyto nové kotle budou splňovat 5. a vyšší emisní třídu a budou mít nejmenší dotaci. EK zároveň vznesla požadavek, aby při výměně kotle nebyla energie v domácnosti neefektivně mařená a teplo z domu výrazným způsobem neunikalo. Vznikl tak požadavek na tzv. mikroenergetická opatření, provedená spolu s výměnou kotle. Jde tedy například o izolaci oken, zateplení stropu, nebo střechy, či půdy. Na tyto činnosti bude moci být využito až 20 000 Kč z maximálních nákladů 150 000 Kč a tato opatření budou nutná jen v případě, že dům nesplní energetickou účinnost minimálně v hodnotě „C“.

Obecné informace

kd4Dotace spadají pod MŽP do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, a to konkrétně do oblasti specifického cíle 2.1, prioritní osy 2, pro snížení emisí z lokálního vytápění domácností. Seznam dotovaných kotlů bude na stránkách SFŽP, kam se do 20. 7. 2015 mohli hlásit výrobci, kteří splnili podmínky dané směrnicí 2009/125/ES (Ekodesign).

Kotle, které budou podpořeny, musí splňovat minimálně emisní třídu 5 a výše dotace se bude odvíjet od typu paliva a konkrétní oblasti, kde bude kotel provozován.

Místa s překračujícími limity znečištění budou zvýhodněna. Kromě kotlů jde dotaci využít i na mikroenergetická opatření z předem definovaného seznamu (viz níže), nebo na pořízení/výměnu tepelného čerpadla, kotle na pevná paliva, plynového kondenzačního kotle, instalace solárně-termických soustav.

Možností je také využít dotaci v kombinaci s programem Nová zelená úsporám. Navrhovaná opatření přitom vybere energetický specialista, kterého lze hradit z dotací. Dotace se vztahuje i na vypracování projektu, novou otopnou soustavu, vyvložkování komína, nebo i propojení plynové přípojky z HUP na vlastním pozemku.

„Případně bude možné využít kombinaci s programem Nová zelená úsporám, pokud se občan rozhodne pro komplexnější zateplení. S určením nejvhodnějších opatření občanům pomůže energetický specialista, kterého bude také možné hradit z dotace, stejně jako případné vypracování projektu. Spolu s instalací nového kotle bude nutné realizovat další technické úpravy. Například novou otopnou soustavu, vyvložkování komína či propojení plynové přípojky z hlavního uzávěru plynu na vlastním pozemku do domu. I takové úpravy může hradit kotlíková dotace.“ upřesňuje Petr Valdman, náměstek ministerstva životního prostředí

Forma, výše a základní podmínky podpory

Dotace je primárně určena na výměnu či pořízení tepelného čerpadla, kotle na pevná paliva, plynového kondenzační kotle, instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody a takzvaná mikroenergetická opatření. Podpora bude poskytována fyzickým osobám formou dotace přímo krajem. Kraje tak budou moci některé podrobnosti a formality nastavit podle sebe. Maximální náklady, ze kterých bude část hrazena dotacemi, jsou 150 tis. Kč. Z této hodnoty může být maximálně 85 % hrazeno formou dotací, tedy 127,5 tis. Kč.

Výše podpory dle typu kotle

Velikost podpory bude určena dle procenta způsobilých výdajů následovně:

 • 70 % pro kotle spalujícího pouze uhlí
 • 75 % pro kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), nebo plynový kondenzační kotel
 • 80 % pro OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu)
 • +5% v případě, že jde o oblast s horší kvalitou ovzduší (seznam měst a obcí na mzp.czwww.opzp.cz, nebo v tištěné verzi na krajských úřadech)

Základní podmínky

Dotace je určena pouze pro rodinné domy a to s klasifikační třídou alespoň C (dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov). Pokud rodinný dům tyto požadavky nesplňuje, je nutné pro uznání dotací provést i tzv. mikroenergetické úpravy (jejich seznam viz níže), které mohou být uznány v rámci dotace do výše maximálně 20 tis. Kč.

Rodinný dům musí být vytápěn převážně kotlem na pevná paliva, ale je možné požádat o dotaci i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, z nichž jeden naplňuje podmínky přijatelnosti programu. V takovém případě, je ovšem nutné prokázat, že kotel je provozován. Toto prokazování řeší kraje samy.

Na co se kotlíkové dotace vztahují a na co ne

Kotlíkové dotace je možné uplatnit na:

 • Zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • Novou otopnou soustavu, nebo její rekonstrukci, včetně nezbytné regulace, měření a úpravy spalinových cest
 • Mikroenergetická opatření (max. 20 tis. Kč)
 • Služby energetického specialisty
 • Projektovou dokumentaci

 Mikroenergetické úpravy

Pokud dům nesplňuje energetickou účinnost v průkazu energetické náročnosti budov (PENB),  alespoň v hodnotě C, musí být pro uznání dotace realizovány i tyto tzv. mikroenergetické úpravy:

 • Zateplení střechy nebo půdních prostor
 • Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
 • Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
 • Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
 • Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
 • Dílčí výměna oken
 • Výměna vstupních a balkonových dveří
 • Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
 • Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Náklady na mikroenergetická opatření mohou tvořit maximálně 20 tisíc korun (z dotace) a konkrétní nejlepší opatření z nabídky doporučí energetický specialista (jehož služby je možné si nechat proplatit v rámci dotace)

kd3

Co nelze podpořit

Nelze podpořit výměnu kotle spalujícího biomasu za kotel spalující uhlí, nebo náhradu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva. Také není možné podpořit výměnu kotle v domě, kde byl již v minulosti (od 1. 1. 2009) zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů.

Dokumenty k podání žádosti

Veškeré informace k nezbytným dokumentům, které budou třeba pro hladký průběh žádosti o dotaci, budou uvedeny jak na webových stránkách jednotlivých krajů, tak i v papírové verzi přímo na krajských úřadech.

Primárně půjde o tyto dokumenty:

 • žádost o poskytnutí dotace (v papírové nebo elektronické podobě)
 • průkaz energetické náročnosti budovy (PENB – dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.)
 • fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu
 • prohlášení o funkčnosti kotle a používaném palivu nebo palivech
 • písemný souhlas spoluvlastníků domu (v případě že je jich více)
 • písemný souhlas vlastníka pozemku (v případě, kdy je vlastník nemovitosti odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází)
 • další přílohy definované příslušným krajem (dle jeho individuálních potřeb a související s nastavením přidělování podpory)

Termíny a kam se obracet s dotazy

V současnosti jsou kotlíkové dotace v řešení krajů. Ty do 30. 9. mohou podávat žádosti k MŽP a SFŽP, které po schválení požadavků pro kraje začnou vytvářet výzvy pro občany. První výzvy pro občany s možností zažádat si o dotaci by se tak měly objevit v průběhu podzimu tohoto roku. Zahájení příjmů žádostí bude ovšem záviset na jednotlivých krajích.

Informace o kotlíkových dotacích je možné najít na webových stránkách jednotlivých krajů, případně požádat odpovědné osoby na krajských úřadech. Další možností je využít specializovanou mailovou adresu SFŽP, kotliky@sfzp.cz.

Zdroj fotografií: www.opzp.cz

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(1)
Josef Klement
13. září 2021, 09:09

Dobrý den.Prosím pěkně(nemohu to najít),Potřebuji vidět,zda kotel co mám v domku nainstalován splňuje podmínky,abych ho nemusel vyměňovat.Je to kotel VIADRUS HERKULES U 26 výkon kotla 22,5.Výrobní číslo kotle- 400601300.Datum výroby-6.11.2006.Jsem s kotlem velmi spokojen.Kouř po rozhoření žádný.S peňezemi je to čím dál horší,tak bych uvítal,že to projde.Jsem roč.1947. S pozdravem moc děkuji za odpověď.

Josef Klement Tyršova19 683 01 Rousínov mob.:608 411 870

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se