Jaký osud čeká německé větrné elektrárny po ukončení podpory? Většině se další provoz nevyplatí

DomůVětrné elektrárnyJaký osud čeká německé větrné elektrárny po ukončení podpory? Většině se další provoz nevyplatí

Na konci roku 2020 skončí podpora pro první podporované větrné elektrárny v Německu. Uplyne 20letá lhůta, po kterou je podpora pro elektrárny vyplácena. Dle německé Agentury pro větrnou energii na pevnině, FA Wind (Fachagentur Windenergie an Land), skončí na konci roku 2020 podpora pro elektrárny o instalovaném výkonu zhruba 4 GW, v dalších letech to bude průměrně 2,4 GW ročně.

Instalovaný výkon větrných elektráren, kterým ke konci daného roku vyprší podpora Zdroj: ÜNB, FA Wind

Jaký bude osud těchto elektráren? Vyplatí se je nadále provozovat? Dle studie think-tanku Energy Brainpool bude po vypršení garantované podpory provoz ekonomicky výhodný pouze u menšiny elektráren.

FA Wind provedla průzkum toho, jak provozovatelé větrných elektráren napříč celým Německem s elektrárnami po vypršení podpory naloží. Průzkumu se zúčastnilo 106 aktérů, kteří dohromady provozují okolo pětiny instalovaného výkonu větrných elektráren v Německu. Mezi roky 2021 a 2025 vyprší dotace pro třetinu instalovaného výkonu větrných elektráren v Německu, čtvrtina z tohoto množství byla zahrnuta v průzkumu.

Pro provozovatele po vypršení podpory přichází v úvahu tři možnosti:

  • repowering neboli obnova elektráren,
  • pokračování v provozu stávajících elektráren,
  • ukončení provozu.

Mezi těmito možnostmi se ovšem provozovatelé nemohou vždy zcela svévolně rozhodovat. Zatímco pro obnovu elektráren musí provozovatelé získat příslušné plánovací povolení a příslušné licence, pro pokračující provoz jsou rozhodující technické a obchodní aspekty. Pouze konečné vyřazení z provozu je vždy možné, ale z ekonomického hlediska a hlediska klimatické politiky nemusí být smysluplné.

Repowering

„Repowering byl v posledních letech značně ovlivňován politickými podmínkami. Pokud se plány pro repowering větrných parků účastníků šetření rozšíří na všechny provozovatele, lze očekávat podobný potenciál pro obnovu až do roku 2020 jako v posledních letech. Jeho realizace však závisí také na úspěšnosti plánovaných zařízení v nabídkovém řízení,“ uvádí studie.

Studie rovněž dodává, že splnění cílů není zdaleka možné pouhou obnovou starých elektráren, nezbytná je ambiciózní výstavba nových elektráren.

Repowering větrných elektráren na pevnině v Německu, dle různých zdrojů. Procentuální údaj uvádí podíl na nově instalovaném výkonu větrných elektráren na pevnině. Zdroj: FA Wind
Repowering a ukončování provozu větrných elektráren na pevnině provozovaných dotazovanými provozovateli. Zdroj: FA Wind
Repowering větrných elektráren dotazovaných provozovatelů dle jejich očekávání. Zdroj: FA WInd

Průzkum mimo jiné ukázal, že nejméně 40 % větrných elektráren, které vyprší podpora mezi lety 2021 a 2025, nemůže být obnovena. Ve dvou třetinách dotčených případů je repowering v rozporu s požadavky zákona o plánování.

Pokračování v provozu stávajících elektráren

Pokračující provoz stávající technologie je možností, pokud není možné tyto elektrárny nahradit modernějšími a účinnějšími technologiemi nebo není možné ukončit dodávku elektřiny. Z technického hlediska je bezpečnost provozu a stabilita konstrukce větrných turbín předpokladem pro další provoz. Pokud elektrárny pokračují v provozu, předpisy německého zákona o energii z obnovitelných zdrojů energie (EEG) s výjimkou nároku na podporu nadále platí i po uplynutí 20 let od zahájení provozu. Zůstává tak nárok například na prioritní přístup k síti nebo kompenzace v případě omezení dodávky elektřiny do soustavy vlivem přetížení některých vedení. V případě pokračujícího provozu musí být zváženy zejména ekonomické důsledky.

Očekávaná doba provozu elektráren po ukončení podpory, dle výkonových tříd. Zdroj: FA Wind

Není-li nalezen žádný jiný model prodeje elektřiny vyrobené v elektrárnách, kterým vypršela podpora, musí být elektřina uvedena na trh prostřednictvím spotového (denního) nebo vnitrodenního trhu. Ziskovost pokračujícího provozu zařízení pak přímo závisí na ceně elektřiny na těchto trzích (cena je závislá na aktuální nabídce a poptávce) v době výroby elektráren a nákladech na provoz.

Jak je patrné z následujících grafů průměrná cena elektřiny na trhu z větrných elektráren na pevnině bude nižší než předpokládané průměrné provozní náklady na jednotku vyrobené energie. Většinu stávajících zařízení nebude ekonomicky výhodné nadále provozovat.

Realizovaný a předpokládaný roční průměr tržní hodnoty elektřiny z větrných elektráren na pevnině v Německu;
Zdroj: TSO, předpovídané hodnoty: FA Wind založený na konzultaci s r2b energy consulting
Statistické vyhodnocení odhadu nákladů na pokračující provoz větrných elektráren. Zdroj: FA Vítr

Ukončení provozu

Pokud není pokračující provoz nebo repowering ekonomicky výhodný, je nejpravděpodobnější cestou ukončení provozu. Podíl zařízení, jejichž provoz je ukončen z jiných důvodu, například technických, je podle současných znalostí poměrně nízký. Ekonomičnost dalšího provozu je proto rozhodující pro budoucí vyřazení větrných elektráren z provozu. Vedle stabilizace cen elektřiny na burze nad současnou výší by zejména inovativní marketingové modely pro prodej elektřiny jiným způsobem než na krátkodobých trzích mohly pomoci větrným turbínám vyrábět elektřinu i po více než 20 let.

Scénáře vyřazování z provozu větrných elektráren s vypršením podpory v letech 2021 až 2028. Šedá – instalovaný výkon elektráren, kterým v daném roce skončí podpora, oranžová – instalovaný výkon odstavených elektráren (vysoký scénář), zelená (nízký scénář).  Zdroj: FA Wind

Úvodní fotografie: Flickr @René