Konference o energetickém zákoně: "Chtěli jsem ho zjednodušit," říká předseda odboru elektroenergetiky MPO

DomůLegislativa ČRKonference o energetickém zákoně: "Chtěli jsem ho zjednodušit," říká předseda odboru elektroenergetiky MPO

Dne 16. 6. 2015 proběhla odborná konference zaměřená na novelu energetického zákona, která byla vydána ve sbírce zákonů dne 5. 6. 2015, po finálním podpisu prezidenta ČR. Diskuze po bouřlivém projednávání zákona stále neutichly a nyní je klíčově se seznámit se zněním zákona a vyhodnotit jeho dopady.

Hlavní je nyní to, že novela zákona je ve své finální podobě a již nehrozí, že se po dalším legislativním procesu obrátí opět naruby.

Seznámit se se zněním zákona bylo možné na konferenci od b.i.d services. Konference byla členěna na dvě části, v první se představil advokát Pavel Doucha a Luděk Šikola v druhé potom Ladislav Havel, ředitel odboru elektroenergetiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Na celé konferenci zazněla řada zajímavých názorů a dotazů. Za web oEnergetice.cz jsme připravili souhrn toho nejdůležitějšího a nejzajímavějšího.

Pavel Doucha: Nyní není možné přesně vyčíslit dopad nového systému poplatků na OZE

Úvodní prezentaci měl na svědomí Pavel Doucha s Luďkem Šikolou. Co si z ní odnést? Především asi to, že dokud nebudou vydána cenová rozhodnutí a upraveny navazující právní předpisy, nebude možné konkrétní dopady identifikovat. Bohužel až příliš často byla jediná správná odpověď:

Zdroj: frankbold.org

Možná„, „To ale nikdo momentálně neví“ nebo „k tomuto se zákon nevyjadřuje„.

Nezbývá, než si počkat.

Pozornost věnoval zejména novinkám ve fungování ERÚ, změnám kompetencí mezi Energetickým regulačním úřadem a Státní energetickou inspekcí, ochraně spotřebitele podle energetického zákona a občanského zákoníku. Bez povšimnutí nezůstaly ani mikrozdroje, financování podpory obnovitelných zdrojů nebo legislativní výhled.

Velice zajímavým tématem byla daň z elektřiny. V současné době jsou malí výrobci osvobození od daně z elektřiny, pokud je vyráběna pro vlastní spotřebu. To však s novým zákonem končí, malým výrobcům vzniká daňová povinnost. „Díky“ tomu se budou muset zaregistrovat na celní správě a navíc podávat měsíční daňové přiznání. To je velice administrativně zatěžující, a to nejen pro poplatníky této daně, ale tak pro správce daně.

V zákoně je taktéž nově povinnost měřit technologickou vlastní spotřebu před a za místem této spotřeby. Z logiky věci se povinnost vztahuje pouze na výrobny. V tomto případě je problematické i provedení. Výrobci do 100 kW mají termín pro měření technologické vlastní spotřeby stanoven od 1.1. 2017 nad 100 kW o jeden rok později.

Za pozitivní změnu, která proběhla v průběhu legislativního procesu, označil Doucha zmírnění povinností na měření vyrobené elektřiny ve výrobnách užívajících OZE. Podle schválené a zmírněné verze stačí mít cejchované měřidlo (dříve v legislativním procesu byla povinnost plomby, periodické kontroly apod.).

Mikrozdroje

Jedním z hlavních přínosů energetického zákona je zrušení povinnosti pro výrobny do 10 kW vlastnit licenci na výrobu. Veškeré ostatní podmínky zůstávají stejné, pouze není nutná licence. Legislativně je zde ale jedna podmínka:

Nesmí jít o podnikání.

Musí se tedy jednat o výrobnu, která slouží pro vlastní spotřebu jeho vlastníka. Dle prezentujících není zákonnou povinností, aby zdroj byl odpojen od sítě (není podmínkou ostrovní provoz zdroje) a zákon dokonce předpokládá, že k přetokům do sítě může dojít. Za tyto přetoky však nesmí být účtováno protiplnění ani podpora, jinak by bylo naplněno ustanovení občanského zákoníku (OZ) o podnikání, které je definováno v OZ pomocí ustanovení o podnikateli:

Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.

I takto může vypadat solární panel pro vlastní spotřebu.

Legislativní výhled

Zajímavou části prezentace bylo očekávání dalšího vývoje legislativy. Nejzajímavější v tomto ohledu byla kontrola finanční překompenzovanosti elektráren. To je rozhodně velice zajímavá věc, která pokud bude přijata, vyvolá ještě velký rozruch mezi vlastníky elektráren, kteří se svezli na solárním boomu v ČR.

Tento návrh se totiž v legislativním procesu aktuálně schválené novely objevil, ale byl vyřazen v průběhu projednávání v legislativní radě vlády. Hnacím motorem pro MPO je v tomto případě opět Evropská Komise, která požaduje zavést systém kontrol, které mají určit, zda elektrárna je nebo není překompenzovaná. Dle přednášejících by se mělo jednat o individuální kontroly a nikoliv plošné.

Při zvážení investic je však otázkou, co vše bude považováno za náklady na výrobnu. Bude to i nájem nebo cena pozemku?

Po vzoru Německa nebo Velké Británie je i u nás možné očekávat při dalším rozdělování podpory na OZE aukční systém, který ale musí počkat na svoji legislativní implementaci.

Ladislav Havel: Chtěl bych, aby byl energetický zákon stále jednodušší, ale není tomu tak

V druhé části konference se ujal slova Ladislav Havel, ředitel odboru elektroenergetiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Ten představil celkový koncept zákona, včetně podrobného představení vybraných ustanovení. Sám zmínil, že se mu nepodařilo dosáhnout stejného cíle, který měl i v případě minulých novel:

Opět se nepovedlo zákon udělat jednodušší a přehlednější.

Ředitel odboru elektroenergetiky MPO Ladislav Havel

Při prezentaci se ředitel odboru vyjádřil především k úloze Energetického regulačního úřadu a jeho nově rozšířeným pravomocem. Od 1. 1. 2016 přebírá kontrolní pravomoci od Státní energetické inspekce v oblasti zákona o podporovaných zdrojích energie. To vyvolává další náklady na fungování ERÚ. Podle Havla bude potřeba až o 40 % více zaměstnanců, což vyvolá další náklady. Ty budou nově kryty poplatkem za odběrné a předávací místo (v původním návrhu přitom byl poplatek vázán na spotřebu zákazníka). Poplatek bude stanoven vždy vládním nařízením, aby bylo možné flexibilně reflektovat změny v potřebné výši prostředků.

Vzhledem k počtu zájemců, kteří se konference zúčastnili, je již nyní naplánován druhý termín konference dne 22. 7.

Štítky: