Závěry konference Energetika 2017: Jak změní evropské úspory českou energetiku?

DomůEnergetika v ČRZávěry konference Energetika 2017: Jak změní evropské úspory českou energetiku?

Na letošním 21. ročníku konference EGÚ Brno ve dnech 20. a 21. září hledalo více než 350 návštěvníků a téměř 50 spíkrů odpověď na otázku Jak změní evropské úspory českou energetiku? Stále rostoucí prestiž konference byla podpořena i udělením oficiálních záštit ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí a Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Jako partnery konference si pořadatel zvolil organizace, se kterými dlouhodobě a úspěšně spolupracuje, a to společnost ČEPS a Asociaci energetických manažerů. Mediálním partnerem byl časopis Energetika, magazín All for Power a server OEnergetice.cz. Pořadatel konference děkuje všem těmto subjektům za podporu a oboustranně přínosnou spolupráci.

Název konference v sobě nesl úspory jako jedno z prioritních témat nynější evropské agendy, nicméně konference byla již tradičně zaměřena na energetiku jako celek, především pak na elektroenergetiku, plynárenství, teplárenství a na trh s energetickými komoditami. Tomu odpovídalo i její rozdělení do šesti tematických odborných bloků. Na konferenci Energetika 2017 se představili: 

 • zástupci decizní sféry (MPO, MŽP, MZV, OTE, kompletní nová Rada ERÚ),
 • provozovatelé páteřní energetické infrastruktury (ČEPS, NET4GAS),
 • distributoři plynu i elektřiny včetně LDS,
 • výrobci elektřiny a tepla od malovýrobců po energetické giganty,
 • zástupci akademické obce,
 • nezávislí experti,
 • zástupci dalších institucí.

Závěry konference Energetika 2017

Blok 1: Jak změní evropské úspory českou energetiku?

 • Nová Rada ERÚ deklarovala priority a rámcové postoje úřadu: předvídatelnost, transparentnost, otevřenost, ochotu naslouchat, vyváženost regulací a finanční stabilitu regulovaných subjektů.
 • Intenzivnější komunikace se zástupci České republiky v Evropském parlamentu je prvořadým prostředkem k prosazování čistší, ale konkurenceschopné energetiky v ČR v rámci pravidel stanovených EU.
 • V této souvislosti doporučujeme pokusit se zamezit prosazování politických cílů, které budou ohrožovat energetickou bezpečnost a snižovat konkurenceschopnost ČR či EU.
 • Energetické úspory mají smysl a jsou i ekonomickým přínosem v omezené míře. Potenciál ekonomicky výhodných úsporných opatření se s rostoucími požadavky na úspory energie rychle vyčerpává. Masivní dotace do úspory energie navíc snižují využití energetických sítí.
 • Pro Českou republiku se jako nejvýhodnější bezemisní energetická strategie jeví rozvoj jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů v kombinaci s aplikací ekonomicky výhodných úspor.
 • Navyšování efektivity při využití energie, zavádění úspor, povede k přinejmenším částečnému, zpětnému navyšování poptávky po energiích, což bude snižovat efekt úsporné strategie na cestě k nízkoemisní energetice.
 • Úspory, byť aplikované v limitním množství, nejsou řešením budoucího deficitu výrobních kapacit elektřiny v ČR.
 • V plynárenství doporučujeme maximálně využít stávající přepravní infrastruktury a rozvíjet jen takové projekty, pro které budou k dispozici zdroje plynu.

Blok moderoval Jan Kanta, mezi přednášejícími byli Pavel Cyrani, Jiří Feist a Michal Macenauer, diskutovali Václav Bartuška, Vladimír Outrata, Jan Kalina, Jan Valenta, Vladimír Sochor a Rada ERÚ.

Vizualizace nových bloků JE Temelín. Zdroj: ČEZ

Blok 2: Jaké vnější vlivy budou formovat energetiku?

 • Národní politiky stále hájí zájmy jednotlivých států a jednotná evropská politika tak prakticky neexistuje.
 • Úspory budou i nadále důležitým bodem agendy EU. Klíčovým nástrojem k aplikaci skutečných úspor jsou EPC projekty.
 • Lídrem prosazování energetických změn v EU je Německo, což lze očekávat i do budoucna – požadavky na změny jsou v Německu silně ideologicky zakotvené.
 • Vzhledem k tomu, že Německo je a i nadále bude určující pro provoz i rozvoj české energetiky, je žádoucí trvale sledovat jeho vývoj a rozvíjet českou energetiku s důrazem na flexibilitu a možnost adaptace na změny v okolních státech, především v Německu.

Blok moderovala Rút Bízková, přednášeli Filip Černoch, Vladimír Sochor, Zuzana Krejčiříková, Tomáš Ehler, diskutovali Pavel Farkač, Pavel Zámyslický, Jakub Vít, Karel Šimeček.

Blok 3: Jaká bude situace na energetickém trhu?

 • Energy only market zůstává vizí a naděje na jeho prosazení v čase spíše klesá. Doporučujeme připravit se na zavádění kapacitních mechanismů v elektroenergetice.
 • Reálně stoupá zájem o instalace malých střešních FVE v ČR (meziroční nárůst o čtvrtinu až třetinu), a to včetně akumulace. Za rok se však jedná spíše o jednotky MW výkonu.
 • Doporučujeme ukotvit právní rámec pro akumulaci.

Blok moderoval Blahoslav Němeček, přednášeli David Kučera, Martin Kašák, Jan Kanta, diskutovali Igor Chemišinec, Karel Vinkler, Ladislav Miškovský

Bateriové úložiště. Zdroj: aesenergystorage.com

Blok 4: Jaké budou elektrické sítě?

 • Kapacita na profilech české přenosové soustavy se zahraničím je k roku 2030 hodnocena jako dostatečná; doporučujeme však situaci pravidelně vyhodnocovat. Stěžejní investiční akce směřují k bezpečnému vyvedení nových jaderných bloků a k posílení vazby mezi přenosovou a distribučními sítěmi
 • Plánování rozvoje distribučních soustav probíhá v souladu s NAP SG tak, aby bylo možné zajistit připojení decentrálních zdrojů (především jde o FVE) dle hodnot v SEK a NAP (téměř 6 000 MW FVE v roce 2040); na rozvoj distribučních soustav budou kladeny i další nárok, mezi kterými bude nejvýznamnější elektromobilita, která je pro elektroenergetiku zároveň velkou příležitostí.
 • Decentrální zdroje zvyšují potřebu měření a dálkové přenášení výsledků měření provozních veličin v síti a kladou nové požadavky na bezpečnost práce například při opravách síťových prvků.
 • Doporučujeme zavádět nové technologie až v situaci, kdy jsou nezbytné. Předčasné zavádění, například inteligentního měření, vede k navyšování nákladů a nižší ekonomické efektivitě.

Blok moderoval Pavel Šolc, přednášeli Svatopluk Vnouček, Vítězslav Kulich, Radim Černý, Zdeněk Bauer, diskutovali Martin Michek, Roman Vaněk.

Blok 5: Jak se bude rozvíjet plynárenství?

 • Zemní plyn není konkurencí elektřině, každé médium má své místo i v nízkoemisní energetice.
 • Energetické úspory dopadají na plynárenství mnohem intenzivněji – jde především o samovolná nebo velmi výhodná úsporná opatření.
 • Zemní plyn je nejčistším fosilním palivem pro energetiku a bude mít významné místo v doplnění výrobního mixu, zejména na straně vysoce flexibilních zdrojů a při náhradě uhelných technologií v domácnostech i průmyslu.
 • Úplná dekarbonizace domácností, tak, jak ji navrhuje Zimní energetický balíček, je velmi málo efektivní a nevede k významně nižšímu množství emisí skleníkových plynů.

Blok moderoval Oldřich Petržilka, přednášeli Ján Klepáč, Jitka Holubcová, Ludvík Baleka, diskutovali Martin Slabý, Pavel Dočekal.

 

Blok 6: Jaké budeme mít zdroje elektřiny a tepla?

 • Českou energetiku čeká výrazné snížení podílu uhelných technologií ve výrobním mixu elektřiny a tepla.
 • Jaderná energetika je pro razantní snížení emisí skleníkových plynů v prostředí ČR nezbytná.
 • Řada výrobních zdrojů, především starších teplárenských, bude muset najít nové obchodní příležitosti v situaci kontinuálního navyšování restrikcí, které přicházejí při spalování energetického uhlí.
 • Nejnadějnější příležitostí pro výrobní zdroje elektřiny a tepla v ČR je poskytování flexibility výkonu pomocí dobře regulovatelných zdrojů či akumulačních technologií.

Blok moderoval Petr Jeník, přednášeli Petr Závodský, Vojtěch Kotecký, David Onderek, diskutovali Jan Fousek, Pavel Řežábek, Jan Harnych.

EGÚ Brno, a. s., není pouze organizátorem konferencí, ale především jejich odborným garantem již od roku 1997. Jednadvacátá konference potvrdila již dříve nastolený trend, kdy nechce být pouhým sumářem přednášek, ale především unikátní živou diskuzní platformou pro směřování energetiky ČR. Tuto ambici má i do dalšího ročníku, který se bude konat 19. a 20. září 2018 v Brně. Dvaadvacátá konference má jasný cíl: být i nadále nejprestižnější akcí svého druhu v ČR a SR.