IRENA: Komerční využití vodíkových technologií se blíží

DomůAkumulace energieIRENA: Komerční využití vodíkových technologií se blíží

Mezinárodní agentura pro obnovitelnou energii (IRENA) vypracovala studii s názvem Hydrogen from Renewable Power: Technology Outlook for the Energy Transition. Studie se zabývá vodíkem jako potenciálním klíčovým propojením během transformace energetického sektoru.

Pomocí elektřiny z obnovitelných zdrojů lze z vody procesem elektrolýzy vyrobit vodík a kyslík. Vodík se tak stává nositelem obnovitelné energie, která může být využita i ve chvílích, kdy nesvítí slunce a nefouká vítr. Jinými slovy, vodík může být využit k uskladnění energie z intermitentních zdrojů. V roce 2015 byla globální poptávka po vodíku odhadována na 8 exajoulů ročně (8 milionů terajoulů). Naprostá většina (95 %) vodíku pak byla získávána z fosilních paliv.

Vodík v současnosti. Zdroj: IRENA

Možnosti využívání vodíku

Například v průmyslu by vodík vyráběný za použití elektřiny z obnovitelných zdrojů mohl nahradit vstupní suroviny založené na fosilních palivech včetně zemního plynu. Vodík může být rovněž až do určitého podílu vstřikován do existující plynové infrastruktury. Tím by se ve výsledku snížila spotřeba zemního plynu a tedy emise CO2. V neposlední řadě mohou být vodíkové články využívány v dopravě. Podle studie IRENA mohou vodíkové články přispět k překonání některých současných omezení bateriových systémů používaných pro elektromobily.

Proces elektrolýzy a využívání vodíku v různých sektorech ekonomiky. Zdroj: IRENA

Komerční využití vodíkových technologií se blíží

Vodíkové technologie se stále vyvíjejí, ale postupně dochází k jejich vyspělosti. Protonové výměnné membrány, elektrolyzéry a palivové články se technologické vyspělosti i úsporám z rozsahu blíží. V některých regionech světa, kupříkladu v Japonsku, Kalifornii nebo v Evropě, již bylo zahájeno komerční využívání.

Studie IRENA v počátcích nepřímo doporučuje zaměřit se na velké projekty a na sektory, kde využití vodíku bude mít největší dopad z hlediska boje proti změně klimatu. Takto by došlo k velkým úsporám z rozsahu s minimálními infrastrukturními požadavky a zároveň by využití vodíku bylo nejefektivnější z environmentálního hlediska. Vhodnými sektory by byl petrochemický, či ocelářský průmysl, nebo nákladní doprava.

Soukromé investice jsou klíčové

Politický a regulatorní rámec, který by dostatečně motivoval soukromé investování, je dle IRENA klíčový. Agentura doporučuje přijetí nástrojů, které by stimulovaly poptávku po vodíku a ospravedlnily tak investice do infrastruktury. Dále studie zmiňuje dlouhodobé kontrakty na vstřikování vodíku do plynárenské infrastruktury, schémata umožňující výjimky z poplatků za využívání infrastruktury a jiné nástroje vedoucí k nárůstu podpory rozvoje infrastruktury a využívání vodíku.

Využívání vodíku v budoucnu

Studie iniciativy Hydrogen Council předpovídá v roce 2050 globální poptávku po vodíku 78 exajoulů, což by odpovídalo přibližně 18 % celkové poptávky po energii.

Jako hlavní překážky studie IRENA identifikuje ceny elektřiny, problémy s rozšířením potřebných technologií a u koncových spotřebitelů pak vysoké počáteční náklady související s dražším palivem a s výstavbou potřebné infrastruktury.

Využití vodíku v současnosti a potenciál pro rok 2050. Zdroj: IRENA