EURELECTRIC: Budoucnost je v elektrifikaci dopravy a vytápění

DomůElektřinaEURELECTRIC: Budoucnost je v elektrifikaci dopravy a vytápění

Podle aktuální analýzy od organizace EURELECTRIC má elektrifikace sektoru vytápění a transportu reálné benefity pro Evropskou unii. Zpráva uvádí pět klíčových oblastí, na které by se EU jako celek měla zaměřit pro dosažení elektrifikace, kterou označuje za vítěznou strategii.

Pařížská dohoda je sice již platná, nicméně možnosti její realizace jsou poněkud vzdáleny. Cíle, kterých je nutné pro její naplnění splnit, jsou aktuálně dosažitelné jen velice obtížně. Je zřejmé, že do roku 2050, se pro dodržení pařížských závazků musí energetický sektor, ale i další sektory, výrazně proměnit.

Co se týče energetiky, budoucnost vidí organizace EURELECTRIC ve výrazném posílení elektroenergetiky a postupné „prorůstání“ jejího vlivu i do oblasti dopravy a vytápění.

Dekarbonizace elektroenergetického sektoru nadále probíhá, a proto je na místě otázka, jak by mohl být tento sektor nápomocný i v oblasti dopravy a vytápění. Od roku 1990 se podle zmíněného reportu snížila uhlíková stopa elektroenergetiky o 35 % a pokles nadále pokračuje.

„Elektrifikace má pro Evropu obrovský potenciál. Přechod k elektřině nejenže sníží emise CO2, ale i sníží závislost na dovozu ropy. Zároveň zlepší životní úroveň ve městech díky čistšímu ovzduší.“
Kristian Ruby, ředitel EURELECTRIC

Zvyšování podílů elektromobilů v dopravním sektoru se proto zdá logické. Podle výpočtů uvedených ve zprávě se emise CO2 při využití současného elektroenergetického mixu pohybují na úrovni 50 g CO2/km, zatímco aktuální požadavek EU pro rok 2020 je 95 g CO2/km.

Infografika: Podíly zdrojů na pokrytí poptávky po energii a rostoucí trend elektrifikace

Přínos pro sektor vytápění je mimo jiné i v ekonomické rovině. Úspora na importech paliv by mohla v maximálním možné případě dosáhnout až 45 mld. EUR.

Návrh EURELECTRIC: 5 potřebných regulatorních změn

Pro úspěšný přechod energetiky k vyššímu využívání elektrické energie je však nutné zapracovat na úrovni EU především na regulaci a reformě obchodování s emisními povolenkami. Dalšími body jsou například zohlednění flexibility nebo zavedení jasné strategie pro energetickou účinnost.

  1. Snížit náklady na dekarbonizaci energetiky pro konečné zákazníky a zajistit, aby tyto náklady byly rozdělovány subjektům na základě tržního mechanismu, jakým je např. EU ETS.
  2. Zvýšení redukčního faktoru v systému EU ETS po roce 2020 alespoň na hodnotu 2,4 %.
  3. Zavedení strategie pro energetickou účinnost, která podporuje inovace a umožňuje spotřebitelům se na úsporách aktivně podílet.
  4. Zajistit, aby se na financování dekarbonizace podílely i sektory, které jsou momentálně vyjmuty z EU ETS.
  5. Vytvořit nástroje k tomu, aby trh dostatečně reflektoval požadavky na flexibilitu a rezervní instalovaný výkon. Spolu s tím podpořit integraci trhu a efektivně využívat přeshraničních přenosových kapacit pro integraci obnovitelných zdrojů do soustavy.

Zmíněné body mají být podle organizace klíčové k tomu, aby se elektřina ještě více rozšířila i do dalších sektorů. Již nyní se totiž podíl elektřiny zvyšuje a EURELECTRIC tento trend považuje za vítěznou strategii.

var options = { "chart": { "type": "column", "width": 725, "backgroundColor": "rgba(255, 255, 255, 0.02)" }, "plotOptions": { "series": { "dataLabels": { "enabled": true } } }, "title": { "text": "Podíly OZE v EU" }, "subtitle": { "text": "Výroba elektřiny, vytápění a chlazení, doprava" }, "yAxis": { "title": { "text": "%" } }, "colors": [ "#ff4040", "#36a3ed", "#000000", "#f7a35c", "#8085e9", "#f15c80", "#e4d354", "#2b908f", "#f45b5b", "#91e8e1" ], "series": [ { "index": 0, "name": "Vytápění a chlazení", "data": [ [ 2004, 10.22 ], [ 2005, 10.84 ], [ 2006, 11.42 ], [ 2007, 12.78 ], [ 2008, 13.14 ], [ 2009, 14.69 ], [ 2010, 14.78 ], [ 2011, 15.45 ], [ 2012, 16.23 ], [ 2013, 16.63 ], [ 2014, 17.73 ] ] }, { "index": 1, "name": "Výroba elektřiny", "data": [ [ 2004, 14.36 ], [ 2005, 14.87 ], [ 2006, 15.36 ], [ 2007, 16.09 ], [ 2008, 16.99 ], [ 2009, 19 ], [ 2010, 19.67 ], [ 2011, 21.69 ], [ 2012, 23.49 ], [ 2013, 25.36 ], [ 2014, 27.45 ] ] }, { "index": 2, "name": "Doprava", "data": [ [ 2004, 0.99 ], [ 2005, 1.41 ], [ 2006, 2.09 ], [ 2007, 2.81 ], [ 2008, 3.56 ], [ 2009, 4.28 ], [ 2010, 4.78 ], [ 2011, 3.43 ], [ 2012, 5.02 ], [ 2013, 5.37 ], [ 2014, 5.94 ] ] } ] }; Highcharts.chart('chart',options);