Domů
Úřady a instituce
Energetický regulační úřad
Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad (ERÚ) byl zřízen 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o správní úřad pro výkon regulace v energetice.

Sídlo úřadu je v Jihlavě a dislokovaná pracoviště se nacházejí v Praze a Ostravě. Úřad je veden předsedou, který je jmenován prezidentem České republiky na návrh vlády podle § 17b odstavce 2 energetického zákona. Funkční období je 6 let. Současnou předsedkyní je s účinností od 1. srpna 2011 Ing. Alena Vitásková.

Činnosti úřadu

Působnost úřadu spočívá v dohledu nad energetickým sektorem v České republice. V bodech je možné působnost shrnout následujícím způsobem:

  • Regulace cen
  • Podpora využívání obnovitelných, druhotných zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla
  • Ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů
  • Ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí
  • Šetření soutěžních podmínek
  • Spolupráce s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
  • Podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích
  • Výkon dohledu nad trhy v energetických odvětvích

Z pohledu podnikatele je důležitou činností ERÚ udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích. Na webu úřadu jsou zveřejněny mimo jiné informace pro žadatele, držitele a také detailní informace o držitelích.

Mezinárodní spolupráce

ERÚ je kromě spolupráce s partnerskými regulačními úřady členem dobrovolného sdružení Rady evropských energetických regulátorů (CEER) a od 3. března 2011 také Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER). Hlavním posláním ACER je koordinace vytváření vytváření jednotného evropského trhu. Konkrétními aktivitami jsou zejména příprava společných provozních a obchodních pravidel.
Společně s těmito aktivitami věnuje ERÚ také pozornost rozvoji regionální spolupráci, na základě čehož byla vytvořen spolek energetických regulátorů zemí Visegrádské čtyřky (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko). V tomto rámci probíhají jednání na více úrovních – vedení regulačních úřadů, specialisté a experti z jednotlivých zemí.

Elektřina

Odbor elektroenergetiky reguluje elektroenergetická odvětví v ČR. ERÚ zveřejňuje na webu kromě cenových rozhodnutí týkajících se regulovaných složek ceny elektřiny také detailní informace o provozu energetické soustavy (ES) ČR prostřednictvím zpráv o provozu, uveřejňovaných v rubrice Statistika a sledování kvality. Tyto zprávy jsou dostupné jak v ročním, tak v měsíčním rozsahu (včetně archivu). Obsahem je celá řada údajů a statistik, které poskytnou souhrnné informace o ES ČR přes vývoj výroby elektřiny, vývoj spotřeby elektřiny, instalovaný výkon v ČR, import a export elektřiny, roční minima a maxima zatížení v soustavě až po vybrané technické údaje o přenosové soustavě a regionálních distribučních soustavách. Současně jsou v rubrice publikovány zprávy o kvalitě, tzn. o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za příslušný rok.

Plyn

Odbor plynárenství ERÚ, zabývající se regulací plynárenských odvětví v ČR, zveřejňuje podobně jako odbor elektroenergetiky na webu ERÚ aktuální cenová rozhodnutí a archiv starších cenových rozhodnutí souvisejících s regulovanými složkami ceny dodávky zemního plynu.
V sekci Statistika a sledování kvality jsou uvedeny podrobné roční a měsíční zprávy o provozu plynárenské soustavy ČR. Ve zprávách naleznete mimo jiné vývoj a vyhodnocení spotřeby zemního plynu v ČR, bilanci plynárenské soustavy ČR, informace o uskladněném zemním plynu, délky plynovodů s rozdělením dle tlakových úrovní v ČR a mnoho dalšího. Většina informací je navíc dělena dle kategorie zákazníků a dle jednotlivých krajů.

Teplo

Předmětem činnosti odboru teplárenského je stanovování závazných podmínek pro sjednávání a kalkulaci věcně usměrňované ceny tepelné energie, k čemuž vydává cenová rozhodnutí. V sekci Statistika je poté na stránkách úřadu uveřejněn Přehled cen tepelné energie v členění podle cenových lokalit. Je zde také možnost stažení Vyhodnocení cen tepelné energie v daném roce (s 10-ti letým archivem), které kromě podrobné analýzy cen na jednotlivých úrovních předání tepelné energie a informaci o konečné ceně pro spotřebitele (opět s členěním podle krajů) obsahuje i množství dodané tepelné energie s rozlišením použitého paliva.

Podporované zdroje energie (POZE)

ERÚ stanovuje na základě zákona 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a změně některých zákonů rozsah a výši podpory podporovaným zdrojům v cenovém rozhodnutí. Podporovanými zdroji energie jsou obnovitelné zdroje energie (OZE), druhotné zdroje energie, vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET), biometan a decentrální výroba elektřiny. Účelem výše uvedeného zákona je podpora využití uvedených zdrojů z důvodu ochrany klimatu a životního prostředí na straně jedné, na straně druhé potom zajištění zvyšování podílu OZE na spotřebě primárních zdrojů energie za účelem dosažení stanovených cílů.

Co se stanovených cílů týče, konkrétní hodnoty jsou uvedeny v Národním akčním plánu pro energii z obnovitelných zdrojů (NAP OZE). Hodnoty musí korespondovat s příslušným rozhodnutím Evropské komise, která pro ČR stanovila 13% podíl energie z OZE na hrubé konečné spotřebě energie v roce 2020. NAP OZE navrhuje ještě ambicioznější hodnotu tohoto podílu, a to 14 %.

Pro získání více informacích o aktuálních hodnotách spojených s POZE úřad na svých stránkách také zveřejňuje Vývoj počtu provozoven a instalovaného výkonu podporovaných zdrojů energie. Konkrétní hodnoty výroby elektřiny z těchto zdrojů jsou uvedeny ve výše zmíněných Zprávách o provozu ES ČR.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se