Domů
Názory
Elektrárna Moorburg – symbol Energiewende

Elektrárna Moorburg – symbol Energiewende

Obsah tohoto článku nebyl zpracován ani upravován redakcí webu oEnergetice.cz a článek nemusí nezbytně vyjadřovat její názor.

Na konci roku 2020 bylo rozhodnuto o odstavení jedné z největších a nejmodernějších uhelných elektráren v Německu. V provozu byla pouze pět let a její výstavba i konec je symbolickou ukázkou reality a environmentálních dopadů německé Energiewende.

Na začátku Energiewende bylo jasné, že bude potřeba zajistit zálohování větrných a fotovoltaických zdrojů při odstavování jaderných bloků. Proto se naplánovala a začala budovat řada nových uhelných bloků, které měly nahradit nejen jaderné reaktory, ale i nejstarší a nejméně efektivní uhelné zdroje s nejvyššími emisemi. Velký důraz byl kladen na to, aby měly co nejvyšší účinnost, a tím i nejmenší emise na jednotku výroby. Ke zvýšení efektivity mělo sloužit i využití pro produkci tepla, čímž by se nahradily menší lokální teplárny s vyššími emisemi a menší účinností. Elektrárny tak měly fungovat v režimu kogenerace.

V oblasti Hamburku bylo potřeba nahradit jadernou elektrárnu Krümmel s výkonem 1,4 GW a některé další zdroje. A právě pro Hamburk se navrhla nová uhelná elektrárna Moorburg, která je v areálu s dlouho tradici výroby elektřiny. Běžela zde plynová elektrárna. V plánu byly dva bloky s výkonem 827 MWe, tedy celkově něco přes 1,6 GWe. Pro co nejvyšší účinnost, kterou prosazovaly zelené organizace, se tyto bloky vybudovaly jako nadkritické a pracují při tlaku páry 27,6 MPa. Mohly tak dosáhnout čisté účinnosti až okolo 46,5 %. Teoreticky by elektrárna mohla pokrýt okolo 85 % spotřeby Hamburku, který vyžaduje okolo 13 TWh elektřiny.

Elektrárna neměla běžet kontinuálně s plným výkonem, ale měla vykrývat fluktuace větrných bloků, které se během Energiewende v severních částech Německa masivně budují. Reálná účinnost je velmi silně závislá na režimu, ve kterém elektrárna pracuje. Pokud doplňuje větrné či fotovoltaické zdroje a mění výkon v širokém rozsahu, je čistá účinnost nižší. Aby se účinnost elektrárny ještě více zvýšila, měla dodávat ještě 650 MWt do tepelného systému jižního Hamburku. Za tímto účelem tak bylo nainstalováno příslušné zařízení. Zde měla elektrárna nahradit řadu lokálních fosilních tepláren.

Elektrárna Moorburg (zdroj Vattenfall)

Jedná se o jednu z nejmodernějších elektráren a vrchol techniky v tomto oboru. Nadkritické bloky potřebují materiály odolné proti vysokým tlakům a teplotám. V daném případě se použil nový typ oceli na membránové stěny kotle. Objevily se však problémy se svary a řada těžkostí, které vedly k prodloužení doby výstavby a zpoždění. Výstavba se tak protáhla na jedenáct let a elektrárna se tak dostala do provozu až v roce 2015. Připomeňme, že podobné problémy byly i u našeho nadkritického uhelného bloku Ledvice.

Cena elektrárny nakonec dosáhla hodnoty okolo 3 miliard EUR (78 miliard Kč). Vysoká cena byla dána technologickou náročností nadkritického bloku a nutnosti práce ve vysoce flexibilním režimu. Blok dokáže během patnácti minut snížit výkon o více než 600 MWe. Ve specifickém režimu dokonce dokáže měnit výkon s rychlostí 90 MWe/min. Zároveň může velice efektivně běžet na minimálním výkonu 25 % nominálního, aby se držel v horké záloze. Start ze studeného stavu pak je o desítky procent rychlejší než u jiných uhelných bloků. Další finanční ranou se stalo, že nebylo povoleno odebírat vodu pro chlazení z Labe a musely se udělat speciální chladící věže. Finanční náročnost ještě zvýšil extrémní tlak na snížení emisí. Škodliviny, jako oxidy síry, dusíku, dioxiny nebo rtuť, byly potlačeny hluboko pod nejpřísnější environmentální limity. Produkce oxidu uhličitého na jednotku elektřiny při stejném palivu je jen 75 % dřívějších moderních elektráren.

Chladící věž elektrárny Moorburg (zdroj Vattenfall).

Černé uhlí s výhřevností okolo 25 MJ/kg, kterého elektrárna ročně spotřebovává okolo 3,6 Mt, bylo dováženo z Ruska a USA. Využívala se blízkost přístavu, černé uhlí tak bylo relativně levnou volbou bez nutnosti pozemní dopravy. Ekonomika provozu byla silně narušena tím, že zelené organizace nedovolily postavit teplovod pod Labem, takže se nakonec neuskutečnila kogenerace a zásobování jižního Hamburku, se kterými se počítalo. Paradoxem je, že se tak prodloužil provoz malých fosilních kotelen a odpovídající emise. Spolu se zvýšením ceny emisních povolenek to zabránilo tomu, aby se provoz elektrárny stal rentabilní.

To byl hlavní důvod, proč provozovatel, firma Vattenfall, podal jako nabídku hned do první aukce na odstavování uhelných bloků za úplatu právě tuto nejmodernější a nejekologičtější uhelnou elektrárnu. V aukci se soutěžilo celkově o odstavení 4 GWe černouhelných bloků. V prosinci 2020 v této aukci firma uspěla a za kompenzaci ukončí výrobu elektřiny. V březnu 2021 by se mělo rozhodnout, zda elektrárna není nezbytná pro stabilitu sítě a je možné ji odstavit. Pokud regulační úřad její vyřazení povolí, tak se nejpozději 1. července 2021 uzavře. Pokud se ukáže její nutnost pro zajištění stability sítě, bude po definovanou dobu držena jako rezerva.

Ještě modernějším blokem je elektrárna Datteln 4 kousek od Dortmundu. Jeho výstavba z podobných důvodů jako u Moorburgu trvala 13 let. Zde jde o monoblok s výkonem 1100 MWe. Také ten je postaven tak, že umožňuje velice vysokou flexibilitu a rychlou reakci, aby mohl pomoci při regulaci fluktuací větrných a fotovoltaických zdrojů. Blok se rozběhl v létě 2020 a předpokládá se, že by mohl být rentabilní. Ovšem odstaven má být nejpozději do roku 2038, což je hodně krátká doba pro takovou investici.

Snaha o využití areálu elektrárny Moorburg vyústila v návrh, který by umožnil využít dotace Evropské unie pro vodíkové hospodářství. Předpokládá se, že do roku 2025 zde začne pracovat elektrolyzér s výkonem 100 MWe. Využíval by k produkci zeleného vodíku přebytky elektřiny z větrných zdrojů. Využije se přípojka 380 kV, která tak nebude proud z místa vyvádět, ale bude ho přivádět k elektrolyzéru.

Místo zdroje s výkonem 1,6 GWe tak bude v Moorburgu spotřebič s příkonem 100 MWe. Ten se sice díky využití dotací postaví, ovšem ekonomika takového systému je zatím velmi otevřenou záležitostí. V budoucnu se může ukázat, že je to také slepá ulička. Uhelný blok Moorburg byl postaven, aby umožnil regulovat síť a zajistil potřebný výkon v době, kdy nesvítí a nefouká. Měl umožnit náhradu jaderných bloků pomocí kombinace fosilních a obnovitelných zdrojů. Zavírání uhelných bloků spolu se zbývajícími jadernými tak v Německu vede k nedostatku potřebného výkonu stabilních zdrojů. Jejich nedostatek se začíná projevovat v celé severozápadní Evropě. V té je naopak přebytek obnovitelných zdrojů. Tato situace vede k velkým přetokům na velké vzdálenosti a ohrožuje stabilitu soustavy. Ta je tak stále více vystavena riziku blackoutu, jak se ukázalo 8. ledna 2021, kdy došlo k rozdělení jednotné evropské elektrické sítě. Uhelné a jaderné elektrárny tak budou muset nahradit jiné zdroje. Německo spoléhá na elektrárny plynové, i proto staví plynovod Nord Stream II.

Z „ekologických“ důvodů se postavily supermoderní nadkritické uhelné bloky, které nahradily jaderné a staré uhelné zdroje. Z popsaných důvodů však skončily nebo skončí dříve, než se investice do nich vložené efektivně využijí. A zde nejde jen o finance, ale hlavně o uhlíkovou stopu jejich výstavby. Je otázka, jak bude vypadat situace s novými plynovými bloky, které budou muset nahrazovat ty uhelné, až se bude ještě více ventilovat, že jejich emise skleníkových plynů jsou při započtení úniků při těžbě a dopravě plynu srovnatelné s těmi z uhelných zdrojů. Využití elektrolýzy pro produkci vodíku není příliš efektivní, může se tak ukázat, že ani snaha o hromadnou produkci zeleného vodíku nemusí být z ekonomického i environmentálního hlediska příliš úspěšná. Je tak možné, že se německá Energiewende z environmentálního hlediska ukáže ještě větším propadákem, než si dnes myslíme. A elektrárna Moorburg se stává jejím symbolickým památníkem.

Podrobný rozbor nutnosti regulace sítě a jejího ohrožení v Evropě v zimních měsících je diskutováno zde.

Štítky:Názor

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(146)
Dalibor
5. únor 2021, 08:13

Ledvice a paroplynový zdroj. Nějaká chybka či co.

Vladimír Wagner
5. únor 2021, 08:23

To jsem se bohužel upsal. Omlouvám se.

PetrV
5. únor 2021, 09:38

Pane Wagner, stane se. Obdivuji Vás, že to po letech nevzdáváte.

Horší je, že Ledvice jsou obdobný průser jako ta elektrárna Moorburg.

Je jiná cesta z tohoto průseru pro ČR?

Odpojení od přenosové soustavy EU?

pr
5. únor 2021, 10:49

A instalace železné opony s vysokonapěťovými elektrickými ohradníky proti lidské zvěři, která by chtěla tu oponu překonat.

To je Vaše vize?

Vraťte se do doby, která už naštěstí minula. Elektřinu dokážeme spotřebovat bohulibějším způsobem.

PetrV
5. únor 2021, 14:35

Už nehul trávu, leze ti to na palici.

Juan
5. únor 2021, 08:32

Německo coby samozvaný průkopník tzv. „Energiewende“ si stanovilo za cíl dosáhnout do roku 2030 podílu 65% OZE(Ökostrom) na výrobě EE při plánované brutto spotřebě 580 Twh/a. Při tak nízké spotřebě energie se koalici daří snížit nutnost nezbytné výstavbu OZE, aby bylo v roce 2030 přesto možné dosáhnout slíbeného 65% podílu OZE na hrubé spotřebě elektřiny. Manévr je to stejně průhledný, jako nevěrohodný. Tato nereálně nízká prognoza spotřeby EE je jablkem sváru a důvodem ke kritice napříč celým spektrem odborníků. Dokonce i instituce bez ekologického pozadí , jako je Energy Economics Institute na univerzitě v Kolíně nad Rýnem (EWI), dokázaly předpovědět spotřebu kolem 750 TWh na rok 2030, což automaticky znamená dalšího zvýšení výroby z OZE o přibližně 100 TWh/a ve srovnání s hranicí 580 TWh/a.

Německá vláda a úředníci neberou při plánování brutto spotřeby EE vůbec v potaz vliv elektromobily, tepelných čerpadel, Power-to-X, digitalizace, nárůst průmyslových velkoodběratelů atd.

Petr
5. únor 2021, 08:49

Ale berou v úvahu vliv OZE nestabilní sítě a drahé elektřiny na průmysl, který je tím nucen se poměrně rychle vystěhovávat do zahraničí.

pr
5. únor 2021, 09:29

Žádný průmysl není nucen se vystěhovávat lháři, je to jejich svobodné rozhodnutí (byť třeba protestní). Tržní realita je v DE předem a jasně stanovena. A naopak pokud se např. provozovatel čoudícího kotle dobrovolně rozhodne jej uzavřít předčasně, je odškodněn jak článek správně uvádí. Nevidím žádnou křivdu.

PetrV
5. únor 2021, 09:39

Nehul tolik trávu, zloději.

rostakosta
5. únor 2021, 18:34

Se zeptejte vyrobcu hliniku, oceli nebo skla, proc odjeli do Ciny. Cena prace v tom nebyla...

Ze je to jejich svobodne rozhodnuti-jste pobavil :-)

pr
6. únor 2021, 12:01

Je mi zcela šumákfuk proč výrobci přesunuli výrobu do Číny. Dělali si se svým majetkem co uznali za vhodné. I kdybych se jich zeptal, tak nedostanu pravdivou odpověď že jsou tak hamižní, že chtěli ještě větší dynamiku růstu zisku. Ale to je v kapitalismu uzákoněná povinnost, takže nic co by překvapilo. A nedělám si iluzi, že by jednali jinak. Možná pokud by někdo ze svého přeplatil ono navýšení zisku. Proč by to dělal? Nevidím jediný racionální důvod se dobrovolně zbavovat peněz pro dobro podnikavce.

PetrV
6. únor 2021, 14:55

Piráti ti to huliči trávy vysvětlí.

Juan
5. únor 2021, 23:37

Ani žádný člověk není nucen žít, jak říkáte (populisticky) vy, vedle tzv. "špinavé a smradlavé" elektrárny. Ta stará v Moosburgu tam stála už dávno před tím. Komu to vadí, ten se mohl už dávno odstěhovat a brát ty dávky zvané Hartz4 někde jinde. Nevidím žádnou křivdu.

pr
6. únor 2021, 11:53

Kdo vlastní rozhoduje. Já u té elektrárny také nevidím žádnou křivdu.

PetrV
6. únor 2021, 14:56

Nehul tolik trávu, pak to třeba uvidíš, melounový trolle.

Petr
5. únor 2021, 08:55

Jinak hlavní chybou stavitelů této elektrárny samozřejmě bylo, že spolupracovali se zelenisky a plnili jejich nové a nové a nejnovější požadavky. Taková naivita musela být potrestána logicky neúspěchem.

Jan Veselý
5. únor 2021, 14:51

Jasně, měli pochopit nesmyslnost svého chování a vykašlat se na to. Ušetřili by svému zaměstnavateli pár miliard Euro.

Ivan Novák
5. únor 2021, 18:55

Problém každé dlouhé investice je, když se požadavky mění postupně. Investorovi jsou líto již vynaložené peníze a doufá, že právě tahle změna byla poslední. U Moorburgu např. nemožnost odběru vody z Labe vznikla kvůli neúplnému seznamu ryb prověřovaných v EIA, což bylo úředně prohlášeno až dlouho po původním procesu. Obyčejná chladicí věž byla do města nevhodná, moc velká a s vlečkou, a proto, když nechtěli stavbu vzdát v půli, museli postavit hybridní (s ventilátory), která má ale velkou vlastní spotřebu.

pr
5. únor 2021, 21:46

Stejně jako závazek ČR vůči investorům do OZE v letech 2009-2010. To že to bylo přepálené s tím souhlasím, ale chybu udělal stát, ne investoři. A ten by měl platit a refundovat se na posrancích 2008-2009. Ne na podnikatelích.

PetrV
5. únor 2021, 08:56

Rudozelení melouni jsou záhuba Evropy a teď USA. Z hezké myšlenky chovejme se k přírodě ohleduplně vzniklá ideologie po vzoru té nacistické.

On taky trittinův otec řádil u největší nacistické špíny Waffen SS.

de.wikipedia org/wiki/Waffen-SS

Jaký fotr, takový syn.

de.wikipedia org/wiki/J%C3%BCrgen_Trittin

ffkdsj
5. únor 2021, 10:14

znamená to, že váš otec je debil?

PetrV
5. únor 2021, 14:36

Dej si deset dřepů.

blaha.p
5. únor 2021, 09:05

Pane Wagnere, obtěžoval jste se vůbec podívat, kde leží tato špinavá elektrárna, ne, protože jinak by jste nenapsal obrovský článek plný nesmyslů. Leží cca 700 m od obydlených částí, až se přestěhujete do vzdálenosti 700 m od nějaké uhelné elektrárny, tak pak nám můžete poučovat svoje moudra, do té dob jsou to nesmysly. Další pitomost kterou začínají šířit Jaderní Svědci je spotřebič energie, v budoucnu budou obrovské přebytky EE v létě solární a v zimě větrné a než aby se nevyužily, tak se místo toho se z ní vyrobí vodík, pro pozdější využití. Loni se takto nevyužilo jen v Německu 6,5 TWh = 110.000 tun H2 = 1,2 miliardy m3. Na vás jde vidět, jak se z vědce lehce může stát totální fanatik na úrovni Gréty, absolutně odtržený od reality.

Kamil Kubů
5. únor 2021, 09:21

Pane Bláho, obtěžoval jste se vůbec zjistit, jestli elektrárna plní nebo neplní limity znečištění? Pokud je plní, tak jsou vaše argumenty liché.

Uveďte jediný příklad nesmyslu, který pan Wágner uvedl a vyvraťte jej věcnými argumenty.

Co se týká vodíku, zkusil jste si alespoň najít nějaké studie o možnost výroby vodíku čistě z náhodných přebytků energie? Zjistil byste, že věděcké instituce podporující rozvoj OZE říkají, že je to nesmysl a potenciální vodíkové hospodářství bude potřebovat svoje dedikované zdroje, byť by to byla nestabilní OZE.

Na Vás je vidět, jak se z někoho může stát fanatik absolutně odtržený od reality aniž by nutně musel projít tou vědeckou fází. :-)

pr
5. únor 2021, 09:36

Příklad lži autora uvádím ve svém příspěvku 5. únor 2021, 09:17

PetrV
5. únor 2021, 09:40

Takže nic, bez trocha znalostí. Vyhulený až na půdu.

blaha.p
5. únor 2021, 09:38

pane Kubů, jestli si myslíte, že uhelná elektrárna je čistý zdroj, tak je mi vás líto. Jen je srandovní, že místním pitomcům vzhledově vadí větrníky, ale tato hrůza je pro ně v pohodě. Pan Wagner je celý nesmysl, je to zhrzený jaderný fanatik, kterému se rozplývá sen o dostavbě Dukovan Rosatonem. Moc ho nechápu, je mu přes 60 let, nevím jestli si to uvědomil, ale na 99 % se případné dostavby nedožije, měl by rozhodnutí o energetickém mixu nechat na generaci, která s tím bude muset žít, to samé platí pro Babiše, Zemana. O energetickém mixu by měli rozhodnout lidé do 40 let (jen poznámka já už do té kategorie nepatřím) ne starci, kteří důsledky neponesou.

Juan
5. únor 2021, 23:41

Co je na ní špinavého ty shulená zadredovaná zelená LGBTQ buzno?

LD
6. duben 2021, 09:51

Větrník cca 2 km od baráku mě desně štve, to si neumíte představit, co je v noci hukotu. Horší je, že víte, že to budete poslouchat, dokud bude foukat vítr. A dalších 20 to nepřestane. Obtěžuje to cca 5 tis. lidí, když to povolovali, tak investoři říkali, že to není slyšet 400 metrů od větrníku. Dnes to mohu ovlivnit, už žádný větrník na katastru obce. Ať si ho strčí do zadku a poslouchají ti, co takovou elektřinu chtějí. Bydlím cca 4 km od uhelky, zlatá odsířená uhelka.

pr
5. únor 2021, 09:17

Lhář Wagner od 45. sekundy odkazované diskuze prohlásil, že v zimní době inverzí fotovoltaické elektrárny cituji: "nic neprodukují". Toto není vědec. Kdyby studoval, tak po takovémto výroku dostane za 5 i na střední škole (dnes se tak nazývají i učiliště). Ano názory mít může. Zdiskreditoval se sám. Mnoho štěstí pane autore.

blaha.p
5. únor 2021, 09:32

Jen Vás doplnění pro jaderného fanatika Wagnera, včera v hluboké zimě vyrobila FVE v Německu 70 GWh + cca 10 GWh RD + firmy pro svojí spotřebu = 80 GWh, obě naše JE celkem 6 bloků 83 GWh.

Jaroslav Studnička
5. únor 2021, 09:37

Vaše úroveň komunikace pane Blaho.p hovoří za vše...

Jinak srovnávat výrobu zdroje v Německu a v ČR z pohledu absolutních čísel je demagogie.

blaha.p
5. únor 2021, 09:41

Pane Studničko, proč je to demagogie, je to jen příklad, že i v zimě vyrobí Německá FVE stejně jako dvě JE elektrárny. Demagogie a navíc pitomost je tvrzení Wagnera.

Jaroslav Studnička
5. únor 2021, 13:13

Pokud chcete srovnávat výrobu německé FVE a české JE, tak pak ale v poměru k instalovanému výkonu, tedy 53,6 GW pro FVE a 4,208 pro JE.

pr
5. únor 2021, 09:58

Dobrá, pro pana Studičku:

ve zprávičkách odkazovaný článek pana Františka Nováka na Hrotu uvádí, že cituji:

".... období mezi 6. a 10. lednem. Oba zdroje měly výkon asi 10 gigawattů, elektrická síť ale potřebovala pětinásobek až sedminásobek. ......" (pozn. myšlena díť DE a oba zdroje znamená FVE a VTE)

Což rozhodně není autorem uvedené "nic" ani pro část tvořenou FVE. Kdyby to nebyl akademik tak věřím že se nesetkal s významem kvantifikátorů. Nás učili jejich význam na mnou již zmíněné střední škole.

kdyby náhodou zprávička vyexpirovala: www tydenikhrot cz/clanek/nefouka-nesviti-nemecko-blackout

Emil
5. únor 2021, 12:05

Dobrá, pro pana "pr", v uvedeném období dodávaly v Německu FVE průměrně 10 GWh denně, což je ve srovnání se spotřebou kolem 1400 GWh denně skutečně nic.

hellokitty
5. únor 2021, 13:07

Nic je podle Ottova naučného slovníku pojem nevymezitelný. Je to záporný pojem, který získává význam teprve svým protikladem – něco.

10/1400 = 0,007 t.j. neco - protiklad k nic

Emil
5. únor 2021, 13:18

No tak jestli považujete za problém, že pan Wagner zaokrouhlil číslo na jedno desetinné místo (čímž vznikla nula) místo na dvě, tak vaše problémy bych chtěl mít.

Jan Veselý
5. únor 2021, 14:53

Nic znamenalo vždycky to samé, co nula. Měl napsat skoro nic.

PetrV
5. únor 2021, 09:32

Nehul tolik trávu.

feliz navidad
5. únor 2021, 11:48

Dle zprávy ČEPS je výroba za první 3 týdny roku 2021 z FVE:

instalovaný výkon 2107MW, průměrná výroba 48MW, čili 2,28%. Zcela to odpovídá prohlášení p. Wagnera, že nic neprodukují.

energetik
5. únor 2021, 18:12

Zatímco 1. blok JEDu má čistou 0 u skoro tři měsíce.

feliz navidad
5. únor 2021, 18:50

Což znamená, že z téměř stejného instalovaného výkonu jako všechny FVE v ČR má JEDU průměrnou výrobu 1530MW, tj. téměř 32x vyšší.

pr
5. únor 2021, 21:53

Označit 2,28% za nic, tedy kvantifikátorem znamená nedostatečnou. U zkoušky jste neobstál. Neumíte popsat realitu.

Juan
5. únor 2021, 23:46

A kde jsi studoval ty PRDE, že to tak dobře všecko znáš ?

Josef Janovec
6. únor 2021, 11:30

Polovinu ledna jsem měl na panelech sníh a nevyrobylo to fakt nic. Jinak podíl v produkci za inverze a jasného počasí je tak asi 2 až 5 %.

pr
6. únor 2021, 12:15

Bohužel takoví jako vy odevzdávají peníze fušerům kteří produkují zmetky. Vás mi líto není. Je mi líto těch, kteří by chtěli funkční výrobky a díky Vám, kteří zaplatíte za zmetek oni na trhu se svým požadavkem neuspějí. Pokud Vám FVE dělala méně než FVE v DE za stejných povětrnostních podmínek, tak se nejedná o vlastnost FVE ale pouze za zmetek ve Vašem vlastnictví.

Ivan Novák
6. únor 2021, 15:21

A jak ten, kdo nemá v tomhle kšeftě zkušenost a chce jen pár panelů na střechu, v čemž údajně má spočívat budoucí rozvoj české elektroenergetiky, předem pozná fušery a zmetky? Kladné reference na net si tihle asi psát umí.

Ostatně ale soudím, že v noci je vždycky tma a v zimě se u nás slunce nad obzorem ukáže jen aby se neřeklo.

pr
6. únor 2021, 15:42

Dnes se FVE bez akumulace nestaví. A k těm dřívějším, pokud akumulaci neměli tak se houfně dostavuje. Již to zde zaznělo nesčíslněkrát.

A to jak kdo má poznat fušery v tom Vám neporadím a ani jsem nic takového že budu radit netvrdil. Každý má svůj rozum a své peníze. Já jen lituji ty na které už na trhu zbydou jen ti fušeři.

hellokitty
6. únor 2021, 17:49

nemate moznost dostat sa na strechu a poometat panely? ja mam sklon strechy tusim 30 stupnov ci kolko a tak sa tam sneh udrzi tak maximalne dopoludnia, potom vacsinou zleze sam, ale tiez tu u nas na juhu je sneh, ktory vydrzi dlhsie ako 1 den taka celkom rarita, kde su tie casy spred 10 rokov, kedy som musel hrablom odpratavat polmetrove zaveje, holt globalne oteplovanie nezastavime :(

PetrV
5. únor 2021, 09:31

Angela, jako dederonská svazačka narozená v Hamburku by to měla řešit. Ani to, že byla dcerou evangelického pastora ji nezachránilo, že nemá svědomí, co způsobila.

Rudozelená komunistka to je. U nás její dobrý kamarád Drahoš jakbysmet.

energetik
6. únor 2021, 15:46

Paní Angela do havárie ve Fukušimě držela basu s atomteroristy a byla jim dobrá když odkládala co mohla ukončení jaderného teroru v Německu. Po havárii si už ale také musela přiznat pravdu, že tudy cesta nevede. Teď už si ji pomalu přiznává i paní Drábová.

Odhaduji tedy že za půl roku bude pro vás svazačka a rudozelená komunistka i paní Drábová a nakonec budou pro vás svazáci a rudozelení komunisté úplně všichni a vy skončíte úplně sám v nějakém ústavu pro duševně nemocné nerudozelené komunisty.

Milan Vaněček
5. únor 2021, 09:36

Pane kolego, správně by titulek Vašeho Názoru měl být "Elektrárna Moorburg- symbol podcenění možností větrných a solárních elektráren".

Když Moorburg plánovali, tak v té době se skoro každý mohl posmívat tomu, že by bylo možné supermoderní klasickou elektrárnu nahradit něčím tak málo významným, jako jsou elektrárny větrné a solární.

A jak se situace po více než 10 letech změnila!

Obdobně to bude s našimi Dukovany II, jen naše ztráta bude mnohem větší a naše finanční možnosti jsou mnohem menší.

blaha.p
5. únor 2021, 09:45

Přesně tak, obrovský technologický rozvoj a neskutečný pokles cen FVE a VTE znamená, že např. schválená energetická strategie v roce 2015 na kterou se odvolává p. Wagner je cár papíru maximálně dobrý na toaletu, a je totálně mimo. Další vládu čeká hned po volbách její vyhození do koše a vytvoření zcela její odpovídající roku 2021 z mnohem větším podílem OZE.

pr
5. únor 2021, 10:36

Je však zajímavé, že jak pan Wagner, tak pan Míl ač jsou patrně nadprůměrně vzděláni ještě ten fofr, který nestíháme v celé šíři zpracovávat ani my příznivci OZE, nezaznamenali. A pořád melou meltu z minulého století aby vymleli koncepce. To je opravdu netrklo že je třeba zrychlit? Jsou toho vůbec schopni?

Petr
5. únor 2021, 14:00

Přesně naopak, čím větší přebytek Německé větrné elektřiny, tím méně jí potřebuje Česko, a naopak jsme nuceni v obraně stavět prioritně protiváhy jako přestavění Vltavské kaskády na přečerpávání, i když náš průmysl generačně a ekonomicky potřebuje ochránit místní náročně vybudované jaderné know-how a postavit alespoň jeden nový reaktor.

pr
6. únor 2021, 12:20

Hmm,... .

Juan
5. únor 2021, 10:13

Vaněčku neraďte Wagnerovi co má psát a raději to napište sám. Máte doktorát z fyziky, jste kandidátem věd, byl jste v rok v Americe, přednášel jste i ve Švýcarsku, anglicky a německy jistě hovoříte dokonale.

Takže pro vás nebude problém nás ubohé techno-diletanty náležitě poučit o budoucnosti nejen v energetice.

blaha.p
5. únor 2021, 10:40

Juane neraď Vaněčkovi ať neradí Wagnerovi že co má psát....

Juan
5. únor 2021, 11:06

Já mu Bláho.p neradím, já ho vyzývám. A ty mi nevykládej, co mám nebo nemám, nejsi tady žádný admin. Raději se zamysli nad svými osobními útoky proti Wagnerovi. Diskreditace a dehonestace není argument ale propaganda.

pr
5. únor 2021, 22:01

Lžete. Slovo výzva není ve Vačem příspěvku. Zato přímý pokyn "neraďte" je hned druhým slovem Vačeho příspěvku.

Antonín Mikeš
5. únor 2021, 22:50

Pr:

Zase překrucujete?

Věta je evidentně rozkazovací, ale bez vykřičníku je méně důrazná. Sloveso "neradit" je zde pro sdělení obsahu rozkazu, nikoliv k vyjádření rady autora.

Pro Vás mám příklad rady.

"Radím Vám pr, studujte problematiku pečlivě."

Kozák
6. únor 2021, 12:54

Ty seš ty ubožáku, co si říká Juan asi opravdu chudák. Když nemáš v hlavě, tak si to vynahrazuješ osobními útoky.

Zapletal
5. únor 2021, 10:02

Nezlobte se pane Wagner, ale uhelná elektrárna opravdu není symbol té Energiewende. Tím symbolem jsou OZE, které navýšily za poslední desetiletí výrazně výkon. V ČR, která má pro vítr a fotovoltaiku relativně dobré podmínky jsou tyto zdroje podvyužity a to z důvodu velmi silného vlivu jaderné lobby v čele s Rosatomem. OZE byly v ČR poškozeny dezinformacemi, např. že větrné elektrárny dělají vysoký hluk, že zabíjí ptáky a netopýry, nebo dokonce, že mění klima. Kde se obce a občané přesto rozhodli větrné elektrárny instalovat kraje velmi často udělaly stavební uzávěru pro vysoké stavby. V sousedním Rakousku se stejnými větrnými podmínkami jsou Větrné elektrárny využívány a nikoho nesežraly. Samostanou kapitolou, která poškodila OZE u nás byla přepálená výkupní cena na fotovoltaiku. Tento zákon navrhla poslankyně Šedivá z ČSSD, což je strana dlouhodobě proti OZE a pro jadernou energii. Cílem bylo bezpochyby OZE poškodit. Co se týká výroby vodíku z OZE, tak tudy zřejmě vede cesta. Pokud by se k výrobě elektriky odebírala energie ze sítě v době kdy tzv. hodně fouká a je přebytek, tak by taková energie měla i příznivou cenu. Pokud takovou výrobu vodíku chtějí dělat ve velkém a není to jen experimentální zařízení jako v ústavu v Řeži, kde nejsou jen reaktoty a cyklotron, kde jste byl při exurzi, tak toto je také symbol Energiewende. Ještě se chci zeptat, jestli znáte týpka co si říká PetrV a který primitivně útočí na každého, kdo nechválí jadernou energetiku. Je ten člověk nemocný, nebo si svými sprostými útoky jen léčí komplexy?

Emil
5. únor 2021, 13:23

V Německu je celkem 10 795 obcí a 1131 místních iniciativ a sdružení proti větrným elektrárnám. Např. v Bavorsku už se díky tomu žádné nové větrné elektrárny nestaví. Tam za to taky může jaderná lobby v čele s Rosatomem, nebo vymyslíte jiného bubáka?

www. windwahn. com/karte-der-buergerinitiativen/

pr
5. únor 2021, 22:08

Nikoli, nemůže za to jaderná lobby. Mohou za to občané. Ať se spojí, vyberou peníze na stavbu JE které budou splňovat dnešní legislativní požadavky, zajistí většinu při rozhodování o stavbě a ring je jejich. To že těch 10k obcí (obec=většina zastupitelů) zastává názor neznamená, že a) mají děngy, a za b) opravdu hovoří za své voliče.

Vladimír Wagner
5. únor 2021, 16:51

Pane Zapletale, v Bavorsku se už nyní (i přes extrémní tlak na prosazování Energiewende) postaví jen minimum větrníků. A tam opravdu nemá jaderná loby žádné slovo. Historie s Bursíkovým zákonem pro fotovoltaiku protlačeným prostřednictvím ČSSD se dá na internetu dohledat. A tvrzení, že za stanovením omezení možnosti regulačního úřadu snižovat dotovanou cenu a jeho zpřísnění v parlamentu stála jaderná loby je opravdu srandovní.

Produkce vodíku elektrolýzou z přebytečné elektřiny je poměrně velice neefektivní proces. Bude zajímavé sledovat, jak projekt v Moorburgu a jeho ekonomika dopadne. To, že se práce na výzkumu v oblasti vodíkového hospodářství dělá právě v areálu v Řeži, je dáno i tím, že právě vysokoteplotní jaderné reaktory by ten vodík mohly produkovat velice efektivně.

Kdo jsou PetrV, blaha.p, pr a celá kopa energetiků nevím, a nijak mě to nezajímá. Od té doby co tito anonymní pánové s přičiněním i dalších, jako jsou pánové Vaněček a Veselý, udělali z diskuze zde žumpu trollů, kde se místo odborných faktů dominantně objevují osobní invektivy, napadání a trolling, se diskuze zde účastním minimálně. Ono si stačí přečíst diskuzi pod tímto článkem, aby si každý udělal obrázek. Že je žumpa na většině internetových diskuzí, je bohužel faktem. Zde mě to mrzí a považuji to za tragédii, protože server oEnergetice je velice kvalitní a články zde jsou na velmi vysoké úrovni. A jsou také velice dobrým základem pro seriózní diskuzi lidí, kteří se chtějí něco dozvědět, tříbit si názory, i když je mohou mít různé.

petr
5. únor 2021, 20:52

Vážený pane kolego, díky za váš vynikající článek. Na ty hloupé diskusní příspěvky na úrovni V.B se neohlížejte. Až jednou nastane opravdový průšvih, tak všichni tito žvanilé budou mlčet a technici jako jste vy a řada nás dalších to půjde okamžitě řešit...

Vydržte ve svých názorech a piště dál !

Díky

pr
5. únor 2021, 22:12

Nikoli vědmo, všichni žvanilé budou dávno připraveni a budou v pohodě. Na rozdíl od vyčůránků, kteří si myslí, že lze vše koupit za korunu s garancí před apokalypsou.

Juan
5. únor 2021, 23:55

Správně Petře

pr
5. únor 2021, 22:29

Ačkoli nejsem vědec, tak jsem Vás již 2x načapal že v názoru místo argumentů předkládáte Vaše nepodložené pocity. Neobtěžoval jste se jakoukoli reakcí. Omyl, omluva za případně přemrštěně aktivistický popis či vysvětlení situace by stačil. Ani toho nejste schopen. Vy pane Wagnere jste poslední, který který má morální právo zde kázat víru pravou. Ale neupírám Vám právo se zde vyjádřit jak jste to udělal. Nechte nám však naše právo znechucení nad Vašimi chybami komentovat.

Juan
6. únor 2021, 00:20

@ Vladimír Wagner 5. únor 2021, 16:51

Pane Wagnere, mluvíte mi z duše a jsem znechucen stejně jako vy těmito lidmi, které jste jmenoval. Snažil jsem se jim po dobrém vyvracet jejich nesmyslné argumenty, odkazovat na seriozní zdroje a přehlížet jejich osobní útoky ale zdá se, že je to marné, je to jako když hrách na stěnu házíte.

Čím víc jim vyvracíte jejich nesmysly, tím jsou agresivnější. Jde jim pouze o jedno. A to je, zabránit za jakoukoliv cenu, rozumné diskuzi o budoucnosti (a to nejenom) energetiky.

A proto znovu připomínám všem, vzdělávejte se a čtěte. Angličtina a němčina je ovšem podmínkou.

A znovu připomínám knihu vašeho kolegy prof.dr.Dietrich Pelte z na téma "die Zukunft unserer Energieversorgung" a rovněž jeho, na internetu dostupná přednášková skripta Energie3 a Energie4. Která slouží k základní orientaci tzv. techno-diletantů,jak nás pohrdlivě někteří nazývají.

Carlos
6. únor 2021, 12:58

Vyvracíte nesmysly? Myslíte jako to když jste si vyhledal výsledek simulace ke které mají posledních třicet roků všichni co se otřeli o simulace výhrady? Nebo to když ignorujete technologie pro získání pitné vody? Nebo to když volně zaměňujete paliva, primární energii a užitečnou energii?

Myslím jsem Vám to říkal už asi tak třikrát, že svět na tom není tak blbě jak Vám ti lidi tvrdí. Ono se dá si sednout na bobek a říct, všechno jde to... a nic nedělat, nebo se k tomu dá přistoupit, OK, je tu problém, co máme? jak to udělat aby se eliminoval. Například pokud mám problém s vodou a pokud většina lidí žije v dosahu moře, tak je nasnadě využít odsolovací techniky k získání vody. Pokud je problém s tím že se podělal malý vodní cyklus a krajina nefunguje, tak zase se s tím dá dělat celkem dost.

www. youtube. com/watch?v=N-qlyXE8KFc

Pokud má být nedostatek energie, tak není řešení sedět a naříkat, ale podívat se jak ji můžeme násobně efektivněji využít. Je třeba blbost vyrábět elektřinu a jinde teplo, je třeba hledat jak to spojit nějak.

Takže otázka je jiná, kolik energie je potřeba opravdu, kolik jí jde na vrub jiným neefektivitám, které systém odstraní bude-li mít impuls.

Další věc je že ji produkujeme zbytečně protože je tu blok kdy "elektrárny přece musí jet být daleko a každý závislý na kilometrech vedení a nepřipouští se aby odebíral když potřebuje", takže zcela zbytečně produkujeme elektřinu z paliv místo toho aby se zejména v případě maloodběratelů vyráběla přes FVE s nějakou menší akumulací na místě. Bavíme se mimochodem o zcela jiné akceptovatelné ceně proudu z tohoto zařízení.

Zapletal
6. únor 2021, 10:34

Co se týče vlivi jaderné lobby, tak tím samozřejmě byla myšlena ČR. Mimochodem v Německu byla jadernou lobbystkou Angela Merkel, která do poslední chvíle držela jadernou energetiku a až po Fukušimě musela kapitulovat. Odkolon od JE už byl schválen za G. Schroedera, pak se to Merkel ještě snažila zvrátit. Nejlepší by bylo, kdyby se JE nikdy nestavěly. Zákon o fotovoltaice byl schválen 2005 a Bursík byl ministr 2007 až 2009. vítězem celého fotovoltaického klání byla jaderná lobby, protože mohla říct, že OZE jsou drahé. Od té doby se v ČR rozvíjejí minimálně. Samozřejmě si na fotovoltaice přilepšili i přátelé vlivných a přátelé jejich přátel a přátelé přátel jejich přátel atd., zkrátka česká klasika. Troll je především ten petrV, navíc je to asi narušený člověk, pan Vaněček je uznávaný odborník.

Vladimír Wagner
6. únor 2021, 11:03

Víte pane Zapletale, jak to ve skutečnosti s tou zpackanou podporou fotovoltaiky a s tou Bursíkovou stopou na ní je třeba pěkně popsáno v článku z té doby: https://ekonom.cz/c1-46754920-kdo-muze-za-solarni-prusvih-my-nic-my-muzikanti-vzkazuji-ministri-i-poslanci . Já vím, že od té doby už je na tom zanesena fůra mlhy ze strany zelených aktivistů, ale ani ta realitu nezakryje.

On i odborník může provozovat trolling, viz zmíněný pan Vaněček. A právě on byl mezi těmi, kteří to tady začali a rozjeli a nakonec tím přitáhli i takové persony, jako je třeba pr i ten PetrV.

Zkusil jste si představit, jaké by byly emise CO2 a obsah skleníkových plynů v atmosféře, kdyby se podle Vašeho přání jaderné elektrárny nikdy nestavěly?

Carlos
6. únor 2021, 13:04

Aha, takže za schválený zákona a jeho kreativní vylepšení mohou zelení aktivisté... (Ano, pročetl jsem si ten článek, nicméně hodlám trvat na tom že to bylo na parlamentu)

Kdyby nebyly JE, tak se dost pravděpodobně ve světě postavilo místo těch pár GW JE nějaké ty GW z vody.

Zapletal
6. únor 2021, 13:12

Dnes jaderné elektrárny vyrábí sotva 10 procent elektriky celosvětově. Problémy, které způsobily jsou ale obrovské a to nepočítám finanční zdroje, které blokovala jaderná energetika a které by se daly využít efektivněji jinde. Jaderné havárie a úniky jsou a byly četné a i dobře fungující JE šíří radioaktivitu. Jednak svými komíny s ventilačním systémem a pak tekutými výpustěmi. EDU chtěla místo do Mohelna vypouštět pod Mohelno, protože se tam zvyšovalo zamoření. Voda tam není vhodná ke koupání a ryby k jídlu. O tom se ale mlčí. Kdyby bylo více JE, znamenalo by to více Černobylů a Fukušim. To chcete? kdyby měla JE mít majoritní podíl na výrobě energií(nejen elektřiny) musely by se spouštět nové reaktory pořád. Co by to přineslo rizik, finančních nákladu a jaderného odpadu. To by byla katastrofa. Jaderný odpad neumíme řešit a nevíme co s ním bude v budoucnu. Izolovat ho budou muset generace, které ho nevyprodukovaly. Po nás potopa. OZE jsou dneskan už cenově úplně jinde a s vodíkovými systémy to zvládnou. Je jasné, že lidé co byli celý život v nějakém oboru mají nostalgii, ale tak to přece nejde. Cílem jad. fyziků by mělo být řešení co s jad. odpady.

Vladimír Wagner
6. únor 2021, 14:42

Víte pane Zapletale, jen připomenu, že ještě i v posledních letech tvoří jaderná 50 % nízkoemisní elektřiny v Evropské unii a 60 % v USA. Ten ostatní Váš text je dost primitivní soubor hesel zelených protijaderných aktivistů postavený na neznalosti a hlouposti. Představa, že vodík produkovaný elektrolýzou vyřeší problémy je hodně naivní. Ale asi nemá cenu se přít. K jednotlivým problémům, jako je radioaktivita přírodní a umělá, jaderné havárie, co s jaderným odpadem a jak je to z možnostmi energetického mixu jsem napsal dost detailních textů, které vysvětlují fundovaně problematiku, kterou vy jste dal formou hloupých hesel. Protože naštěstí řada států bude rozvíjet energetiku na odborném základě a ne na základě ideologických hesel, bude srovnání. Prostě uvidíme, jak to s různými technologii a mixy dopadne

Milan Vaněček
6. únor 2021, 16:12

Pane kolego Wagnere, změřte si teplotu zda nemáte horečku. Takové hnusné osobní útoky, jako jste napsal v 11:03 bych od Vás opravdu nečekal. Asi už jaderná lobby ztrácí nervy.

Carlos
6. únor 2021, 16:33

Pane Wagnere,

energetická politika nemůže jít proti zájmům obyvatel, to snad uznáte.

Nevím jaký odborný základ si představujete, nicméně pochybuji že finální plány dělají politici, pochybuji že sedí zelení aktivisté, jak říkáte, nad plány, projektují rozvodny... Po této stránce to sestavují odborníci. Možná Vás špatně chápu, ale zdá se mi že voláte po tom aby o budoucnosti začali rozhodovat nikým nevolení odborníci kteří to postaví podle svých představ. Jenže takto nemůže fungovat společnost která si chce říkat svobodná. Lidi tu totiž nejsou pro stát, ale stát pro lidi a pokud zrovna se obyvatelstvo dané země rozhodne zvolit politiky s programem rozvoje a přechodu na OZE, tak se ten přechod bude dělat a odborníci buď dojdou s plány jak to udělat co nejspolehlivější a nejlevnější, nebo si mohou hledat jiné místo.

hellokitty
6. únor 2021, 17:56

ak v EU mame z jadra 50% a v usa 60% kam sa podel zvysok sveta? to nas moc od globalneho oteplovania nezachrani pokial je to celosvetovo iba zlomok bezemisnej energie, dokaz miesto slubov

https://ourworldindata.org/energy-mix

Vladimír Wagner
6. únor 2021, 20:22

Pane Hellokity, tak si přečtěte Váš odkaz. Z celkové spotřeby energie ve světě dodávají vodní zdroje (dominantně obrovské přehrady ve specifických místech) 6,4 %, jaderné zdroje 4,3 %, vítr pouze 2,2 % a solární pak pouze 1,1 %. Toto je realita. A pouze vodní a jaderné zdroje přispívaly k omezování emisí v řadě minulých desetiletí. Takže prohlašování pana Zapletala, že by bylo nejlépe, kdyby se žádné jaderné zdroje nestavěly říká, že by bylo fajn, kdyby bylo CO2 v atmosféře více.

Carlos
6. únor 2021, 20:52

Pane Wagnere,

nezlobte se, ale byť mám rád spekulativní historii, tak to co by bylo rozhodující o tom množství CO2 navíc by byl objem, Celkem si umím představit že by v energetice byl větší důraz na využití vody. Udělám trochu spekulací, kdyby se v Rakousku nestavěl Zwentendorf, možná by Haingurg, Další elektrárna někde pod Melkem, dokonce i Wolfsthal stavěly dříve, o deset patnáct let, než se stavět měly a dnes by proud dodávaly. V USA by se zase elektrárny neodstavovaly... Obrovskou roli by hrálo nejenom zda, ale o kolik.

Mimochodem dodnes je v Rusku tolik nevyužitého hydropotenciálu že by se mohli vykašlat na většinu ostatních elektráren a mít většinu proudu z vody. Jadernou flotilu by mohli poslat do šrotu. (Nevidím ale důvod to dělat)

Toto se hrozně špatně zpětně odhaduje. Nestačí říct že by byly vyšší, třeba je zjistit o kolik.

Zapletal
7. únor 2021, 13:23

Pane Wagnere, reaguji na to co jste napsat 6.2. ve 13:12. Údaje z 2020 ještě nejsou tak tedy 2019. Je vyrobily v roce 2019 v EU 25 procent elektriky, vodní 11, solární 4, větrné 13, biomasa 6. Tak kde je více té jaderné energie. To je 34 procent nízkoemistí nejaderné oproti 25 procentům jaderné. A navíc vítr a slunce jsou (nejen)v EU vysoce na vzestupu. To platí i o takových zemích jako Čína, která zachraňuje statistiky nově budovaných JE, ale OZE tam přidávají daleko větší výkony. A to nejen v instalovaném výkonu. Taky bychom mohli rozdělit ty nízkoemisní, nebo všechny elektrárny obecně na ty, které produkují jaderný odpad a ny ty čisté. Problémy JE, přestože nemají žádný majoritní podíl na celosvětové výrobě energie jsou obrovské. Pokud někdo už nemá argumenty, tak oponentovi napíše, že má primitivní soubor hesel zelených protijaderných aktivistů postavený na neznalosti a hlouposti. OZE navíc budou výrazně růst, což se o JE nedá říct. Naopak státy provozující JE nebudou za deset až dvacet let dosluhující jaderné elektrárny většinou nahrazovat novými, natož zvyšovat podíl JE na výrobě. JE prohrává především ekonomicky s OZE v první vteřině prvního kola KO.

Vladimír Wagner
7. únor 2021, 14:01

Víte pane Zapletale, mezi mnou a Vámi je podstatný rozdíl. Mě je jasné, že pro dodávky energií v různých geografických a povětrnostních podmínkách nelze spoléhat na jeden či pár typů zdrojů, ale je potřeba rozmanitý mix přizpůsobený podmínkám a nastavený efektivně. Zároveň je třeba posuzovat enviromentální dopady celkově. Ono toho odpadu z OZE zdrojů je mnohem více a daleko problematičtěji se drží pod kontrolou.

Druhý rozdíl je, že mám znalosti o dané problematice a napsal jsem dost rozborů, kde různé Vámi v heslech zmíněné problematiky po faktické stránce a na základě dat rozebírám. Vy zde prezentujete opravdu jen zkratkovitá primitivní hesla.

Pokud se podíváte na Vámi uvedená data z roku 2019 v EU, tak voda dodala 11 %, vítr 13 %, fotovoltaika 4 %, biomasa 6 % a jádro 25 %. Takže jádro dodalo nejvíce z nízkoemisních zdrojů, šestkrát více než fotovoltaika, dvakrát více než vítr. Pokud nepočítáme biomasu, kde velkou část tvoří spalování dřevní hmoty přivážené ze zahraničí, tak OZE daly 28 % a jádro 25 %. což není zase tak daleko od půl na půl.

A s tou cenou, to opravdu není tak primitivní, jak to podáváte, hlavně, když podíl fluktuujících zdrojů roste a musíte řešit jejich vliv na síť.

Leden a únor nám letos jasně ukazují, kam to vypínání klasických zdrojů a stavba čistě fluktuujících OZE povede.

Pokud jde o Čínu, tak tam roste produkce z jádra srovnatelně než z fotovoltaiky (výkon je něco jiného než produkce) a ne zase o tolik méně oproti větru. Je důležité, že Čína se věnuje mixu komplexně a nepodléhá primitivní ideologii. Bude tak srovnání, jaká bude realita pro různé přístupy.

Emil
7. únor 2021, 14:03

Rok 2019 EU-28:

jádro 821 TWh, voda 348 TWh, vítr 432 TWh, slunce 137 TWh, biomasa se za nízkoemisní zdroj nepovažuje. Všechny nízkoemisní zdroje tedy dohromady 1738 TWh, jádro tedy v roce 2019 vyrábělo 47 % nízkoemisní elektřiny v EU.

Jistě vám těžko někdo může zabránit si vymýšlet vlastní definice toho, co je nízkoemisní, ale asi se vám těžko podaří zavedenou definici změnit.

Zapletal
7. únor 2021, 17:13

Teda pane Wagnere, to že by bimasu dováželi do EU všichni ve velkém tak to opravdu ne. Jsou to výjímky. Biomasa má samozřejmě svoje limity a o moc větší využití, než má dneska mít nemůže. To se ale o slunci a větru říci nedá, tam jsou plány silného růstu a jádro stačit tempu fakt nebude. To je realita. Přesvědčíme se za dva, nebo tři roky. Navíc, kdyby byla další jaderná havárie byl by to zřejmě definitivní konec jaderné energetiky, to asi ale slyšet nechcete. Problém s odpaden vyřešený není, jsou to jen teorie. Moje příspěvky byly věcné a opíraly se o fakta.

Vladimír Wagner
7. únor 2021, 18:47

Pane Zapletale, Vaše výroky byly pouze hesla bez výpovědní hodnoty a bez jakýchkoliv faktů. Víte, každý zdroj má svá rizika a enviromentální dopady. Vy jste neprovedl žádné jejich srovnání. Například škody a oběti v přepočtu na jednotku vyrobené elektřiny jsou u jaderných zdrojů jedny z nejnižších a také existují havárie obnovitelných zdrojů, které mají daleko více obětí než měly havárie jaderných elektráren. Ono to vidíme i teď, když se protrhly přehrady v Indii a nejen v hydroelektrárnách, které tam jsou zahynul zatím neupřesněný počet lidí, mrtvých a nezvěstných je více než sto.

Srovnání enviromentálních dopadů OZE a jaderných bloků jste také neukázal. Jinak byste musel konstatovat, že OZE jsou větším problémem.

O tom, jak se dá řešit problém s vyhořelým palivem, ať už recyklací nebo uložením, je popsáno na řadě míst, a jak bude vypadat úložiště je ukázáno v Onkalo.

S Vámi je problém, že Vy máte znalosti nulové (kromě zelených hesel) a diskuze o faktech Vás nezajímá.

Souhlasím s tím, že se nemá cenu přít a v nejbližších letech uvidíme. Nejen Švédové vidí, kam vede vypínání jaderných bloků bez náhrady. Vidí také už nyní, že jim větrníky a fotovoltaika nepomůžou.

Vladimír Wagner
7. únor 2021, 19:12

Ještě možná pane Zapletale, pokud byste přece jen měl zájem o seriózní informace, tak tady je studie, jak reálně dojít k uhlíkové neutralitě a srovnání potenciálu různých zdrojů: https://roadtoclimateneutrality.eu/Energy_Study_Full.pdf

Zapletal
9. únor 2021, 21:53

Pane Wagnere na grafu výroby v jaderných elektrárnách od roky 1980 do roku 2019, které jsou na stránkách ČEZu je vidět, jak to jaderným elelktrárnám (ne)jde. Jadrené elektrárny nemají ambici nahradit fosilní zdroje, spíš jde o to, kdo za deset a více let nahradí dosluhující jaderné elektrárny. Zasílám taky odkaz na video z jaderné elektrárny KOzloduj v Bulharsku. Tyto bloky VVER 440-V 230 sice už nejsou v provozu, ale jde o tu liknavost bulharského SUJB a IAEA. Pokud se toto děje v jaderné energetice celosvětově, tak není o co stát. https://youtu.be/XRpUBWqBSHM

Milan
7. únor 2021, 09:15

Diky pane Vagnere za Váš článek. Nenechte se těmi troly odradit. Bohužel je jich všude plno a do sdělovacích prostředků se odlišný názor, než je ten oficiálně správný, málokdy dostane. Držím palce!

Lubos Vozar
8. únor 2021, 11:03

Dakujem pan Wagner, za vasu expertizu v oblasti Jadrovej Energetiky a za to, ze sa o svoje vedomosti s nami delite.

Bohuzial, neda sa nic ine, len s vami suhlasit, ze sa z diskusie na Oenergetice stala zumpa. Nie som ani jadrovy ani OZE fanatik, preto mi je luto, ze v miestnej diskusii je len velmi malo prispivajucich schopnych dialogu bez osobnych utokov ci vulgarizmov, bez ktorych je nemozne najst konsensus.

Jan Veselý
5. únor 2021, 10:17

Da ist kein "Ein Volk, ein Reich, ein Führerin" in Deutschland. Vattenfall je korporace, která se rozhoduje podle vlastních preferencí a finančních rozvah. To znamená, že má plné právu udělat i špatná finanční rozhodnutí. Jedno z takových je i elektrárna Moorburg. Vznikla díky chybným předpokladům managementu Vattenfallu v letech 2005-2010. Jejich výhled toho, jak bude vypadat budoucnost, se naprosto rozešel s realitou. Firmu to stálo miliardy EUR. I to se stává, nebyli ani první ani poslední. V jejich zájmu doufám, že už si najali lepší analytiky.

Jan Veselý
5. únor 2021, 10:28

Ještě odkaz na článek , kde se popisuje uvažování managementu velkých energetických firem, který vedl v Německu a okolí k více podobným finančním blamážím jako je elektrárna Moorburg.

Juan
5. únor 2021, 10:50

Pane Veselý, nekladťe tu vinu za zmařený záměr pouze Vattenfallu. Švédi chtěli původně v roce 2004 umístit v Moosburgu pouze blok 700 megawattů na místo staré ropné elektrárny. Byla to ale vláda CDU hanzovního města Hamburg, která vyzvala Vattenfall, aby postavil dvojitý blok, který by společnosti Norddeutsche Affinerie ušetřil investice do vlastní elektrárny. Proto byl projekt pak rozšířen na elektrárnu o kapacitě 1 640 megawattů.Po roce 2008 musela tamní CDU začít vládnout se Zelenými, kteří, aby vyhověli své shuleté zadredované klientele, se do toho všemožným způsobem snažili hodit vidle. V čem je vydatně podporovaly levicově populistické zelené nikým nevolené neziskovky a pochybné militantní bojůvky.

blaha.p
5. únor 2021, 10:59

a došlo vám vůbec, že Německo pro tuto elektrárnu nemá využití, když zbývající uhelné elektrárny v roce 2020 vyrobily 115 TWh, ale při 100% vytížení by mohli vyrobit cca 200 TWh tzn. že v roce 2020 jeli jen asi na 60% svých možností, ale z důvodů rostoucí produkce OZE v roce 2020 = 250 TWh, spousta uhelných elektráren zůstala povětšinu roku vypnutá, nebo v omezeném výkonu

Juan
5. únor 2021, 11:32

Mě hlavně došlo, že ignorujete pojem Grundlast(base-load) a nutnost přítomnosti zálohových kapacit při neexistující možnosti akumulace EE vyrobené z OZE.

Podívejte se např. na blogu Energy-Charts.info na Nettostromerzeugung in Deutschland in Woche 4 2021.

Nadále ignorujete fakt, že byly zbytečně promrhány zdroje surovin, energie a lidské práce nemluvě o emisích, které při stavbě a provozu vznikly. Takhle to klima nezachráníte.

VF
5. únor 2021, 11:47

Já nevím. Ale hnědouhelné elektrárny s podstatně menší účinností jedou naplno.

Ale pamatuji jeden vtip.

Na schůzi ČSM se ptali dědečka co říká na komunismus.

Víte chlapci, já už se toho vysněného ráje nedožiji. Ale vám darebákům ho z celého srdce přeji.

Petr
5. únor 2021, 14:04

My nemůžeme za to, že blbečkům vůbec nedochází, že při nestabilních OZE musíte mít daleko větší zálohy než v minulosti a už v podstatě nic nemůže jet na 100%.

pr
6. únor 2021, 12:32

My nemůžeme za to, že blbečkům vůbec nedochází, že nejenže o těch akumulacích víme a počítali jsme s nimi od začátku, ale dokonce je máme už i vybudované.

Jan Veselý
5. únor 2021, 12:01

Byla to jejich investice, jejich prachy.

A o to větší prču mám z lidí jako je pan Wagner, který lká stejně jako vy nad zlými "zelenými". Je to totiž to, že prohrává se zhulenými, zadredovanými žabičkáři :-) To (nejen) pro něj není nejlepší vysvědčení.

energetik
6. únor 2021, 13:49

Souhlas. 5 let fungování je dost na špatné rozhodnutí, tak dlouho nebudou fungovat ani nové Dukovany pokud je někdy začnou stavět a dostaví.

Jan Veselý
5. únor 2021, 10:25

Ještě pár připomínek:

- Nový blok elektrárny Datteln se stavěl a zprovozňoval tak dlouho, protože stavitel nedodržel podmínky stavebního povolení.

- Fascinuje mě jak horujete proti dovážení biomasy z Ruska a USA, ale u uhlí vám to, zdá se, nevadí.

- Kde se u vás, na stará kolena, objevila ta láska k uhelným elektrárnám? Ještě v roce 2015 jste tu samou elektrárnu používal na plivání na Energiewende z úplně jiné strany.

Emil
5. únor 2021, 13:11

Co se vám na tom nezdá? Nesmysl byl jí na úkor odstavovaných jaderných bloků stavět a stejný nesmysl je jí po pěti letech provozu zavírat. Takže je správné na oba nesmysly poukazovat.

Jan Veselý
5. únor 2021, 14:22

Předtím pan Wagner plakal, že v Hamburku postavili uhelnou elektrárnu, teď lká nad tím, že jí zavírají.

Emil
5. únor 2021, 14:27

Aha, takže poukazovat na nesmyslnost jejich chování = plakat. To je asi tak stejně trapný pokus o dehonestaci jako že 0,007 není nic.

Jan Veselý
5. únor 2021, 14:57

Měl napsat skoro nic. Jeho blbost.

Emil
5. únor 2021, 15:15

Napsat kde? Vy vůbec nevíte, o čem je vlastně řeč, hlavně když si můžete kopnout, že?

Jaroslav Studnička
5. únor 2021, 15:20

Je to arogantní akademik (sám sebe se tak p. Veselý nazval), co byste čekal pane Emile..:-)

Tomáš Kubišta
5. únor 2021, 13:38

Skvělý článek vystihující smutnou realitu.

Juan
5. únor 2021, 13:48

Základní scénář z knihy "Limits to Growth" (BAU-business as usual) z roku 1972 stále platí. Byl mnohokrát ověřen a nikdy vyvrácen.

A předpovídá, že následujících 30 let přinese více změn než dosavadních 100 let. Množství potravin,vody, surovin a paliv na hlavu brzy rychle poklesne. Následovat bude zhroucení ekonomiky a finančního systému založeného na expanzi dluhů a nekrytých peněz(fiat-money)

Znečištění životního prostředí, které je výsledkem našeho masivního konzumu bude dále stoupat stejně jako drancování všech zdrojů. Diskrepance mezi nabídkou a poptávkou po primární energii se bude v důsledku vyčerpání fosilních paliv nadále zvětšovat. Tento schodek v době nastávající stagnace a úpadku obnovitelné zdroje ve zbývajícím čase už nenahradí. Koeficient porodnosti bude klesat, stejně jako i koeficient úmrtnosti, takže stav populace dále poroste, bude kulminovat kolem roku 2050 na výši asi 10 mld. A s ním poroste i poptávka po primární E. Později začne v důsledku hladu, bídy, epidemií a válek, populace strmě klesat.

Technická civilizace je tedy nevyléčitelně nemocná a existenčně ohrožená. Důsledky přelidnění, devastace biosféry, změny klimatu atd. jsou očividné, tudíž nepřehlédnutelné.

Naše Kassandry: Meadows, Bardi, Randers, Maxton, Tainter, Weizsäcker nebo Ditfurth to zjistili a varovali nás už před několika desítkami let. Byli za to mediálně zesměšňováni a popravováni, stejně jako v minulosti poslové špatných zpráv.

Největší naší hrozbou není snad ani tak přelidnění či vyčerpání fosilních zdrojů, nýbrž popírání reality.

Elisabeth Kübler-Ross se celý život věnovala psychologii umírajících. Chtěla zjistit jak lidé reagují při vidině blížící se smrti a přitom objevila, že lidé procházejí těmito stádii:

1. popírání/vytěsňování

2.hněv/agrese

3.smlouvání

4.deprese

5.smíření/pokora

Řekla doslova: „Denial helps us to pace our feeling of grief. There is the grace in denial. It is nature´s way of lettig in only as much as we can handle“

Jan Veselý
5. únor 2021, 14:21

Á, tady se zase prorokuje apokalypsa.

Je pro info, abysme se drželi Německa, od roku 1990 tam přibylo 5 milionů obyvatel, HDP vzroslo o 53.7% a spotřeba primárních energetických zdrojů klesla o 14% (zdroj1,zdroj2). Troufal bych si říci, že v Německu zároveň stoupá životní úroveň a zároveň klesá spotřeba energií.

A když už si berete do huby Ernsta Ulricha von Weizsäckera, tak jistě více, že už před více než 25 lety napsal celou knihu o tom jak z toho ven - produktivita nakládání se zdroji (Faktor Vier. Doppelter Wohlstand – halbierter Naturverbrauch ist ein Bericht an den Club of Rome).

Tu knihu napsal s manžely Lovinsovými. Hunter Lovins se velmi dobře živí svým know how, kdy podnikům pomáhá (klidně i řádově) zvyšovat energetickou a materiálovou produktivitu.

Jo a na závěr, znečištění životního prostředí dosáhlo ve vyspělých ekonomikách svého vrcholu někdy před 40-50 lety. Od té doby se situace trvale zlepšuje. Ještě to není tak dávno, co Ostravice byla hnědá, smrděla a dělala se na ní žlutá pěna. Dneska se na mělčině pod Slezskoostravským hradem v létě cachtají holky v bikinách. Přitom proti proudu je pořád ta samá huť a ta samá papírna jako byly před 30 lety.

Juan
5. únor 2021, 17:42

@ Jan Veselý 5. únor 2021, 14:21

1.Ano, v DE přibylo 5mil.ob. Ale jakých?: Migranti,azylturisti.Afričani, Arabové, Asiati, Rusové,Albánci atd. Thilo Sarrazin napsal před 10 lety: Deutschland schafft sich ab. A měl pravdu. Je to jen zátěž pro sociální systém.

2.Jo HDP jim stoupá, ale proč? Když rostou dluhy,roste HDP. Centrální banky tisknou o sto šest. Ekonomové zprava i zleva , H-W.Sinn, Max Otte, Ch.Kreiss, h.Flassbeck a další, jsou z toho už na prášky.

3.Spotřeba PE stagnuje, protože výrobu náročnou na energie, suroviny a emise přenesli do Asie, do Afriky a lat.Ameriky. To samé dělají s odpadem. Neokolonialismus, jak vyšitý. Přesto mají ecolgical printfoot největší v Evropě, což je trojnásobek únosnosti planety

4.Když už si berete do huby Weizsäckera, tak byste měl vědět, že jich je víc. Měl jsem na mysli otce Carla Friedricha. Ten mluví otevřeně o smrtelně nebezpečné zóně, ve které se nacházíme a pravděpodobně tím nemyslel jen jadernou válku. Jen tak mimochodem nám dal vědět, že dojde k ekonomickému kolapsu nebo to může být i ekologická katastrofa.

Jeho syn Ernst Ulrych vydal v r.2017 „Wir sind dran“ kde snaží působit optimisticky a nabízí různá nereálná řešení.

Graeme Maxton: Change! Ten už to tak růžově nevidí a burcuje k radikální změně kurzu.

5.O stavu klimatu se nemíním rozepisovat. Jen odkážu na knihu H.J.Schellnhubera: Selbstverbrennung. Autor spolupracoval i na encyklice Laudatio Si, papeže Františka.

Takhle bych mohl pokračovat. Např. Ugo Bardi: Der Seneca-Effekt, Der geplünderte Planet, blog Cassandra Legasy

Jorgen Randus: Ein Prozent ist genug

Normann Pagett: The End of More

Daniel Quinn: Ismael, Story of B.

Jo a na závěr. Vy si asi děláte srandu. Podívejte se na vymírání živočišných a rostlinných druhů, kácení pralesů, tání ledovců, vysychání pramenů a katastrofální stav lesů.

A jak se říká po ostravsku: přestaňte už konečně pičovat!

Carlos
6. únor 2021, 15:04

Vy jste doomer...

1) To má s energetikou dělat co? Máte jinak data po těch jednotlivých skupinách migrantů? Mimochodem víte třeba jací Rusové tam migrují? Jsou to lidi co jim leze putinismus na nervy.

2) Víte co je dluh? Jak to funguje s úroky? Dluh je příslib budoucí produkce, zjednodušeně, jedno že si za to nestavíte fabriku. Dluh je problém jenom pokud roste rychleji než produkce a pokud se jím kryje běžná spotřeba. Pokud si stát půjčí sto miliard na nové dálnice a železnice, budiž. Pokud tím sanuje dávky, tak je to špatné.

Další věc je co je úkolem centrálních bank a pokud politici dělají voloviny, tak jim nezbývá než aby rotačky jely naplno. Mimochodem jsem někde už zaslechl že se objevuj názory že by se státům mělo nejenom sebrat tištění peněz, ale i možnost se zadlužovat.

3) A nenapadá Vás spíš že to je o změně rozložení a ceny práce? Někam do jižní Ameriky nikdo nebude vyvážet roxory, to by ani nešlo, cenově by to smysl nedávalo. Takže pokud se chce industrializovat třeba severní Afrika, tak se tam objeví ocelárny, jejich produkce bude levnější pro běžné materiály jak Evropských a zároveň do Evropy mohou vyvážet s drobně vyšší cenou než na místní trh, to vede k tomu že v Evropě se opustí výroba většiny "spotřební" ocele.

Další věc je jak je únosnost planety počítaná, mezi metodikami je sakra velký rozdíl, jak sám víte. Je něco jiného když budeme počítat únosnost jen s biozemědělstvím, s klasickým industriálním, s upraveným (např. se podaří efektivně využívat digestát z BPS, kaly z ČOV, dřevěné uhlí...) a jiná pro situaci že uděláme kvalitativní skok a část potravin začneme produkovat přes moderní biotechnologie. Nevím třeba jak je to teď, ale před nějakou dobou se dost vkládala naděje do pěstování řas.

4) Co se týče přírody, tak problémy jsou i u nás, a to obrovské, vážící kolem 4 miliard tun, to je totiž ztracená akumulační schopnost krajiny. M8me zbytečně kanalizované řeky a chráníme něco co chránit nepotřebuje protože malý flíček chránit potřebuje. Polovina regulací řek v dnešní době s dnešními poznatky nemá smysl. Třeba je zbytečné v dnešní době chránit lesy kolem Moravy před přirozeným rozlivem. Pokud spočítáme jejich plochu, tak schopnost, při zatopení třeba i jen do metru, zpomalit povodeň bude značná. V jiných částech světa zase dnes běží projekty zalesňování, které by měly situaci místně začít zlepšovat a z dlouhodobého horizontu mít vliv na hladinu moří. Na hladinu moří ale mají v podstatě i vliv i rekultivační jezera která dnes stojí mimo vodní režim krajiny, řekněme, přitom by s malou úpravou projektů a postupů mohly být součástí přirozeného toku a ovlivňovat kolísání hladiny. I bez dalších technických opatření.

Se vším se dá něco dělat, techniky a prostředky na to jsou.

Petr
5. únor 2021, 14:37

A na populační "přemnožení" a ubyvání primární energie začnou šílení dobroserové a sluníčkáři reagovat snahou o přestěhovávání lidí z Afriky do EU a proplácení jim jídla a topení z peněz jenž si původní obyvatelé ušetřili na důchody.

A to jen proto, že podle banksterů jsou černoši výborní otroci a sluhové, jejikož když jejich prapradědové financovali jejich tehdejší lodní převozy tak se z dobyté vesnice dostalo na ty lodě živých jen 10% nejméně agresivních a nejvíce poslušných, a ti tak pak ještě pár generací vydrželi. A když je jejich milionářští dědové nejčastěji osobně potkávali jako úslužné a podřízené pikolíky na železnici a jinde, tak tam byli i po zrušení otroctví často najímáni zdarma s maximální závislostí na spropitném od cestujících první třídy.

Milan Vaněček
5. únor 2021, 15:42

Pro ty co zde naříkají nad zavíráním uhelných a jaderných elektráren,

jeden pěkný příklad zde

v Monitoringu, najdete hned vedle v článku: Jižní Korea chce vybudovat největší větrnou elektrárnu...

cituji:

"Předpokládaná kapacita 8,2 gigawattu představuje podle vládních úředníků energii produkovanou šesti jadernými reaktory."

"V současnosti má na výrobě elektřiny v Jižní Koreji zhruba 40procentní podíl uhlí, které ale země musí dovážet. Korea má také 24 jaderných elektráren, do roku 2034 ale chce jejich počet snížit na 17."

"Projekt za 48,5 bilionu wonů (930 miliard Kč) bude u jihozápadního pobřeží země a hotov by měl být do roku 2030"

To jsou nejbližší plány čtvrté největší Asijské ekonomiky. Pamatuji se dobře na mou diskusi zde před několika lety, kdy mi pan "to néééjde" tvrdil, že vítr a Korea, to nepůjde dohromady.

A teď vidíte:

Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.

feliz navidad
5. únor 2021, 16:46

Pořád tady čtu, jak náklady na výstavbu VTE a FVE klesají a najednou 930 miliard Kč za 8,2GW? S ročním koeficientem využití cca 40% - vždyť to je dražší jak jaderná elektrárna.

Vladimír Wagner
5. únor 2021, 16:58

Problém je, že mořské větrné farmy jsou hodně drahé. Připomeňme, že čtyři bloky APR1400 v Barakah byly levnější, a kromě toho, že dokáží dodat celkově více elektřiny, mohou zároveň přispívat k udržování stability sítě. A to nemluvím o životnosti.

JD
5. únor 2021, 18:40

Na stránkách polské vlády jsou některé podklady k nové energetické strategii:

https://www.gov.pl/web/klimat/minister-kurtyka-polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-udziela-odpowiedzi-na-najwazniejsze-wyzwania-stojace-przed-polska-energetyka-w-najblizszych-dziesiecioleciach

V dokumentu Prezentacja​_PEP2040.pdf máte přehled investičních CAPEXových nákladů přepočítaných na kW. Je to formou grafu trendů od roku 2005 do roku 2040.

Jsou tam zřejmé exponenciální trendy u FVE a VTE. Stejně tak jsou tam vidět nízké investiční náklady u plynu a rozevírající se ceny všech technologií vůči jádru, stejně tak situace okolo roku 2030.

Pochopitelně je to celé složitější. Není to jen o těchto investičních nákladech, ale i o provozních a vůbec celkových nákladech v celém životním cyklu.

Z hlediska mezních nákladů nemohou jakékoliv fosilní zdroje dlouhodobě konkurovat FVE a VTE z principu, protože na výrobu další jednotky energie potřebujete pokrýt náklady na fosilní zdroj a jeho hodnotový řetězec (těžba, zpracování, skladování, doprava).

U FVE a VTE nic takového není a zároveň tam neřešíte volatilitu cen způsobenou vzácností - jedním ze základních tržních principů, který při nedostatku či nadbytku hýbe cenami. Vítr a sluneční svit mají všichni stejně zdarma.

FVE a VTE jsou ovšem nestabilní zdroje.

Podstata je, že to, co píšete, se mění v čase.

Juan
5. únor 2021, 22:55

ještě tam ještě nic nepostavili, zatím to jsou jen a jen plány- chiméra... Vzdušné zámky, bez možnosti akumulace.

Juan
6. únor 2021, 00:43

Vaněčku, něco ti poradím. Udělej si takový jednoduchý psychologický test. Zeptej se, kolik je hodin a tu hodnotu zanes graficky do ciferníku na obrázku.Pokud to bude správně, tak nás tu můžeš nadále opruzovat svými nesmysly o fotovoltaice.

Vladimír Wagner
5. únor 2021, 16:30

Takže pane Vaněčku, teď trochu reality. Jižní Korea má velice husté osídlení a prostor a potenciál pro vítr a fotovoltaiku na pevnině velice omezený. To je důvod, proč doposud i po obrovském úsilí a slibech má ve větru pouze 1,7 GWp. Je to také důvod, proč se tak upíná přes jejich vysokou cenu a vlivem slaného prostředí i menší životnosti k mořským větrným farmám. I když i tam to není ideální. Podobně jako Japonsko má na velké části prudký spád bez šelfu. Vhodného pobřeží má tak omezenou rozlohu. Plánuje, že právě díky těm mořským farmám (o té s 8 GWp píšete) se dostane na 16 GWp na začátku třicátých let. Připomeňme, že využití instalovaného výkonu u těchto mořských farem bývá okolo 40 %. Což znamená, že to může nahradit výrobu (ne funkci stabilizace sítě) zhruba 8 GW jaderných bloků. Vzhledem k tomu, že současná politická garnitura Jižní Koreje chce odstavit do začátku třicátých let zhruba 7 GWe jaderných bloků, nahradí ty větrníky tak akorát zhruba tyto. Připomeňme, že jádro dodává nyní v Koreji (24 reaktorů s celkovým výkonem 23 GWe

Připomeňme, že jádro dodává v Koreji okolo 26 % elektřiny, dovážené uhlí 40 %. Každý si z uvedených čísel může utvořit na potenciál větrníků svůj názor sám. Ještě bych zdůraznil, že ty plánované větrné farmy obsadí ty nejvhodnější lokality, hledání dalších bude daleko větší problém.

Připomínám, že fotovoltaiky má Jižní Korea po intenzivní kampaní a snaze zatím pouze něco málo přes 10 GWp. Což pří ročním koeficient využití výkonu okolo 20 % vede k možnosti výrobou (ne v udržování stability sítě) k nahrazení dvou jaderných reaktorů III. generace.

Takže nemusím měnit svůj názor, že Jižní Korea poměrně brzy narazí na stěnu reality. Zvláště, pokud se hlásí k dosažení uhlíkové neutrality.

Milan Vaněček
5. únor 2021, 17:30

Ano skutečně tu druhou větu jste říkal a vidím že na ní trváte. Tak si budeme muset počkat do 2030, já už se toho asi nedožiji.

Ale vidíte že Korejci (a oni rozhoduí o své zemi, ne Vy) říkají, my to dokážeme, omezíme uhlí i jádro (nezapomeňte, že zdroje které do budoucna nechtějí (uhlí i jádro) nenahrazuje jen vítr ale i ostatní OZE. A že v Korei hraje stále větší roli hi tec průmysl, na rozdíl od dřívějších dob uhlí a oceli

Na bláboly felize navidada odpovídat nebudu.

Milan Vaněček
5. únor 2021, 17:35

Ještě si všimněte, že vláda dá na projekt necelá 2%, vše ostatní jsou soukromé investice soukromých firem.

Vladimír Wagner
5. únor 2021, 17:41

Prosím pane Vaněčku, napište, kterépak OZE máte kromě větru na mysli? Fotovoltaiku jsem ukázal, její potenciál roste velmi pomalu a plochy, které by na ní byly potřeba, Jižní Korea opravdu nemá. Myslíte, že při své geografii postaví více vodních elektráren? Připomenu, že současný instalovaný výkon je pouhých 6,7 GW a roční výroba pouze okolo 7 TWh. Nebo si myslíte, že má dostatek zemědělské půdy a lesů, aby ji vytrhlo spalování biomasy? Realita je prostě realita.

Milan Vaněček
5. únor 2021, 18:11

Stejně jako se mýlíte s větrem se mýlíte i s tím ostatním, třeba s fotovoltaikou. Korejcům to nevadí, na Vás nedají.

Ale v ČR to vadí všem, co nechtějí tunel DukovanyII. Proč nastane, už jsem Vám tu mnohokrát vysvětloval. Pořád stejný princip: to co se zdálo dříve výhodné (třeba postavit Moorburg nebo ty jaderné reaktory v arabských emirátech) se v současnosti (po 10 či 15 letech) ukázalo obrovsky nevýhodné.

Např. v těch arabských emirátech teď staví FVE s nejlevnější výrobou elekřiny na světě (už jsem tady o těch rekordně nízkých cenách psal).

Ale tehdy, před 15 lety samozřejmě situace vypadala jinak, JE vypadaly jako rozumné investice.

Vy děláte ze sebe hloupého, že jako nechápete, že když se něco stále zdokonaluje a zlevňuje (drasticky) jako fotovoltaika a větrné elektrárny, tak to porazí jiné způsoby výroby elektřiny, které kdysi byly i významné, ale jsou neustále dražší (jádro) nebo se přestávají tolerovat jejich všechny emise (uhlí).

Myslím, že to chápete, ale .....

Juan
5. únor 2021, 23:17

Je pravda, že ve fotovoltaice panuje velká dynamika. Avšak technické možnosti konvenčních solárních článků vyrobených z křemíku byly do značné míry vyčerpány. Účinnost komerčních křemíkových článků je 22 %. Pokud však chcete dále snížit náklady, musíte zvýšit efektivitu. Jelikož toho nelze dosáhnout pomocí křemíkové technologie, již dlouhou dobu byly učiněny pokusy naskládat různé materiály na sebe. Křemík-Perowskit-tandemové fotobuňky dosahují v laboratořích účinnosti prý až 30%.Takže účinnější solární moduly by mohly stimulovat energetický přechod. Na menším prostoru by pak mohlo být vyrobeno více elektřiny, než tomu bylo dříve. A ceny solární energie budou i nadále klesat. Ovšem fotovoltaika musí expandovat mnohem rychleji než dříve.

Blízká budoucnost nepatří jen solární energii. Ale rozumnému mixu. S tím souhlasí téměř každý soudný člověk. Rozvoj OZE postupuje příliš pomalu, neexistuje akumulace ani vhodné sítě. Vše postupuje příliš pomalu a v žádném případě to nestačí k dosažení cílů ochrany klimatu a k pokrytí schodku mezi nabídkou a poptávkou po primární energii, který již nyní vzniká a bude pokračovat prudkým úbytkem nabídky energie z fosilních paliv v následujících letech díky nárokům rostoucí populace.

To je realita.

pr
6. únor 2021, 12:54

A není spíš než nedostatečná rychlost rozvoje OZE realitou její drtivý finanční dopad na jiné zdroje jako v článku uvedená elektrárna Moorburg? Pan Veselý uvedl i další příklady. Neboli to "nedostatečné" míníte dnes a než postavíte konzervativní zdroj tak čumíte na soukromé investory s úžasem a odporem jako ČEZ v roce 2010? (pouze kvůli ČEZu, respektive jeho kamarádíčkům-dodavatelům kterí nestíhali vůbec nic byla prodlužována agónie solartunelu)

Kozák
5. únor 2021, 18:55

Ti kdo připravují výstavbu jaderných elektráren, nebo je staví si budou nyní klást otázku, jestli to není, nebo nebude ekonomická sebevražda. V USA to vyřešili zrušením výstavby už rozestavěné jaderné elektrárny.

Láďa
6. únor 2021, 10:27

Pane kozák máte pravdu jenom že místo bezemisní JE spalují stromy a zemní plyn. Solární a větrné elektrárny ano jenom že pokud nebude vyřešeno kde vzít energii v noci tak řeči o její nízké ceně jsou na úrovni hospodské debaty. Slunečníci a větrníci mohou po jadernících uplivovat ale řešit to kde vzít elektřinu za bezvětří v noci na to nemají. To že v poledne je elektřiny dost jim stačí. Viz pan Vaněček ze kterého již od loňského roku doluji odpověď na to co v noci. Odpověď jsou jen fráze a kličkování.

Milan Vaněček
6. únor 2021, 10:59

Kafemlejnek Láďa pořád ignoruje co mu říkám. Když to řikal před 20 lety, tak vypadal věrohodně.

Ale nyní již víme, z přesných dat z Německa že vitr fouká víc v zimě, a v noci stejně jako ve dne. A že dokáže vyrobit někdy více než v zimě dokážem spotřebovat, i ve dne i v noci, to už taky víme.

Z jiných zemí (vliv Elona Muska, v USA a Australie) zase víme jak je realizovatelná a pro investory finančně výhodná bateriová akumulace k fotovoltaice, zvlášť když se použije ještě k regulaci sítě. Pak se investice může vrátit za pár let, viz Australie.

Ale Láďa a podobní bude dál žvanit, ignorovat realitu ve vyspělých státech.

Je to marný, marný, ....

A klasický backup z fosilních zdrojů je zatím nutný, ale jeho význam s technickým pokrokem neustále klesá, to snad každý vidí.

Láďa
6. únor 2021, 12:00

Kafe mlejnek Vaněček opět uhnul. Kde se tedy berou v síti čím dál častější problémy když Elon... ? Co to bylo za problém nedávno kdy několik nocí nefoukalo a překvapivě ani nesvítílo? Chápu že ve vašem vysněném světě to funguje. Jen se nesmíte probudit.

Milan Vaněček
6. únor 2021, 12:25

To že západní části EU sítě chybí elektřina (když náhle v zimě teplota klesne o 5 či 10 stupňů) už Francouzi dobře vědí. Stárnoucí JE vyžadují spoustu údržby a oprav a jako obvykle, nejsou v zimě všechny k disposici. To je lidský faktor, to jsou lidské chyby.

To, že neporučíme sluníčku aby svítilo i na nás během noci, to je přírodní faktor a jen blbec by s tím nepočítal.

Neztrapňujte se.

pr
6. únor 2021, 13:06

A čím chcete dokázat že jde o problémy? Z mého pohledu jde z hlediska přenosových soustav o normální dispečerskou práci. Nechte dispečerům právo zasloužit si svou mzdu.

Dokonce nedošlo k problémům ani při výpadku přenosu na trhu zobchodovaných objemů energie 8.1. Co více byste chtěl? 200% garanci že budete moci neustále šmdlat po displeji telefonu?

Elon je záplatou na vzniklý problém. A v našich zeměpisných šířkách jde pořád ještě spíše o záplatu na potenciální problém který ještě nenastal. A s velkou pravděpodobností nenastane.

Carlos
6. únor 2021, 13:10

Ano, pane Vaněčku, bude potřeba aby se posílily přenosové kapacity a přidaly se i HVDC spojky, které zabrání rozpadům soustavy, respektive jeho dopady mohou omezit.

Ivan Novák
6. únor 2021, 15:40

Jak se tu už probíralo, měniče HVDC spojek se potřebují něčeho chytit, jinak jim může synchronní fáze celku ujet. Anebo, opravdu natrvalo soustavu rozpojit na ostrovy pospojované stejnosměrně, tím ale ztratíte výhodu, že nyní je na kontinentu tak rovnoměrně hustá síť, že téměř izotropní, přes libovolný centrální řez může téci 10 GW (tedy, když to není zrovna zapojeno tak, jak bylo v tom Ernestinovu).

Carlos
6. únor 2021, 16:18

Nemáte úplně pravdu, v dnešní době se od měníren založených na "Line-commutated" invertorech přechází na MMC-HVDC konvertory které jsou napěťovými zdroji, takže si umí vytvořit napětí i bez sítě.

HVDC spojky by měly výhodu pokud se budeme bavit o převodu starších 110kV linek mezi státy (několik jich tu také je), z dvojitého vedení 6x110 máte bez větších úprav 3x +- 150kV, to je nějakých 900*I MW vs. 660*I MW. Další výhodou je že pokud se nám rozpadne na nějakém profilu síť na poloviny, tak pokud není HVDC vytíženo již plně, tak může snížit výkonový rozdíl mezi bloky. Jinak může zabránit dalšímu ujetí frekvence.

Láďa
6. únor 2021, 13:02

Ano elektrárny potřebují údržbu což je problém a obnovitelné zdroje několik dní stoji což je výhoda. Tak jste to myslel? Řešení není co nejvíce FV protože když elektřinu vyrábí zadarmo tak ji nepotřebujete a když ji naopak potřebuje tak nevyrábí. Řešení je vhodná kombinace více zdrojů. A v tom má pan Wagner pravdu.

Milan Vaněček
6. únor 2021, 13:45

OZE to je více zdrojů jak sám název napovídá. A k tomu pružné levné zdroje klasicke. Ale jen rychle regulovatelné a hlavně levné.

Jimi
6. únor 2021, 19:12

Bylo tady receno ze jadro v EU dela 50% vsi nizkoemisni elektriny, ale nejak mi to nesedi. Nedavno probehla zprava ze OZE vyrobily 38% elektriny, fosily 37%, na jadro tedy zbyva 25%. Ale nizkoemisni celkem jsou 25+38=63. Cili jadro se podili necelymi 40% na celkove nizkoemisni elektrine

Emil
6. únor 2021, 19:33

To bude asi tím, že biomasa je sice OZE, ale nepovažuje se za nízkoemisní zdroj.

Jimi
6. únor 2021, 20:14

I presto to nevychazi, protoze biomasa se na elektrine v EU podili necelymi 5 %, coz by jadro dalo na 43% z nizkoemisnich (furt daleko od 50%).

Taktez v USA mi to vychazi na ~52% misto zminenych 60%

Vladimír Wagner
6. únor 2021, 20:36

Pane Jimi, jestli myslíte zprávu z minulého roku, tak ten je dost atypický. A je také faktem, že v EU i USA pomalu podíl jaderných zdrojů klesá. Nejde o poslední rok, ale o poslední léta. A v tom, co se má ukazuje, je navíc fakt dodávky z jádra přes 40 % nízkoemisní elektřiny v EU a přes 50 % v USA stejné sdělení.

Pietro77
6. únor 2021, 20:48

Vynikající článek správně posuzující srážku kompromisního nejlepšího technologického řešení s ekodemagogií. Toto zahubí západ a povede k jeho úpadku.

pr
7. únor 2021, 15:39

Naopak, podpoří to decentralizaci a omezí to spoléhání se na nekonečně velké služby za nekonečně malé peníze. Což obvykle vede k cenovým diktátům (srovnejte s maloobchodním prodejem a nákupem od dodavatelů v hytlermarketech) Dále to také omezí transfer nákladů z podnikavců na ovčany.

Je-li toto symbolem úpadku západu, nechť tedy je zahuben.

Vladimír Wagner
7. únor 2021, 12:48

Výsledek kampaně proti jaderným zdrojům je už vidět i ve Švédsku. Po zbytečném předčasném odstavení bloku v elektrárně Ringhals má problém v zimních bezvětrných a studených dobách: https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/svedsku-chybi-odstavena-jaderna-elektrarna-prestante-luxovat-vyzyva-obcany-40350219

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se